Weekly News – Hydref 11eg 2019

Cyngor ar Bopeth

Tra mae’r stori o lwyddiant a elwir yn Brexit yn parhau i hawlio’r lle blaenaf yn San Steffan, mae’n dda gwneud pethau normal yn yr etholaeth ac yn arbennig felly pan fydd hynny’n golygu newyddion da.  Bûm yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor ar Bopeth Conwy yr wythnos diwethaf.  Mae CAB Conwy yn gwneud llawer iawn o waith da ac rwy’n falch o’r berthynas ragorol rhwng fy swyddfa i a’u tîm ymroddgar nhw.  Efallai nad ydym wastad yn cytuno ar faterion penodol, ond rwy’n gwybod na fydd anghytundebau polisi byth yn rhwystr rhag cefnogi etholwyr a'r rhai sy’n ceisio cymorth. Os gall CAB ein helpu ni neu os gallwn ni eu helpu nhw, rwy’n gwybod y bydd hynny’n digwydd.

Nid yw wedi bod yn gyfnod hawdd i CAB ond mae ymroddiad a gwaith caled gwirfoddolwyr a’r staff cyflog wedi sicrhau bod gwasanaethau wedi parhau i gael eu darparu er gwaethaf yr heriau ariannol.  Un maes gwaith sydd wedi arwain at naw mlynedd o gydweithredu (ac anghytundebau polisi o bryd i’w gilydd) rhwng fy swyddfa i a CAB yw’r diwygiadau lles a chyflwyno Credyd Cynhwysol.  Roeddwn yn arbennig o falch felly o gael cyflwyniad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a staff CAB ar y gefnogaeth ddi-dor, sydd wedi gwella’n sylweddol, sy’n cael ei chynnig i hawlwyr gan y bartneriaeth newydd rhwng CAB a DWP.  A minnau wedi dadlau o blaid gweithredu felly ac o blaid partneriaeth ers sawl blwyddyn, roeddwn mor falch o glywed y ddau sefydliad yn tynnu sylw at y manteision gwirioneddol i hawlwyr wrth i’r ddau gorff weithio gyda’i gilydd.

I bawb ohonom, nid yw newid byth i’w groesawu ac mae hynny’n sicr yn wir i’r rhai sy’n wynebu'r pontio i’r system Credyd Cynhwysol newydd.  Mae’n gwneud cymaint o synnwyr felly fod hawlwyr yn cael eu cefnogi drwy’r broses nid dim ond gan dîm ymroddedig staff y ganolfan gwaith ond hefyd gan staff a gwirfoddolwyr CAB.  Yn wir, lle mae unigolyn yn nerfus neu fod angen cefnogaeth arno, mae’r bartneriaeth newydd yn caniatáu i weithiwr cynghori CAB gynnig cefnogaeth, tawelwch meddwl ac arweiniad drwy’r broses.  Mae hyn wrth gwrs yn arwain at lai o gamgymeriadau ac at ddarparu lefel lawer fwy effeithiol o wasanaeth wrth i’r pontio o'r budd-daliadau presennol i’r Credyd Cynhwysol fynd rhagddo.  Gwnaeth popeth a glywais argraff arnaf ac roeddwn wrth fy modd fod ffordd mor amlwg ymlaen (cydweithredu ffurfiol) yn talu ar ei chanfed.  O na baem ni wedi gallu gwneud hyn ynghynt!

 

Araith y Frenhines

Mae’n debyg y byddaf yn dyst i’m Haraith olaf gan y Frenhines yr wythnos hon yn ystod Agoriad Swyddogol y Senedd.  Mae hyn i gyd yn rhan o rwysg a seremoni ein hanes cyfansoddiadol yma yn y DU, ond ys gwn i a yw pethau wedi newid am byth yn sgil yr heriau y mae ein cyfansoddiad anysgrifenedig wedi’u hwynebu dros y blynyddoedd diwethaf o anhrefn Brexit.  Rydym i gyd yn gwybod mai’r hyn sy’n digwydd yn Araith y Frenhines yw bod y frenhines yn darllen amcanion a dyheadau ei Llywodraeth ar goedd.  O ystyried bod y Llywodraeth hon wedi datgan ei hawydd dro ar ôl tro i gael Etholiad Cyffredinol buan, tybed a ddylid gofyn i’r Frenhines ddarllen yr hyn nad yw’n ddim llai na darllediad gwleidyddol?  Mae’n ymddangos nad yw ein Prif Weinidog yn hidio dim mwy am uniondeb cymeriad y frenhines nag yw am yr enw sydd ganddo ef ei hun o fod yn brin o onestrwydd.