Weekly News – 4ydd Chwefror 2019

GDPR

Rwy’n siŵr y bydd rhai ohonoch wedi clywed am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rheolau newydd ynglŷn â’r ffordd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio, unwaith y bydd wedi’i chasglu gan bartïon eraill.  Rhoddwyd y newidiadau ar waith er mwyn rhoi mwy o reolaeth, ac yn wir mwy o berchenogaeth dros eu data personol, i unigolion.  Mewn geiriau eraill, roedd hwn i fod yn fesur a fyddai’n amddiffyn yr unigolyn rhag y defnydd cynyddol parhaus o ddata personol wedi’i storio sy’n cael ei ddal gan gorfforaethau a chyrff sector cyhoeddus.

 

Fodd bynnag, fel sy’n wir am lawer o ddeddfwriaeth, rydym yn ein cael ein hunain mewn sefyllfa lle mae’r hyn a oedd wedi’i fwriadu yn cael ei fwrw i’r cysgod oherwydd y ffordd y mae’r ddeddfwriaeth newydd yn cael ei defnyddio. Daeth hynny’n amlwg iawn i mi ddydd Gwener wrth imi gwrdd â Meddygon Teulu a Rheolwyr Meddygfa o nifer o feddygfeydd lleol.  Mae GDPR wedi mynd yn broblem i’ch meddygfa leol gan fod modd gwneud cais i gael gweld nodiadau meddygol claf a rhaid cyflawni’r ddyletswydd hon gyda'r costau’n disgyn ar y practis.  I roi hyn yn ei gyd-destun, roedd consensws cyffredinol ymysg y meddygfeydd y cyfarfûm â nhw ddydd Gwener fod paratoi a golygu nodiadau meddygol yn unol â’r gyfraith yn broses dwy i dair awr. Mae angen dwy awr bellach o amser meddyg teulu wedyn i sicrhau bod yr holl ddeunydd sensitif wedi cael ei drin yn gywir.

 

Mae hynny’n llawer iawn o amser ac mae’r broses hefyd yn golygu llwyth o lungopïo a biliau postio sy’n gallu bod yn gymaint â £50 wrth ddelio â rhai ffeiliau.  Ers i’r ddeddfwriaeth ddod i rym, y canlyniad yw bod y galw am nodiadau meddygol wedi cynyddu’n aruthrol a bod yr holl gostau’n cael eu hysgwyddo gan feddygfeydd lleol.  Roedd un feddygfa wedi delio ag 11 cais ers mis Rhagfyr. Mae hynny’n golygu, ar gyfartaledd, 33 awr o amser staff, 22 awr o amser meddygon teulu, a thua £600 o gostau llungopïo / postio.  Mewn dau fis felly mae ceisiadau GDPR am nodiadau cleifion wedi mynd â hanner wythnos waith oddi ar feddyg teulu gan ei rwystro rhag delio â chleifion a rhoi blaenoriaeth i waith papur.  Mae hyn yn hollol anghywir a byddaf yn codi’r mater yn San Steffan i geisio datrys rhywbeth sydd yn enghraifft glasurol o'r ddeddf canlyniadau anfwriadol.

 

 

Croesfan Glan y Môr, Deganwy

Wyth mlynedd ar ôl i groesfan Glan y Môr yn Neganwy gael ei chau gan Network Rail, roedd yn wych gweld 60 o drigolion lleol mewn cyfarfod yr oeddwn i wedi’i drefnu gyda Mike Priestley, Sue Shotter a Janet, ein Haelod Cynulliad.  Caiff ymchwiliad cyhoeddus ei gynnal i’r penderfyniad hwn ym mis Mai ac mae’r papurau cychwynnol yn dadlau’r achos o blaid ailsefydlu’r groesfan wedi cael eu cyflwyno gan fy swyddfa ar ran trigolion lleol.  Fodd bynnag, diben y cyfarfod oedd tynnu sylw at y ffaith fod gan unrhyw un sydd â thystiolaeth bellach i gefnogi’r achos o blaid ailsefydlu’r groesfan tan y 26aino Chwefror  i gyflwyno tystiolaeth o’r fath i’r ymchwiliad.  Os oes angen help arnoch gyda hyn, mae croeso i chi gysylltu â fy swyddfa i ar 01492 583094.  Drwy weithio gyda’n gilydd, fe gawn ni’r maen i’r wal!