News

World Book Day 7th March 2019

World Book Day has become quite an event in the calendar and we know how much pleasure our young people get from the event.  This year’s World Book Day is 7th March 2019.

 

Delegated Legislation Committee on Energy Efficiency // Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig ar Effeithlonrwydd Ynni

From watching the television news recently, one could almost be forgiven for thinking that all Members of Parliament do with their time in Westminster is make speeches in the House of Commons and give media interviews. It has sometimes felt in the last few months, maybe years that all the business of the House has come to a grinding halt.

Wrth wylio newyddion y teledu’n ddiweddar, gellid maddau i bobl am feddwl mai’r unig beth mae Aelodau Seneddol yn ei wneud yn San Steffan yw siarad yn Nhŷ’r Cyffredin a rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau. Cafwyd y teimlad weithiau yn ystod y misoedd, os nad y blynyddoedd, diwethaf bod busnes y Tŷ wedi dod i stop llwyr.

Next week is FUW’s Farmhouse Breakfast Week // Yr Wythnos nesaf yw Wythnos Brecwast Ffermdai UAC

As a politician Guto attends many many events in the constituency over the period of a year. All of them are different and each visit has its own unique flavour. But, there are some annual events which are always looked forward to and next week contains one such constituency engagement.

Fel gwleidydd mae Guto’n bresennol mewn llawer o iawn o ddigwyddiadau ar hyd a lled ei etholaeth mewn blwyddyn. Mae pob un ohonynt yn wahanol ac mae naws wahanol i bob digwyddiad. Ond, mae rhai digwyddiadau blynyddol y bydd edrych ymlaen mawr atynt, ac mae un o’r digwyddiadau etholaethol hynny’n cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Public Meeting - Glan y Mor Road/Siop Ffon Tom Crossing // Cyfarfod Cyhoeddus - Croesfan Ffordd Glan y Môr / Siop Ffon Tom

This crossing was closed in 2011 and Guto Bebb MP and Cllr. Mike Priestley have made an application to have the crossing re-opened. (The method of doing this is to apply for an addition/amendment to the Definitive Map.)

This public meeting on 1st February is an opportunity for Guto and Mike to advise local residents of the arguments that they have presented to the Planning Inspectorate.

Cafodd y groesfan hon ei chau yn 2011 ac mae Guto Bebb AC a’r Cynghorydd Mike Priestley wedi gwneud cais i ailagor y groesfan. (Y ffordd o wneud hynny yw gwneud cais am ychwanegiad/newid i’r Map Diffiniol.)

Mae’r cyfarfod cyhoeddus hwn ar 1 Chwefror yn gyfle i Guto a Mike i hysbysu preswylwyr lleol o’r dadleuon a gyflwynwyd ganddynt i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Hope for the Future 3/3

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.

Hope for the Future 2/3.

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.

Hope for the Future 1/3.

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.

Sutton Trust Summer Schools - 2019. // Ysgolion Haf Ymddiriedolaeth Sutton - 2019.

Are you in Year 12 and thinking about applying for university after sixth form? Or do you know someone who is? Knowing which course or university to apply for can be a daunting experience for some - however, applications for the Sutton Trust’s UK Summer Schools has just opened.

Ydych chi ym Mlwyddyn 12 ac yn ystyried ymgeisio am le yn y brifysgol ar ôl y chweched dosbarth? Neu ydych chi'n adnabod rhywun sydd yn yr oedran hwnnw? Gall gwybod pa gwrs neu brifysgol i’w dewis fod yn brofiad sy'n rhoi braw i rai - ond mae’r broses ymgeisio am le yn Ysgolion Haf y Deyrnas Unedig Ymddiriedolaeth Sutton newydd agor.

Pobl LLANRWST People

Come along to see an exhibition of Llanrwst's characters - past and present.  You can also share any stories or photographs of the people you think should be celebrated and remembered.

Dewch draw i weld arddangosfa o gymeriadau Llanrwst - o ddoe a heddiw.  Gallwch hefyd rannu unrhyw storiau neu ffotograffau o'r bobl y credwch y dylid eu dathlu a'u cofio.

Exciting news for Lamb and Beef farmers. // Newyddion cyffrous i ffermwyr Cig Oen a Chig Eidion.

Exciting news for lamb and beef farmers has been announced as the Japanese government confirmed it would be opening its market to British lamb and beef. Welsh lamb already accounts for a third of Welsh food and drink exports (worth £110 million), so this is big news for rural communities locally.

Mae newyddion cyffrous i ffermwyr cig oen a chig eidion wedi cael ei gyhoeddi wrth i lywodraeth Japan gadarnhau y byddai’n agor ei marchnad i gig oen a chig eidion Prydain. Mae cig oen Cymru eisoes yn cyfrif am draean o allforion bwyd a diod Cymru (sy’n werth £110 miliwn), felly mae’n newyddion pwysig i gymunedau gwledig yn lleol.