News

Are you registered to vote? // Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio?

Are you on the electoral roll? The next Parliamentary and local elections may not be expected until 2022, but the Assembly, Police and Crime Commissioner and by-elections held in the meantime are an important opportunity to make your voice heard - this year there’ve already been five local by-elections in Aberconwy.

Ydych chi ar y gofrestr etholiadol? Er nad ydym yn disgwyl i’r etholiadau lleol na’r etholiadau Seneddol nesaf gael eu cynnal tan 2022, mae etholiadau’r Cynulliad, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r is-etholiadau a gaiff eu cynnal yn y cyfamser yn gyfle pwysig i leisio eich barn - rydym eisoes wedi cael pum is-etholiad lleol eleni yn Aberconwy.

FUW urges farmers to stay vigilant. // Yr FUW yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth.

One of Wales’ farming unions, the FUW, is urging farmers to stay vigilant after blue tongue disease was detected in two cattle in Yorkshire.

Blue tongue affects cattle, sheep and other farm animals. It poses no health threat to humans and there is no food safety risk. However, it can damage farmer’s herds.

Mae un o undebau amaethyddol Cymru, yr FUW, yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i glefyd y tafod glas gael ei ganfod mewn dwy fuwch yn Swydd Efrog.

Mae clefyd y tafod glas yn effeithio ar wartheg, defaid ac anifeiliaid fferm eraill. Nid yw’n unrhyw fygythiad i iechyd pobl ac nid oes perygl o ran diogelwch bwyd. Fodd bynnag, gall wneud niwed i fuchesi ffermwyr.

What’s the future of money? // Beth yw dyfodol arian?

That’s the question the Bank of England and the Financial Times are asking secondary school and college students as part of their blogging competition.

Dyna’r cwestiwn mae Banc Lloegr a’r Financial Times yn ei ofyn i fyfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau fel rhan o’u cystadleuaeth blogio.

Great British Transport Competition. // Cystadleuaeth Trafnidiaeth Orau Prydain.

What would you do with £50 billion? £50 billion is the expected price tag for HS2 and the Taxpayers’ Alliance, who campaign for public spending to deliver value for money, are asking the British public how they’d like to see this money invested into transport infrastructure. They’ve launched the Great British Transport Competition and are appealing for individuals who can think of alternatives to HS2 to put their ideas forward.

Beth fyddech chi’n ei wneud gyda £50 biliwn? Mae disgwyl i’r prosiect HS2 gostio £50 biliwn ac mae Cynghrair y Trethdalwyr, sy'n ymgyrchu dros gael gwerth am arian o ran gwario cyhoeddus, yn gofyn i’r cyhoedd ym Mhrydain sut y bydden nhw am weld yr arian hwn yn cael ei fuddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth. Maen nhw wedi lansio Cystadleuaeth Trafnidiaeth Orau Prydain ac maen nhw’n gofyn i unigolion a all feddwl am syniadau gwahanol i HS2 gyflwyno’r syniadau hynny.

North Wales Weekly News column, 3rd October 2018 // North Wales Weekly News column, 3 Hydref 2018

Community Spirit:

One of the best things about being the MP for Aberconwy is the opportunity offered to witness at first hand the work of volunteers in numerous organisations and the difference they make to community cohesion.

Ysbryd Cymunedol:

Un o’r pethau gorau am fod yn AS dros Aberconwy yw’r cyfle i weld, gyda fy llygaid fy hun, y gwaith mae gwirfoddolwyr yn ei wneud mewn sawl sefydliad a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud i gydlyniant cymunedol.

***Update from Farmers’ Union of Wales***

North Wales FUW Academy event a great success:

The Farmers’ Union of Wales has kicked-off its first ever North Wales FUW Academy event with a bang, hosting two successful and informative farm visits for its members.

The FUW Academy is an initiative to deliver engaging, informative and practical events across Wales and a program of such events is being developed for all members.

Bank, Camera, Action / Banc, Camera, Gweithredu

So we are giving schools the opportunity to create a film that communicates the subject in interesting and imaginative way. Taking part will give teams the chance to showcase their talents and will appeal to students studying a broad range of subjects.

Students are free to use dance, music, poetry, rap, animation, graphics, cartoons, interviews, news items or any other fantastic ideas you may have. It's completely up to them, the more creative the better!

Felly, rydym yn rhoi cyfle i ysgolion greu ffilm sy’n trafod y pwnc mewn ffordd ddiddorol a chreadigol. Bydd cymryd rhan yn rhoi cyfle i dimau ddangos eu doniau a bydd yn denu myfyrwyr sy’n astudio amrediad eang o bynciau.

Mae myfyrwyr yn rhydd i ddefnyddio dawns, cerddoriaeth, barddoniaeth, rap, animeiddiad, graffeg, cartwnau, cyfweliadau, eitemau newyddion neu unrhyw syniadau ffantastig eraill a all fod gennych chi. Mae’r cwbl yn eu dwylo nhw, y mwyaf creadigol gorau oll!

Gas Safety Week / Wythnos Diogelwch Nwy

Did you know this week is Gas Safety Week?  Gas plays an important part in many of our lives, keeping our homes snuggly and warm.  However, gas appliances can be dangerous if not maintained properly and the Health and Safety Executive have some top tips to help you stay safe.