News

Exciting adventure planned for Ysgol Aberconwy students. // Antur gyffrous wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

A cohort of students from Ysgol Aberconwy have an exciting trip ahead of them as they expect to visit CERN in February.  CERN, also known as the European Organization for Nuclear Research operates the largest particle physics laboratory in world, based in Switzerland.

Mae trip cyffrous yn wynebu carfan o fyfyrwyr o Ysgol Aberconwy wrth iddynt edrych ymlaen at ymweld â CERN ym mis Chwefror. Mae CERN, sef y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yn gweithredu yn y labordy ffiseg gronynnau mwyaf yn y byd, yn y Swistir.

Guto’s North Wales Weekly News column - 26th December 2018 // Colofn Newyddion Wythnosol Guto ar gyfer Gogledd Cymru - 26 Rhagfyr 2018

It’s a slightly odd thing to find myself writing a column for after Christmas before the actual day itself.  Such is life when you are given deadlines and let’s be fair, even the team at the Weekly News deserve some time off.

Mae’n deimlad rhyfedd braidd cael fy hun yn ysgrifennu colofn ar gyfer y cyfnod ar ôl y Nadolig cyn i’r diwrnod ei hun gyrraedd.  Felly mae hi pan mae’n rhaid gweithio i ddedlein ond, i fod yn deg, mae tîm y Weekly News hefyd yn haeddu rhywfaint o seibiant.

Update from Parliament’s Petitions Committee. // Diweddariad gan Bwyllgorau Deisebau’r Senedd.

Have you ever signed a Parliamentary e-petition? Since Parliament relaunched its e-petitions website in 2015, millions of people up and down the country have thrown their weight behind different causes, from palm oil, to meningitis vaccines to immigration.

Ydych chi erioed wedi llofnodi e-ddeiseb Seneddol? Ers i’r Senedd ail-lansio’i gwefan e-ddeisebau yn 2015, mae miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad wedi taflu’u pwysau y tu ôl i wahanol achosion, o olew palmwydd, i frechlynnau llid yr ymennydd i fewnfudo.

Top tips to help your dog cope with fireworks. // Cyngor i helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt.

We are already half way through December and New Year’s Eve is just around the corner.  Whether you’re at home or out celebrating on the big night, you’ll be hard pressed to avoid fireworks.  Everyone knows that fireworks can upset household pets and we were interested to find 11 top tips for helping your dog cope with fireworks published online at https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/.  If you have a pet dog that suffers from stress or anxiety whenever there are fireworks, see whether any of the tips online can help.

Rydyn ni hanner ffordd drwy fis Rhagfyr yn barod ac mae nos Galan yn prysur agosáu. P’un ai a ydych chi gartref neu allan yn dathlu ar y noson, bydd hi’n anodd osgoi tân gwyllt. Mae pawb yn gwybod y gall tân gwyllt ddychryn anifeiliaid anwes ac roedden ni’n awyddus i ganfod 11 o gynghorion er mwyn helpu eich ci i ymdopi â thân gwyllt. Mae’r cynghorion yma wedi’u cyhoeddi ar-lein yn https://yourdogadvisor.com/dog-fireworks/. Os oes gennych chi gi sy'n dioddef o straen neu bryder pan fydd tân gwyllt, efallai y gall rhai o’r cynghorion ar-lein eich helpu.

Help shape our communities - Conwy County Borough Council wants to hear from you. // Helpwch i siapio’n cymunedau - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed gennych.

Conwy are required to produce a Local Development Plan, or LDP, setting out local planning policy for the next fifteen years. The current LDP is due for replacement and the council want to find out what you think. They have prepared two consultations which deal with a broad range of issues that will affect our communities in the future.

Mae’n ofynnol i Gonwy gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, neu CDLl, yn nodi’r polisi cynllunio lleol am y pymtheg mlynedd nesaf. Mae’n bryd creu CDLl newydd yn lle’r un presennol, ac mae’r cyngor eisiau gwybod beth yw’ch barn chi. Mae wedi paratoi dau ymgynghoriad sy’n delio ag amrywiaeth eang o faterion a fydd yn effeithio ar ein cymunedau yn y dyfodol.

Smart Energy Meters // Mesuryddion Ynni Clyfar

Have you made the transition to a smart energy meter yet? Smart meters are becoming increasingly popular, with millions already being used throughout the UK and an extra 14.6m people planning to request or accept one within the next six months.

Ydych chi wedi trosglwyddo i fesurydd ynni clyfar eto? Mae mesuryddion clyfar yn dod yn gynyddol boblogaidd, gyda miliynau eisoes yn cael eu defnyddio ledled y DU ac mae 14.6m o bobl eraill y bwriadu gwneud cais neu dderbyn un yn y chwe mis nesaf.

Holocaust Memorial Day 2019 // Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

27th January marks the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau extermination camp by Red-Army forces in 1945. The date also marks Holocaust Memorial Day, which is an important opportunity to reflect not just on the Holocaust, but also on genocide and ethnic cleansing elsewhere in the world, such as in Burma, Kosovo and Rwanda.

Mae 27 Ionawr yn cofio’r diwrnod y gwnaeth lluoedd y Fyddin Goch ryddhau gwersyll difa Auschwitz-Birkenau nôl yn 1945. Mae’r dyddiad hefyd yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, sy’n gyfle pwysig i fyfyrio ar yr Holocost, yn ogystal ag ar hil-laddiad a glanhau ethnig mewn mannau eraill yn y byd, fel Burma, Kosovo a Rwanda.

Guto's Week, 14th December 2018

Including...

• Prime Minister’s confidence vote

• Brexit withdrawal agreement

• People's Vote UK

• Ty Gobaith / St. David’s Hospice carol service, featuring Cor Maelgwyn and Ysgol San Sior

• Visits to Parliament

• Chemistry at Bangor University