News

Changes to the Licence Fee - the BBC wants to hear from you. // Newidiadau i Ffi'r Drwydded - mae'r BBC am glywed gennych chi.

TV plays an important part in many people’s lives, providing us with news, information and entertainment round the clock. You can be sure that millions of people around the globe, and thousands here in Aberconwy, will be watching TV at any given moment.

Mae teledu yn rhan bwysig o fywyd llawer o bobl, gan roi newyddion, gwybodaeth ac adloniant i ni bob awr o'r dydd. Ar unrhyw adeg o'r dydd, bydd miliynau o bobl ym mhob rhan o'r byd, a miloedd yma yn Aberconwy, yn gwylio’r teledu.

Ysgol Aberconwy – We Will Rock You.

Congratulations to the performers, staff and helpers at Ysgol Aberconwy as well as the contributing pupils from Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Deganwy, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd and Deganwy for the most spectacular performance of WE WILL ROCK YOU.

Llongyfarchiadau i’r perfformwyr, y staff a’r helpwyr yn Ysgol Aberconwy ynghyd â’r disgyblion a gyfrannodd o Ysgol Porth y Felin, Llangelynnin, Pant y Rhedyn, Awel y Mynydd a Deganwy am eu perfformiad gwefreiddiol o WE WILL ROCK YOU.

Orkambi event in Parliament. // Digwyddiad Orkambi yn y Senedd.

On Monday the Cystic Fibrosis Trust held an event in Parliament, lobbying the NHS and pharmaceutical firm Vertex to reach an agreement over introducing Orkambi. As part of the Welsh devolution settlement health services in Wales fall within the remit of the Welsh Government.

There has been tireless lobbying and an e-petition started by Rhian Barrance calling on the Welsh Government to “Ensure access to the cystic fibrosis medicine, Orkambi, as a matter of urgency” has reached over 5,000 signatures.

Ddydd Llun roedd yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig wedi cynnal digwyddiad yn y Senedd, yn lobïo’r GIG a’r cwmni fferyllol Vertex i ddod i gytundeb ynghylch cyflwyno Orkambi. Fel rhan o setliad datganoli Cymru mae gwasanaethau iechyd Cymru yn perthyn i gylch gwaith Llywodraeth Cymru.

Bu lobïo diflino ac mae e-ddeiseb a ddechreuwyd gan Rhian Barrance yn galw ar Lywodraeth Cymru i “Sicrhau mynediad i’r feddyginiaeth ffeibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys” wedi casglu dros 5,000 o lofnodion.

Could you win a Europe wide film competition? // Allech chi ennill cystadleuaeth ffilm i Ewrop gyfan?

The Council of Europe, an international European organisation separate from the EU, is inviting people to take part in its aptly named “Short Film Competition”. The competition is the first of its kind run by the Council of Europe and is open until 5th December for applications. The theme is “Proud of our Heritage, Open to the World.”

Mae Cyngor Ewrop, sefydliad Ewropeaidd rhyngwladol nad yw’n rhan o’r UE, yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn ei “Gystadleuaeth Ffilm Fer”. Y gystadleuaeth hon yw’r un gyntaf o’i bath i gael ei chynnal gan Gyngor Ewrop ac mae ar agor i geisiadau tan 5ed Rhagfyr. Y thema yw “Balch o’n Hetifeddiaeth, Agored i’r Byd.”

Farmers warned to check Glastir contract extensions for potential pitfalls.

Farmers are being reminded by the Farmers’ Union of Wales to cross-check Glastir contract extension offers to avoid financial penalties.  One-year Glastir extensions are currently being offered by the Welsh Government, via RPW Online only, to many whose Glastir contracts conclude at the end of 2018.

M4 Upgrading: South Wales

Aberconwy MP Guto Bebb spoke in a Westminster Hall debate on upgrading the M4, chaired by Mitcham and Morden MP Siobhain McDonagh on 14th November 2018.

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? // A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr?

Can your school’s Christmas play make it to the big screen? Virgin TV are looking for a primary school Christmas Play to broadcast to their four million customers in the days leading up to Christmas.

A all drama Nadolig eich ysgol chi gyrraedd y sgrin fawr? Mae cwmni Virgin TV yn chwilio am Ddrama Nadolig ysgol gynradd i’w darlledu i’w pedair miliwn o gwsmeriaid yn y dyddiau cyn y Nadolig.

Guto’s North Wales Weekly News column - 14th November 2018 // Colofn Guto yn y North Wales Weekly News - 14 Tachwedd 2018

Remembrance Sunday:
As you all know this year was the hundredth anniversary of the end of the First World War.  I have been constantly surprised at the growing turnout for Remembrance Sunday since my election in 2010 with numbers increasing dramatically since the efforts to commemorate the First World War started back in 2014.  This year was a fitting pinnacle for those efforts and the numbers at services throughout the Constituency of Aberconwy were a testament to the way in which this anniversary has clearly touched the hearts of local people.

Sul y Cofio:
Fel y gwyddoch i gyd, eleni oedd canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ers fy ethol yn 2010, rwyf wastad wedi cael fy synnu gan y dorf gynyddol sy’n troi allan ar gyfer Sul y Cofio, ac mae’r niferoedd wedi cynyddu’n aruthrol ers yr ymdrechion i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf ddechrau yn 2014. Roedd eleni yn benllanw addas ar gyfer yr ymdrechion hynny ac roedd y niferoedd mewn gwasanaethau ar draws Etholaeth Aberconwy yn dyst i’r ffordd y mae’r garreg filltir hon yn amlwg wedi cyffwrdd â chalonnau pobl leol.