Ymweliad y Roteri a safle’r Awyrlu yn y Fali

Mae’n bleser mawr gennyf fod yn gallu rhannu gyda chi yr amrywiol weithgareddau, clybiau, diddordebau a gwaith ymgysylltu â'r gymuned sy’n digwydd yn ein hetholaeth.  Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r mudiadau sy’n sicrhau ein bod ni'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf, a phan fydd hynny’n briodol, rydym yn rhannu'r wybodaeth.

 

Mae ein Clwb Rotari lleol yn Llandudno yn weithgar iawn, ac maent yn gweithio’n galed iawn i gefnogi grwpiau cymunedol eraill yn yr ardal.  Mae’n eglur o’r lluniau maent wedi’u rhannu fod yr ymweliad wedi bod yn un hapus, diddorol a llwyddiannus.

 

Gallwch chi fynd i www.llandudnorotary.org i gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau y mae Rotari Llandudno yn eu trefnu.

 

Byddech chi’n cael croeso cynnes fel gwestai, ac fel aelod gallech chi wneud cymaint neu gyn lleied ag y mynnech.

 

 

28 Mehefin 2019

 

Ymweliad y Roteri a safle’r Awyrlu yn y Fali

 

Ar 21 Mehefin, aeth 15 o aelodau o'r Rotari a’u gwesteion, gan gynnwys 3 cyn-beilot, i safle’r Awyrlu yn y Fali a chael taith o gwmpas gan yr Arweinydd Sgwadron, Nick Jewsbury. Digwyddodd yr achlysur yn dilyn sgwrs a roddodd Nick i'r Clwb yn gynharach yn y flwyddyn ar waith y Safle yn hyfforddi peilotiaid jet y dyfodol.

 

Roedd yr achlysur yn gyfle hefyd i'r Llywydd Rosalind Hopewell gyflwyno dau brint wedi’u llofnodi o awyrennau Spitfire yn hedfan, i’w dangos yn Ystafell Fwyta’r Swyddogion, ynghyd â dau brint arall a gyflwynwyd i Nick Jesbury yn bersonol. Hefyd, cyflwynodd y Llywydd Rosalind siec o £100 i Gronfa Les yr Awyrlu, sef rhodd o ganlyniad i werthu printiadau eraill.

 

Roedd yr holl brintiadau wedi cael eu rhoi gan Ann Ewington a David Bull a oedd yn rhedeg gwesty yn Llandudno tan yn gynharach eleni pan wnaethant ymddeol i Iwerddon; nid oeddent yn gallu bod yn bresennol yn anffodus.

 

Mae’r Rotari yn diolch hefyd i Mike Perry, aelod o'r Rotari, am drefnu i dderbyn a gwerthu’r printiadau, ac am drefnu’r ymweliad â safle’r Awyrlu.