News

Newyddion o Rotari Llandudno

Pêl-droed, pêl-droed a moeswers

 

Mae’r stori ddeublyg hon yn dechrau gyda dyfyniad gan rywun a all fod wedi bodoli neu na all fod wedi bodoli, ac os ydoedd yn bodoli, ni ddywedodd hyn bron yn sicr beth bynnag, ond dyma hi ….

 

More news from Llandudno Rotary

Football, football and a moral

 

This double story starts with a quote from someone who may or may not have existed and who, if he did exist, almost certainly didn’t say this anyway, but here goes…..

 

Newyddion Wythnosol – 2ail Hydref

Nid oedd gennyf unrhyw fwriad o ddychwelyd at y pwnc o’n Prif Weinidog anffodus, ond o ystyried digwyddiadau'r wythnos ddiwethaf, teimlaf nad oes gennyf unrhyw ddewis.  Darganfuwyd gan y Goruchaf Lys bod Mr Johnson wedi gweithredu yn anghyfreithlon, ar ôl datgan bod cau’r Senedd yn ddigynsail am

Weekly News 2nd October 2019

I had no intention of returning to the subject of our hapless Prime Minister but in view of the events of last week I feel that I have little choice.  Mr Johnson, having claimed that an unprecedented five-week closure of Parliament was something he had every right to ask the Queen to deliver on h

Rhyddhad Treth ar gyfer Gwinllannoedd Bychain Prydeinig

Rydw i wrth fy modd yn cefnogi cynnig i gyflwyno Rhyddhad Treth ar gyfer Gwinllannoedd Bychain Prydeinig, er mwyn rhoi hwb calonogol i winllannoedd drwy’r wlad a’r rhai sydd yn eich etholaeth chi, drwy ddarparu’r amodau y maen nhw eu hangen i ddatblygu.

 

British Small Vineyard Relief

I am delighted to support a proposal to introduce a British Small Vineyard Relief to give vineyards across the country and those in your constituency a welcome boost by providing the conditions that they need to grow.

News on Llandudno Junction Post Office

Following a consultation the Llandudno Junction Post Office branch will move to a new location.

The current branch will close at 17:30 on Thursday 3 October 2019, with the new branch opening, at Mangara Trading Limited, at 13:00 on Friday 4 October 2019.

Weekly News 18fed Medi 2019

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu, roeddwn i’n AS Ceidwadol dros Aberconwy.  Yn awr, ac nid trwy ddewis, rydw i’n AS dros Aberconwy.  Mae’r rhesymau yn syml.  Nid wyf yn derbyn bod mandad democrataidd ar gyfer Brexit heb gytundeb ac ni fyddaf yn cefnogi canlyniad o’r fath.  Cefnogais ddeddfwriaeth y

Weekly News 18th September 2019

The last time I wrote I was as the Conservative MP for Aberconwy.  Now, not by choice, I am the MP for Aberconwy.  The reasons are simple.  I do not accept that there is a democratic mandate for a no-deal Brexit and I will not support such an outcome.  I supported legislation in the House of Comm