News

Congratulations to Bro Machno community villages. // Llongyfarchiadau i bentrefi cymuned Bro Machno.

Congratulations are due to the community of Bro Machno after being announced the winning Conwy Village for 2018. The Bro Machno community area lies south of Betws y Coed, extending towards the slopes of the Manod mountains near Blaenau Ffestiniog. It is home to Llyn Conwy, the origin of the river the county borough takes its name from and includes the villages of Penmachno and Cwm Penmachno.

Llongyfarchiadau i gymuned Bro Machno am ennill Gwobr Pentrefi Conwy 2018. Mae ardal gymunedol Bro Machno i’r de o Fetws y Coed, ac mae’n ymestyn tuag at lethrau mynyddoedd Manod ger Blaenau Ffestiniog. Dyma gartref Llyn Conwy, tarddiad yr afon sydd wedi rhoi ei henw i’r fwrdeistref sirol, ac mae’n cynnwys pentrefi Penmachno a Chwm Penmachno.

Wales Audit Office on radiology services. // Swyddfa Archwilio Cymru ar wasanaethau radioleg.

Radiology services under strain and action needed.

Waiting time targets being met and service well-managed but it’s unsustainable, says Auditor General.

Mae gwasanaethau radioleg dan straen ac mae angen gweithredu.

Mae’r targedau o ran yr amseroedd aros yn cael eu bodloni ac mae’r gwasanaethau'n cael eu rheoli’n dda, ond nid yw’r sefyllfa’n gynaliadwy yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol.

A chance to make your voice heard at Sarn branch meeting. // Cyfle i ddweud eich dweud yng nghyfarfod cangen Sarn.

The Caernarfonshire branch of the Farmers’ Union of Wales is arranging a Sarn branch meeting on Friday November 9 at Bronllwyd Mawr Farm, Botwnnog to start at 11.30am, by kind permission of GJ and GC Thomas.

Mae cangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru yn trefnu cyfarfod o gangen Sarn ar ddydd Gwener y 9fed o Dachwedd ar fferm Bronllwyd Mawr, Botwnnog am 11.30yb, trwy garedigrwydd GJ a GC Thomas.

Changes to the Post Office in Llandudno // Newidiadau i Swyddfa’r Post yn Llandudno

Post Office Ltd. are consulting on changes to the Post Office based in the WHSmith in Llandudno. The changes will see the current post office operated by WHSmith rather than Post Office Ltd. themselves and should bring extended opening hours on Saturdays and Sundays.

Mae Swyddfa’r Post Cyf. yn ymgynghori ar newidiadau i Swyddfa’r Post yn WHSmith yn Llandudno. Bydd y newidiadau’n arwain at y swyddfa bresennol yn cael ei gweithredu gan WHSmith yn hytrach na chan Swyddfa’r Post Cyf. eu hunain a dylai gynnig oriau agor estynedig ar ddyddiau Sadwrn a Sul.

Conwy Culture Centre Business Opportunity // Cyfle Busnes Caffi Canolfan Ddiwylliant Conwy

Conwy County Borough Council is building a Culture Centre adjacent to Conwy Castle and Town Walls, incorporating a new area library, archive, heritage hub, community arts space and cafe with spectacular views towards the World Heritage Site.

The cafe will form an integral part of the distinctive visitor experience at the new Centre. We are seeking a small- scale high quality catering operator to manage the new cafe under a concession contract.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn adeiladu Canolfan Ddiwylliant gyferbyn Chastell Conwy a Muriau’r Dref, bydd llyfrgell, archifdy, canolfan dreftadaeth, ardal celfyddydau cymunedol a chaffi yn y ganolfan gyda golygfeydd arbennig o Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd y caffi yn rhan hanfodol o'r profiad unigryw i ymwelwyr yn y Ganolfan newydd. Rydym yn chwilio am gwmni arlwyo bychan o safon uchel i reoli'r caffi newydd dan gontract consesiwn.

Guto’s North Wales Weekly News column - 31st October 2018 // Colofn Guto yn y North Wales Weekly News - 31 Hydref 2018

This week we had a rather unique event – a budget on a Monday, the first in almost sixty years so no end of excitement for us political anoraks. For everybody else it was more a case of what was in the budget and in my view, the Chancellor, Phillip Hammond delivered on many of the issues that I have worked on and campaigned for.

Of crucial importance in my view was the significant investment announced into Universal Credit (UC). This significant and far reaching change has been much maligned and yet, in the limited way it has been rolled out, what I have seen during numerous visits to job centres is a success story. The budget saw a further £1bn made available on top of £1.5bn last year to ensure that those moving from the current system into UC can be protected from any income reduction. That is crucial and was an issue I had highlighted with other MPs. Good news.

Digwyddodd rhywbeth eithaf unigryw yr wythnos hon. Cawsom gyllideb ar ddydd Llun - y gyntaf mewn bron i chwe deg mlynedd - felly roedd yna gyffro mawr i ni yn y byd gwleidyddol. I bawb arall, beth oedd cynnwys y gyllideb oedd o ddiddordeb, ac yn fy marn i, mae’r Canghellor, Phillip Hammond wedi cyflawni ar nifer o’r materion rwyf i wedi gweithio arnyn nhw ac wedi ymgyrchu drostyn nhw.

Yn fy marn i, mae’r buddsoddiad sylweddol a gyhoeddwyd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn hollbwysig. Mae llawer o drafodaethau beirniadol wedi bod am y newid arwyddocaol a phellgyrhaeddol hwn. Ond o’r ffordd gyfyngedig y mae wedi cael ei gyflwyno’n raddol, ac o’r hyn rwyf wedi’i weld drwy ymweld â chanolfannau gwaith sawl tro, mae’n llwyddiannus. Yn y gyllideb, roedd £1bn yn ychwanegol ar gael ar ben £1.5bn y llynedd i sicrhau bod y rheini sy’n symud o'r system bresennol i Gredyd Cynhwysol yn gallu cael eu gwarchod rhag unrhyw ostyngiad mewn incwm. Mae hyn yn hollbwysig, ac yn fater yr oeddwn i wedi tynnu sylw ato gydag Aelodau Seneddol eraill. Newyddion da.