News

West Shore Miniature Railway grand opening. / Agoriad Mawreddog Trên Bach Penmorfa.

The North Wales Model Engineering Society were previously based in the grounds of Ysgol y Gogarth in Craig y Don. In 2011 they had to vacate that site and moved onto a plot of scrub land made available by the county borough council, next to the West Shore Beach Café and Dale Road car park.

Roedd Cymdeithas Peirianneg Model Gogledd Cymru yn arfer bod ar dir Ysgol y Gogarth yng Nghraig y Don. Yn 2011 bu’n rhaid gadael y safle hwnnw a symud i ddarn o dir prysg a ddarparwyd gan y cyngor bwrdeistref sirol, wrth ymyl Caffi Traeth Penmorfa a maes parcio Dale Road.

North Wales Weekly News column, 25th July 2018 / North Wales Weekly News column, 25 Gorffennaf 2018

I was at the Farnborough Air Show on Monday in my role as a Defence Minister and was delighted to be with the Prime Minister as she announced Government support for our new Combat Air Strategy. I have been involved with this project since January and was pleased that following detailed discussions with industry, other Government departments and internally within the MoD we were able to get the project over the line in time for this fantastic Air Show.

Fel rhan o fy rôl fel Gweinidog Amddiffyn, bûm yn Sioe Awyrennau Farnborough ddydd Llun ac roeddwn yn falch o fod gyda'r Prif Weinidog pan gyhoeddodd fod y Llywodraeth yn bwriadu cefnogi ein Strategaeth 'Combat Air'. Rwyf wedi bod yn ymwneud â'r prosiect hwn ers mis Ionawr ac, yn dilyn trafodaethau manwl â'r diwydiant, adrannau eraill o'r Llywodraeth a thrafodaethau mewnol â'r Weinyddiaeth Amddiffyn, roeddwn yn falch ein bod wedi llwyddo i gwblhau'r prosiect mewn pryd ar gyfer y Sioe Awyrennau anhygoel hon.

Can you travel the world and become a Churchill fellow? / Allwch chi deithio’r byd a dod yn Gymrawd Churchill?

Applications have opened for the Winston Churchill Memorial Trust’s Churchill Fellowship. The trust was set up to honour former Prime Minister and statesman, Sir Winston Churchill. The Churchill Fellowship scheme is an opportunity to travel the world to research and learn about a topic that you think will benefit communities here in the UK. The trip does not focus on academic research, but a practical exploration of how things work in other countries.

Mae’r cyfnod gwneud cais bellach yn agored ar gyfer Cymrodoriaeth Churchill, dan nawdd Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill. Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth i anrhydeddu’r cyn-Brif Weinidog a’r gwladweinydd, Syr Winston Churchill. Mae cynllun Cymrodoriaeth Churchill yn gyfle i deithio’r byd i ymchwilio a dysgu am bwnc a fydd, yn eich barn chi, o fudd i gymunedau yma yn y DU. Nid yw’r daith yn canolbwyntio ar ymchwil, ond ar archwiliad ymarferol o sut y mae pethau’n gweithio mewn gwledydd eraill.

Will you get involved in UK Parliament Week? / A fyddwch chi’n cymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU?

Each year UK Parliament Week is an opportunity to find out more about the work done by the UK’s Parliament. Grass roots events are held up and down the country, encouraging people to get involved. You can hold an event in your communities or your school - a great chance to get together with friends and talk about what Parliament means to you.

Bob blwyddyn, mae Wythnos Senedd y DU yn gyfle i ddarganfod mwy am y gwaith a wneir gan Senedd y DU. Cynhelir digwyddiadau ar lawr gwlad ledled y DU, gan annog pobl i gymryd rhan. Gallwch gynnal digwyddiad yn eich cymunedau neu yn eich ysgol - cyfle gwych i dod ynghyd gyda ffrindiau i sgwrsio am yr hyn y mae’r Senedd yn ei olygu i chi.

Resignation / Ymddiswyddiad

I should like to thank all of you both here in the constituency and from further afield who have written in support of the action that I took on Monday which resulted in my resignation as a Defence Minister. It has been heartening that the vast majority of correspondence on this subject has been supportive however I have also, unsurprisingly, had some critical correspondence. However, some of that appears to be based on a lack of understanding of my reasoning so I hope this will help those of you who are interested.

Carwn ddiolch i bob un ohonoch yma yn fy etholaeth a’r tu hwnt sydd wedi ysgrifennu i gefnogi’r cam a gymerais ddydd Llun, arweiniodd at fy ymddiswyddiad fel Gweinidog Amddiffyn.  Mae hi wedi bod yn galonogol bod y mwyafrif helaeth o’r ohebiaeth ar y pwnc yma wedi bod yn gefnogol, serch hynny nid yw’n syndod fy mod wedi cael rhywfaint o ohebiaeth feirniadol hefyd.  Fodd bynnag, mae rhywfaint o’r ohebiaeth honno’n seiliedig ar ddiffyg dealltwriaeth o’m rhesymeg, felly rwy’n gobeithio y bydd hyn yn helpu’r rheini ohonoch chi sydd â diddordeb.

North Wales Weekly News column, 11th July 2018 / North Wales Weekly News column, 11 Gorffennaf 2018

What a busy few weeks! Armed Forces Day was a huge success for Llandudno and Conwy Council and they deserve praise for the way in which the event was managed.

I have had nothing but praise for the event from colleagues within the Ministry of Defence and I must confess that welcoming the Princess Royal and the Prime Minister to Llandudno as the local MP and a Defence minister was a very proud moment.

Am wythnosau prysur! Roedd Diwrnod y Lluoedd Arfog yn llwyddiant ysgubol i Landudno a Chyngor Conwy ac maent yn haeddu clod am reoli’r digwyddiad mor ddidrafferth.

Roedd fy nghydweithwyr yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn canu clodydd y digwyddiad ac mae’n rhaid i mi gyfaddef fod croesawu’r Dywysoges Frenhinol a’r Prif Weinidog i Landudno fel yr AS lleol ac un o’r gweinidogion Amddiffyn yn foment balch iawn i mi.

Playing out in Aberconwy this summer. / Chwarae yn yr awyr agored yn Aberconwy dros yr haf eleni.

Summer is the time of year for children to get outside and have fun playing in our parks and open spaces. Some of our local town and community councils are working together with Community and Voluntary Support Conwy to put on “Playing Out” days in towns and villages throughout Aberconwy.

Yr haf yw’r adeg o’r flwyddyn i blant fynd allan o'r tŷ a chael hwyl yn chwarae yn ein parciau a'n mannau agored. Mae rhai o'n cynghorau tref a chymuned lleol yn gweithio gyda Chefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy i gynnal diwrnodau "Chwarae Allan" mewn trefi a phentrefi ledled Aberconwy.

If you go down to the beach today… watch out for jellyfish! / Os byddwch chi’n mynd i lawr i’r traeth heddiw ... cadwch lygad am slefrod môr!

The recent heatwave has seen towns and villages throughout Aberconwy buzzing with activity, as residents and tourists make the most of the good weather. We have more than our fair share of beaches in Aberconwy and the local harbourmaster’s office have spotted jellyfish being washed ashore. Jellyfish can sting if prodded or stepped on, so be extra careful if you or your children are playing on our beaches barefoot. Jellyfish can also be found out at sea, so take care if you go for a dip.

Mae’r tywydd poeth diweddar wedi creu bwrlwm yn nhrefi a phentrefi Aberconwy wrth i’r trigolion lleol a thwristiaid fanteisio ar yr heulwen. Mae gennym ni ddigonedd o draethau yn Aberconwy ac mae staff swyddfa leol yr harbwrfeistr wedi gweld slefrod môr yn cael eu golchi i’r lan. Mae slefrod môr yn gallu pigo os byddwch yn eu sathru neu eu pwnio felly byddwch yn ofalus iawn os ydych chi neu eich plant yn chwarae ar ein traethau ni’n droednoeth. Hefyd mae slefrod môr yn gallu bod yn y môr, felly byddwch yn ofalus os byddwch yn mentro i mewn.

Petitions debate: Family visitor visas / Trafodaeth am ddeisebau: Fisâu i deulu sy'n ymweld

Members of the public can petition Parliament online through its website, https://petition.parliament.uk/. Once a petition reaches 100,000 signatures, Parliament considers debating the subject of the petition. Recently there have been three petitions relating to family visitor visas.

Gall y cyhoedd ddeisebu'r Senedd ar-lein drwy ei gwefan, https://petition.parliament.uk/. Unwaith y bydd deiseb yn cyrraedd 100,000 o lofnodion, mae'r Senedd yn ystyried trafod pwnc y ddeiseb. Yn ddiweddar, bu tair deiseb yn ymwneud â fisâu i deulu sy'n ymweld.

Can you support seafarers this Sea Sunday? / Wnewch chi gefnogi’r morwyr ar Sul y Môr eleni?

This Sunday is Sea Sunday, an opportunity to celebrate and give thanks for the contribution made by the seafaring community.

There are over 1.5 million seafarers across the globe, many of who have families who are separated from their loved ones for months at a time. You may not know it, but their contribution is vital for our country, with over 90% of the products we consume being imported by sea.

Dynodwyd y Sul hwn yn Sul y Môr, sy’n gyfle i ddathlu a diolch am gyfraniad y gymuned forwrol.

Mae dros 1.5 miliwn o forwyr ar draws y byd, a llawer ohonyn nhw wedi eu gwahanu oddi wrth eu hanwyliaid am fisoedd ar y tro. Mae'n bosibl na fyddwch chi'n ymwybodol bod eu cyfraniad yn hanfodol i'n gwlad, gyda thros 90% o'r cynhyrchion y byddwn ni’n eu defnyddio yn cael eu mewnforio (fel mae'r gair yn ei awgrymu) ar y môr.