Weekly News 18fed Medi 2019

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu, roeddwn i’n AS Ceidwadol dros Aberconwy.  Yn awr, ac nid trwy ddewis, rydw i’n AS dros Aberconwy.  Mae’r rhesymau yn syml.  Nid wyf yn derbyn bod mandad democrataidd ar gyfer Brexit heb gytundeb ac ni fyddaf yn cefnogi canlyniad o’r fath.  Cefnogais ddeddfwriaeth yn Nhŷ’r Cyffredin i wneud dim cytundeb yn llawer mwy anodd, ac o ganlyniad, rydw i ac un ar hugain o ASau Ceidwadol eraill wedi colli’r Chwip Geidwadol.  Mae’r gwrthryfelwyr bondigrybwyll hyn yn cynnwys pobl nad ydyn nhw erioed wedi pleidleisio yn erbyn y Blaid Geidwadol yn y Senedd, fel y cyn-Ysgrifennydd Cyfiawnder David Gauke, y cyn-Ganghellor, Philip Hammond a chyn-Weinidogion Cabinet teyrngar fel Rory Stewart a Greg Clarke.  Roedd y gwrthryfelwyr hyd yn oed yn cynnwys ŵyr Churchill, Syr Nicholas Soames!  Am lanast!

 

Y peth anhygoel yw y cymerwyd y penderfyniad i gael gwared ohonom o’r Blaid Geidwadol yn y Senedd gan Boris Johnson, dyn a enillodd arweinyddiaeth y Blaid oherwydd ei fod wedi gwrthryfela yn erbyn y cyn-Brif Weinidog, Theresa May ac roedd yn falch o ddweud wrth bobl am hynny.  Mae’r fath ragrith braidd yn ddoniol, pe na bai mor drist.   Mae Mr Johnson, y dyn plentynnaidd, yn meddwl fod ganddo’r hawl i wrthryfela, ond ni chaniateir i unrhyw un arall wneud yr un peth.  Nid oes unrhyw syndod fod ei frawd Jo Johnson wedi ymddiswyddo o’r Llywodraeth oherwydd roedd yn rhaid iddo roi lles y wlad uwchlaw ei deyrngarwch i’w frawd.

 

Yn awr, rydw i hefyd yn cael cyfnod o seibiant am bum wythnos o San Steffan oherwydd bod Mr Johnson, sy’n ofni unrhyw graffu, wedi penderfynu gohirio’r Senedd.  Wrth i mi ysgrifennu, mae’r achos Llys diweddaraf wedi dod i’r casgliad fod Mr Johnson wedi gweithredu yn anghyfreithlon ac wedi cynnig cyngor anghyfreithlon i’r Frenhines.  Oes gan y dyn ddim cywilydd?  Addawodd na fyddai’n gohirio’r Senedd ac fe wnaeth hynny.  Addawodd na fyddai’n ceisio galw Etholiad Cyffredinol, ac yna galwodd am un.  Addawodd weithredu gyda gonestrwydd ac yna yn ddi-oed camarweiniodd yr ASau, pobl y wlad hon a’r Frenhines ynglŷn â pham yr oedd yn gohirio’r Senedd.  Fel y dywedais o’r blaen – nid yw’r dyn hwn yn addas ar gyfer y swydd sydd ganddo.

 

Fodd bynnag, rydw i wedi cael y cyfle i apelio yn erbyn y penderfyniad a wnaed gan Mr Johnson.  Ni fyddaf yn gwneud hynny.  Tra bod y dyn hwn yn arwain y Blaid Geidwadol, nid oes gennyf awydd cael fy staenio drwy gysylltiad ag ef.  Ni ddylai unrhyw blaid, heb sôn am wlad, gael ei harwain gan unigolyn o’r fath, sy’n fodlon gwneud unrhyw beth er mwyn hyrwyddo ei ego ei hun.  Dylai bod amheuaeth ynglŷn ag unrhyw blaid sy’n fodlon cael ei harwain gan wleidydd mor anonest ac rydw i’n falch fy mod wedi ymgilio o’i syrcas.

 

Fodd bynnag, er gwaethaf gwaharddiad gorfodol neu beidio, rydw i’n parhau i fod yn AS drosoch chi am y tro.  Hoffwn dawelu eich meddwl bod fy swyddfa yn parhau ar agor, mae fy staff yn dal i weithio a gellir parhau i gynnig unrhyw gefnogaeth a chyngor y byddwch chi ei angen.  Tra bod rhai cynrychiolwyr etholedig yn cymharu eu hunain â’r Incredible Hulk ac yn gwastraffu amser yr heddlu trwy wneud iddyn nhw sefyll y tu ôl iddyn nhw wrth wneud araith hynod wleidyddol, mae pobl eraill yn syml yn gwneud eu gwaith fel arfer.  Fel bob amser, mae fy swyddfa ar agor ac mae fy nhîm a minnau ar gael drwy ffonio 01492 583094.