Upcoming Public Accounts Committee sessions. / Sesiynau sydd ar y gweill gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

The House of Commons’ influential Public Accounts Committee is one of the oldest select committees in Parliament.  The committee scrutinises the value for money of public spending and generally holds the government and its civil servants to account for the delivery of public services.  It also examines non-government public bodies and private companies which provide public services.

Over the next two weeks the Public Accounts Committee will be taking a magnifying glass to the number of people in the UK learning STEM (science, technology, engineering and maths) subjects, as well as the BBC’s commercial activities.  You can watch both sessions online on parliamentlive.tv.

 

Details of both sessions are below:

Wednesday 18 April | Delivering STEM skills for the economy

Watch online at www.parliamentlive.tv/Event/Index/c16e77c7-3384-450c-b770-895dde168846

The government and others have endorsed a view that one of the UK’s key economic problems is a shortage of STEM (science, technology, engineering and medicine) skills. But at present, government cannot be sure of the real nature of any STEM skills problem. Evidence suggests there may be an oversupply of some skills and undersupply of others rather than a simple shortage. Some major science and engineering bodies believe that exiting the EU could reduce the availability of STEM skills in the short term. While some government initiatives aimed at boosting provision and take-up of STEM have had a positive impact, these initiatives lack co-ordination and cohesion. There are also a number of on-going problems such as under-representation of women in a number of areas. In 2016/17, women made up only 9.4% of A Level examination entries in computing, 21.2% in physics, and 39% in mathematics, and just 8% of starts on STEM apprenticeship courses.

You can read what the National Audit Office, who collect data on public services, had to say about STEM skills in our economy at www.nao.org.uk/report/delivering-stem-science-technology-engineering-an…

 

Wednesday 25 April | BBC Commercial Activity

Watch online at www.parliamentlive.tv/Committees

The BBC owns commercial subsidiary companies that can generate profit. They cannot be funded through the licence fee, and must fit within the BBC’s mission to inform, educate and entertain. As of April 2017, these subsidiaries employed 4,900 people. Their 2016–17 revenue was £1.2 billion. A recent report by the NAO examined the BBC’s commercial landscape. It found a total of 110 subsidiary companies, mostly under the control of BBC Worldwide, which managed sale and distribution of BBC content. It also highlighted upcoming changes to BBC operations. For example, two of its largest companies—BBC Worldwide and BBC Studios—would merge on 1 April 2018. BBC commercial content has recently begun to be regulated by Ofcom rather than the BBC Trust (BBC’s governing body). Meanwhile, the BBC is now audited annually by the NAO; previously this financial oversight has been conducted by a private company. It is important that these commercial activities deliver good value for money and a good return. The BBC is operating on a different market to that which existed when BBC Worldwide was created and its commercial arm needs to position itself effectively in this changing television marketplace.

Like the previous item, you can read what the NAO say online at www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/The-BBCs-commercial-activitie….

 

 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dylanwadol Tŷ'r Cyffredin yw un o’r pwyllgorau dethol hynaf yn y Senedd. Mae’r pwyllgor yn craffu ar werth am arian gwariant cyhoeddus ac, yn gyffredinol, mae’n dal y llywodraeth a’i weision sifil yn atebol am y gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn archwilio cyrff cyhoeddus anllywodraethol a chwmnïau preifat sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Dros y pythefnos nesaf, bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn edrych yn fanwl ar nifer y bobl yn y DU sy'n dysgu pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Bydd hefyd yn archwilio gweithgareddau masnachol y BBC. Gallwch wylio’r ddwy sesiwn ar-lein ar parliamentlive.tv.

 

Mae manylion y ddwy sesiwn isod:

Dydd Mercher 18 Ebrill | Darparu sgiliau STEM ar gyfer yr economi

Gwyliwch ar-lein yn www.parliamentlive.tv/Event/Index/c16e77c7-3384-450c-b770-895dde168846

Mae'r llywodraeth ac eraill wedi ategu'r farn mai un o brif broblemau economaidd y DU yw prinder sgiliau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Fodd bynnag, ar hyn o bryd ni all y llywodraeth fod yn sicr beth yw gwir natur unrhyw broblem sy’n ymwneud â sgiliau STEM. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod gormod o rai sgiliau a diffyg sgiliau eraill, yn hytrach na bod prinder cyffredinol. Mae rhai cyrff gwyddoniaeth a pheirianneg mawr yn credu y gallai gadael yr UE leihau'r sgiliau STEM sydd ar gael yn y tymor byr. Er bod rhai o fentrau’r llywodraeth sydd â’r nod o gynyddu darpariaethau STEM a’r defnydd ohonynt wedi cael effaith gadarnhaol, mae diffyg cyd-drefniant a chydlyniad rhwng y mentrau hyn. Mae nifer o broblemau parhaus fel diffyg cynrychiolaeth o fenywod mewn nifer o feysydd hefyd. Yn 2016/17, dim ond 9.4% o’r rhai oedd wedi cofrestru i wneud arholiadau Safon Uwch mewn cyfrifiadura oedd yn fenywod, 21.2% mewn ffiseg, a 39% mewn mathemateg, a dim ond 8% o’r rhai a ddechreuodd ar gyrsiau prentisiaeth STEM.

Gallwch ddarllen yr hyn oedd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, sy'n casglu data ar wasanaethau cyhoeddus, i'w ddweud am sgiliau STEM yn ein heconomi yn www.nao.org.uk/report/delivering-stem-science-technology-engineering-and-mathematics-skills-for-the-economy/

 

Dydd Mercher 25 Ebrill | Gweithgareddau Masnachol y BBC

Gwyliwch ar-lein yn www.parliamentlive.tv/Committees

Mae’r BBC yn berchen ar is-gwmnïau masnachol sy'n gallu creu elw. Nid oes modd eu hariannu drwy ffi’r drwydded, ac mae’n rhaid iddynt gyd-fynd â chenhadaeth y BBC i hysbysu, addysgu a diddanu. O fis Ebrill 2017 ymlaen, roedd yr is-gwmnïau hyn yn cyflogi 4,900 o bobl. £1.2 biliwn oedd eu refeniw yn 2016-17. Roedd adroddiad diweddar gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn archwilio tirwedd fasnachol y BBC. Daeth o hyd i gyfanswm o 110 o is-gwmnïau, dan reolaeth BBC Worldwide yn bennaf, a oedd yn rheoli’r gwaith o werthu a dosbarthu cynnwys y BBC. Tynnodd sylw at newidiadau arfaethedig i weithrediadau’r BBC hefyd. Er enghraifft, byddai dau o’i gwmnïau mwyaf — BBC Worldwide a BBC Studios — yn uno ar 1 Ebrill 2018. Yn ddiweddar, dechreuodd cynnwys masnachol y BBC gael ei reoleiddio gan Ofcom yn hytrach na gan Ymddiriedolaeth y BBC (corff llywodraethu y BBC). Yn y cyfamser, mae’r BBC nawr yn cael ei archwilio’n flynyddol gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol; cwmni preifat oedd yn arfer cynnal yr arolygiaeth ariannol hon. Mae'n bwysig bod y gweithgareddau masnachol hyn yn darparu gwerth da am arian yn ogystal ag elw da. Mae’r BBC yn gweithredu ar farchnad wahanol i’r farchnad a oedd yn bodoli pan gafodd BBC Worldwide ei greu, ac mae angen iddo leoli ei adain fasnachol yn effeithiol yn y farchnad deledu hon sy'n newid.

Yn yr un modd â’r eitem flaenorol, gallwch ddarllen yr hyn a ddywedodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar-lein yn www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/The-BBCs-commercial-activities-a-landscape-review.pdf.