Weekly News 21ain Awst 2019

Toriad Prysur yr Haf

 

Well, pe baech chi’n credu’r papurau, y newyddion neu'r cyfryngau cymdeithasol, gallech gredu mai’r cyfan rydyn ni wleidyddion yn ei wneud yw siarad am Brexit - bob dydd, drwy'r dydd.  Neu, efallai eich bod yn meddwl ein bod ni i gyd ar wyliau haf hir.  Y gwir yw fod misoedd yr haf wastad yn brysur iawn i ASau yn eu hetholaethau gan eu bod yn cynnig cyfnod estynedig pan allwn fynd yma ac acw - i gwrdd â chefnogwyr ac ymgyrchwyr ynglŷn â materion o bwys, cwrdd â’n gweithwyr rheng flaen yn y gwasanaethau cyhoeddus, ymweld â busnesau, ymweld ag elusennau a mudiadau gofalu ac, wrth gwrs, delio â gofidiau a phroblemau ein hetholwyr.  Mae hyn yn rhan hollbwysig o’n gwaith ac yn ein cadw mewn cysylltiad â gwir “guriad calon” ein hetholaeth.

 

Nid yw’r haf hwn, felly, wedi bod yn wahanol - yr wythnos hon mae’r materion rydw i wedi ymwneud â nhw wedi amrywio o gwynion am osod wyneb newydd ar ffyrdd, gorfod aros yn rhy hir am driniaeth ysbyty, toiledau cyhoeddus (mater sydd wastad yn destun pryder ym mhob rhan o’r etholaeth) a materion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  Yn fwy penodol rydym wedi cael gwaith achos cymhleth iawn yn herio’r ffioedd cartref gofal a gyfrifir gan gyngor lleol ac rwy wedi cael nifer o gyfarfodydd yr haf hwn ynglŷn â phroblemau mewnfudo cymhleth iawn.   Felly mae’r gwaith yn amrywiol iawn ei natur.  Gellir delio â rhai materion yn gyflym; mae eraill yn cymryd llawer mwy o amser a dycnwch!

 

Un mater sydd wedi codi’i ben yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf yw’r cynnydd mewn twyll.  Mae wedi bod yn fater neilltuol o anodd i fanwerthwyr rhyngrwyd yn yr etholaeth sy’n wynebu costau uwch oherwydd lefel y prynwyr anonest - fel y maen nhw’n gweld pethau.  Rydym wedi cael cwynion am sgamiau dros y rhyngrwyd a’r ffôn a’r un fwyaf poenus oedd gŵr mewn oed o Fae Penrhyn a gollodd dros £200,000 mewn sgam cyfranddaliadau soffistigedig.  Yr hyn sy’n gyffredin yn yr holl achosion hyn yw nad yw’r heddlu lleol yn delio â'r math hwn o dwyll mwyach - caiff pob achos ei gyfeirio at Action Fraud.  Felly rwy’n cymeradwyo newyddiaduraeth ymchwiliol The Times a’i adroddiadau ar Action Fraud sydd wedi nodi diffygion sylweddol yn y corff hwn - a nhw yw’r arbenigwyr i fod.  Byddaf yn codi’r mater hwn ar ôl i mi ddychwelyd i San Steffan, ac yn dod â’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

 

Ôl-nodyn: Yr Eisteddfod

 

Yn yr Eisteddfod, roeddwn wedi paratoi tri bwrdd gwybodaeth ar gyfer stondin y Blaid Geidwadol am dri gwas cyhoeddus arbennig sydd wedi bod yn Aelodau Seneddol Ceidwadol, yn cynrychioli Llanrwst/Aberconwy.  Yr aelodau oedd yr Arglwydd Wyn Roberts o Gonwy, yr Arglwydd Peter Thomas o Wydir a Geraint Morgan QC AS.  Fodd bynnag, roeddwn yn siomedig iawn nad oedd unrhyw luniau o Geraint Morgan ar gael.   Ond dyma rym y rhyngrwyd yn dod i’m hachub!!  Cysylltodd merch Mr. Morgan, Frances, â mi ar ôl darllen yr erthygl ar Facebook ac mae hi, yn garedig iawn, wedi gadael i mi gael llun.  Y rhyngrwyd yn cael ei defnyddio fel offeryn i gyfnewid gwybodaeth, fel y bwriadodd Tim Berners Lee, rwy’n amau!  Felly, rwy’n hapus, ar yr achlysur hwn, fy mod i wedi fy “nghysylltu”.  Diolch yn fawr, Frances.