Weekly News 4ydd Medi 2019

Wrth i mi ysgrifennu hwn ar fore Llun cyn mynd i lawr i Lundain, mae sïon ar led bod Mr Johnson yn mynd i alw Etholiad Cyffredinol.  Mae hyn er gwaethaf ei holl addewidion di-ri i beidio â galw etholiad.  Ond, fe ddylem ni wybod yn well erbyn hyn na chredu gair mae’r dyn yma’n ei ddweud - byth.  Y rheswm dros ystyried etholiad yw am ei fod yn gwybod ei fod yn mynd i golli yn y senedd yr wythnos hon.  Er bod Mr Johnson yn fwy na hapus i danseilio a phleidleisio yn erbyn Theresa May mor aml ag y gallai, rŵan ei fod yn Stryd Downing, mae’n mynnu teyrngarwch, gydag Aelodau Seneddol fel fi yn cael eu bygwth gan ei dîm yn Stryd Downing.  Ymddygiad hollol warthus.

 

Wrth gwrs, os bydd yn galw etholiad dyma addewid arall ymhlith nifer iddo ei dorri ers iddo ddod yn Brif Weinidog gormesol arnom.  Tra oedd yn sefyll i fod yn Brif Weinidog, gwadodd y byddai’n atal y Senedd, ond yr wythnos diwethaf, dyna’n union a wnaeth.  Yn ei gyfweliadau yn esbonio pam ei fod wedi newid ei feddwl, mae’n honni iddo wneud y penderfyniad er mwyn galluogi Araith y Frenhines i gael ei thraddodi ym mis Hydref.  Ond profwyd mai celwydd oedd hyn pan gafodd y Gweinidog Amddiffyn, Ben Wallace, ei ffilmio yn dweud wrth y Gweinidog cyfatebol yn Ffrainc mai'r gwir reswm dros atal y Senedd oedd am nad oedd ganddo fwyafrif a’i fod eisiau rhwystro’r Senedd rhag trafod Brexit.  Felly, celwydd arall.

 

Yn ogystal â'r addewidion tra difrifol hyn a dorrwyd, siaradodd Mr Johnson hefyd am y problemau sy’n gysylltiedig ag allforio pastai porc cyn cael ei wrth-ddweud yn llwyr gan y gweithgynhyrchwr dan sylw.  Yn ôl Stryd Downing, camgymeriad arall oedd hwn gan Mr Johnson!  Digwyddodd hyn, wrth gwrs, yn fuan ar ôl ei honiadau bod yn rhaid i benwaig cochion Ynys Manaw fod ar wely o iâ wedi’i falu o ganlyniad i reolau’r UE - honiad anghywir arall y gellid bod wedi’i osgoi gydag ychydig bach o ymchwil.  

 

Ar y cyfan, mae’r celwyddau hyn a’r honiadau anghywir yn cyfleu darlun o ddyn nad yw’n addas i fod yn ei swydd.  Dydy e wir ddim yn haeddu cefnogaeth unrhyw bleidleisiwr gwerth ei halen sy’n disgwyl i’w wleidyddion ddweud y gwir yn onest.  Yn aml iawn, mae’n hawdd chwerthin ar ymddygiad o’r fath ond mae ei ymddygiad byrbwyll a’r ffaith iddo fethu â dweud y gwir pan oedd yn Weinidog Tramor yn fater difrifol i Nazanin Zaghari-Ratcliffe, sy’n dal i fod yn y carchar yn Iran.  Mae’r ffaith ein bod ni i gyd yn nwylo rhywun sy’n ei chael hi mor anodd amgyffred y gwir ac sy’n dueddol o ddweud celwydd i’w siwtio ei hun yn ddigon i’n sobri.

 

Yn gryno, yn fy marn i, dydy Mr Johnson ddim yn ffit i fod yn Brif Weinidog.