News

Welsh Youth Parliament elected. // Ethol Senedd Ieuenctid Cymru.

Last week saw the results of the inaugural Welsh Youth Parliament election announced. What is the Welsh Youth Parliament you might ask? Well, as the name suggests, it is a body of sixty 11-18 year olds who can debate issues affecting young people and raise them directly with the Welsh Assembly.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd canlyniadau’r etholiad cyntaf i Senedd Ieuenctid Cymru. Ond beth yw Senedd Ieuenctid Cymru tybed? Fel mae’r enw’n awgrymu, corff ydyw sy’n cynnwys 60 o bobl ifanc 11-18 oed sy’n gallu trafod materion sy’n effeithio ar bobl ifanc a’u codi’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Palm oil. // Olew palmwydd.

This afternoon MPs will be debating a petition on banning the sale of products containing unsustainably sourced palm oil in the UK. Parliament’s E-Petitions website allows members of the public to start petitions on issues they feel strongly about. Normally a petition will be considered for debate once it reaches 100,000 signatures - however, this emotive petition will be debated later today, despite it only receiving 89,802 signatures.

Y prynhawn yma, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar wahardd gwerthu cynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd o ffynonellau anghynaliadwy yn y DU. Mae gwefan E-ddeisebau Senedd y DU yn galluogi’r cyhoedd i ddechrau deisebau ar faterion maent yn teimlo’n gryf yn eu cylch. Fel rheol, bydd deiseb yn cael ei hystyried ar gyfer trafodaeth unwaith y bydd wedi casglu 100,000 o lofnodion - fodd bynnag, bydd y ddeiseb ddadleuol hon yn cael ei thrafod nes ymlaen heddiw, er mai dim ond 89,802 o lofnodion y mae wedi’u casglu.

Small Business Saturday 2018 is biggest ever. // Dydd Sadwrn Busnesau Bach 2018 oedd y mwyaf eto.

This year’s Small Business Saturday broke previous records with a record amount spent with small, independent businesses. According to research commissioned by American Express, who founded and support the grass-roots campaign, an estimated £812m was spent with small businesses throughout the country, up 8% from £748m on Small Business Saturday 2017. The research found that 59% of those who knew about the campaign spent more than usual, showing the importance of the campaign in raising awareness and promoting small enterprises.

Fe wnaeth Dydd Sadwrn Busnesau Bach eleni dorri record y blynyddoedd cynt o ran y swm a gafodd ei wario mewn busnesau bach, annibynnol. Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan American Express, sef y cwmni a sefydlodd yr ymgyrch ar lawr gwlad ac sy’n dal i’w gefnogi, cafodd £812m ei wario ar fusnesau bach ledled y wlad – cynnydd o 8% o’i gymharu â’r £748m a gafodd ei wario ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach yn 2017. Fe wnaeth yr ymchwil hwn ganfod bod 59% o’r rheini a oedd yn gwybod am yr ymgyrch wedi gwario mwy nag arfer, gan ddangos pa mor bwysig yw’r ymgyrch o ran codi ymwybyddiaeth a hybu busnesau bach.

Police and Crime Commissioner wants your views. // Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu eisiau eich barn.

Arfon Jones, the Police and Crime Commissioner for North Wales is in the process of reviewing North Wales Police’s Police and Crime Plan, as well as setting the local police tax for next year, and he wants to hear your views. Do you agree with focusing on domestic abuse, sexual abuse, organised crime, modern slavery and neighbourhood safety or do you think North Wales Police should focus on other issues? Do you think you get value for money out of North Wales Police - should they increase their local police tax, or cut it?

Mae Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wrthi’n adolygu Cynllun Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, yn ogystal â phennu’r dreth leol ar gyfer yr heddlu ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac mae’n awyddus i glywed eich barn. Ydych chi’n cytuno â chanolbwyntio ar drais domestig, cam-drin rhywiol, troseddu cyfundrefnol, caethwasiaeth fodern a diogelwch y gymdogaeth neu ydych chi’n credu y dylai Heddlu Gogledd Cymru ganolbwyntio ar faterion eraill? Ydych chi’n credu eich bod chi’n cael gwerth eich arian gan Heddlu Gogledd Cymru – a ddylent gynyddu eu treth leol ar gyfer yr heddlu, neu ei thorri?

Write to Santa this Christmas. // Ysgrifennwch at Siôn Corn y Nadolig yma.

Santa would like to hear from girls and boys who live in Aberconwy. He would like to know what they would like for Christmas.

Royal Mail have special Elves that work with Santa, to send a reply, free of charge, to girls and boys who include a return postal address.

Byddai Siôn Corn yn hoffi clywed gan fechgyn a merched sy’n byw yn Aberconwy. Byddai’n hoffi cael gwybod beth maen nhw ei eisiau y Nadolig yma.

Mae gan y Post Brenhinol Gorachod arbennig sy’n gweithio gyda Siôn Corn, i anfon ateb am ddim i fechgyn a merched sy’n cynnwys cyfeiriad post i ddychwelyd neges.

TfW bid for investment in railway stations. // Cynnig Trafnidiaeth Cymru am fuddsoddiad mewn gorsafoedd rheilffyrdd.

Change is in the air on local railways. One change Transport for Wales, or TfW, are anxious to make is to provide more step free access at the railway stations they manage. In many parts of the UK train operating companies work with UK Government to improve accessibility at the stations they manage.

Mae newid ar droed ar y rheilffyrdd lleol. Un o’r newidiadau y mae Trafnidiaeth Cymru’n awyddus i’w wneud yw sicrhau rhagor o fynediad heb risiau yn y gorsafoedd rheilffyrdd y mae’n eu rheoli. Mae cwmnïau trenau’n gweithio gyda Llywodraeth y DU mewn sawl rhan o’r DU ar wella hygyrchedd y gorsafoedd maen nhw’n eu rheoli.

Guto’s North Wales Weekly News column - 28th November 2018 // Colofn Newyddion Wythnosol Guto ar gyfer Gogledd Cymru – 28 Tachwedd 2018

Another crazy few weeks in British politics. So what has happened? The Prime Minister brought back her 585 page Withdrawal Agreement which is a detailed and almost impossible to read document that outlines the nature of our divorce from the European Union.

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn gyfnod gwallgof arall o ran gwleidyddiaeth Prydain. Felly, beth sydd wedi digwydd? Daeth y Prif Weinidog â’i Chytundeb Gadael 585 tudalen yn ôl gyda hi – sef dogfen fanwl bron yn amhosib ei darllen, sy’n amlinellu natur ein cytundeb ar gyfer gwahanu oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd.

Local authority funding update from the Welsh Local Government Association. // Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid i awdurdodau lleol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

The announcement of additional resources for local services across Wales follows productive discussions over the past month between Welsh Government and the WLGA. The Welsh Government committed to put councils at the “front of the queue” for distributing the money arising from the Chancellor’s budget. The Welsh Government has worked closely with council leaders to address the most significant service pressures. The funding floor has been raised from -1% to -0.5% and on top of this an additional £13m has been provided to take the Welsh average to a flat cash settlement, meaning more money for core services like education and social care.

Mae'r cyhoeddiad am adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau lleol ledled Cymru yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol dros y mis diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru a CLlLC. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi cynghorau ar flaen y ciw ar gyfer dosbarthu'r arian sy'n deillio o gyllideb y Canghellor. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gydag arweinwyr cynghorau i fynd i'r afael â'r pwysau mwyaf sylweddol ar wasanaethau. Codwyd y terfyn ariannu isaf o-1% i-0.5% ac ar ben hyn mae £ 13m ychwanegol wedi'i ddarparu i gymryd cyfartaledd Cymru i setliad arian parod gwastad, sy'n golygu mwy o arian ar gyfer gwasanaethau craidd fel addysg a gofal cymdeithasol.

Afon Dwyryd Estuary // Aber Afon Dwyryd

Residents and businesses throughout Aberconwy are lucky to live in, or close to, the Snowdonia National Park. The park covers more than just Snowdon and the mountains in the immediate vicinity - it covers a significant part of North West Wales and stretches southwards towards Cader Idris and Machynlleth. Naturally the most stunning parts of the national park are in Aberconwy, however, the Afon Dwyryd Estuary, separating Penrhyndeudraeth and Port Meirion from Talsarnau in Gwynedd, is recognised as one of the park’s beauty spots.

Mae trigolion a busnesau ledled Aberconwy'n ddigon ffodus o fyw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, neu'n agos iddo. Mae'r Parc yn cynnwys mwy na dim ond yr Wyddfa a'r mynyddoedd cyfagos – mae'n cynnwys rhan sylweddol o ogledd orllewin Cymru ac yn ymestyn i'r de tua Chader Idris a Machynlleth. Mae'r rhannau mwyaf godidog o'r Parc Cenedlaethol yn Aberconwy siŵr iawn, ond mae aber afon Dwyryd, sy'n gwahanu Penrhyndeudraeth a Phortmeirion oddi wrth Dalsarnau yng Ngwynedd, yn cael ei gydnabod fel un o ardaloedd harddwch y parc.

Will you take the #10poundpledge for Small Business Saturday? // Fyddwch chi'n gwneud #addewid10punt ar gyfer Sadwrn y Busnesau Bach?

Small Business Saturday, traditionally the first Saturday in December, is fast approaching. The Small Business Saturday campaign is an opportunity to recognise the positive contribution small businesses make to our high streets and communities (although shopping small and local is for the whole year, not just Small Business Saturday!).

Mae Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr yn draddodiadol, yn prysur agosáu. Mae ymgyrch Sadwrn y Busnesau Bach yn gyfle i gydnabod y cyfraniad cadarnhaol mae busnesau bach yn ei wneud i'n strydoedd mawr a'n cymunedau (ond cofiwch fod siopa mewn busnesau bach lleol yn rhywbeth gallwch chi ei wneud gydol y flwyddyn, nid y diwrnod hwn yn unig!).