News

Unicorns and Snowflakes

If you are a parent, grandparent or indeed have any contact with small children, you will be very familiar with Unicorns and Snowflakes.  Whether you have played with Rainbow Unicorns or read the “Phoebe and her Unicorn” series, you will know that Unicorns are very fashionable now.   In fact ther

Beth sy'n arbennig am 22ain Chwefror?

Ydych chi'n Geid neu'n Sgowt yn Aberconwy, neu a fuoch chi yn y gorffennol? 

A fyddech chi'n cael y cwestiwn hwn yn gywir mewn cwis?  Beth yw arwyddocâd 22ain Chwefror?

What is special about 22nd February?

Are you a Guide or a Scout in Aberconwy or were you in the past? 

Would you get this question right in a quiz?  What is the significance of 22nd February?

North Wales Weekly News 20fed Chwefror 2019

Yr wythnos hon dylem fod ar ein toriad hanner tymor ond, oherwydd y pwysau amser i gael deddfwriaeth Brexit drwy’r Senedd, cafodd y toriad ei ganslo felly rwy’n ysgrifennu’r geiriau hyn yn eistedd yn fy swyddfa yn San Steffan.

North Wales Weekly News 20th February 2019

This week should have been half-term recess but, because of time pressure on getting Brexit legislation through Parliament recess was cancelled so I write these words sitting in my Westminster office.  I’m not complaining though.  Even if you think that Brexit is a significant mistake which will

Menter newydd gyffrous Asda. Bob bore dydd Mawrth – Awr Gynhwysol.

Mae cyd-weithiwr Guto, Janet Finch Saunders, Aelod Cynulliad sydd â chyfrifoldeb arbennig dros Ofal Cymdeithasol, Plant, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn, wedi bod yn siarad yn frwd ym mhrif siambr Cynulliad Cymru ac mewn pwyllgorau am yr angen i ddeall unigolion sydd ag awtistiaeth a dementia yn well a da

Asda’s exciting new initiative. Tuesday Mornings – Inclusive Hour

Guto’s colleague Janet Finch Saunders, Assembly Member with special responsibility for Social Care, Children, Young People, and Older People has been very vocal in the main chamber of the Welsh Assembly and in committees about the need for greater understanding and support for those with autism a