UK’s National Audit Office on policing. // Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar heddluoedd.

In 2015 UK Parliament’s Public Accounts Committee considered the financial sustainability of police forces throughout the UK, painting a concerning picture.  At the time it found that the UK Government did not grasp the implications of budget reductions to front line police services. 

Since 2015 the National Audit Office have reviewed spending on police forces throughout England and Wales and have arrived at broadly the same conclusion.  The NAO found widespread differences in how budget reductions affected individual police forces, with forces reliant of a healthy balance of local and national government funding faring better than those who have relied heavily on central government.  Good news locally is that North Wales Police, which relies heavily on council tax funding, has seen the third lowest budget reduction out of the forty-three forces across England and Wales as central government budget reductions have been partially offset by local funding.  They also found that the UK Government’s funding formula for determining how much central government funding forces received had not evolved to reflect changing criminal trends and was not fit for purpose.

The NAO also found that despite central government funding reductions, police forces had increased their reserve funds by 49% between 2011 and 2015, to a peak of 19% of their total budgets, suggesting forces aren’t making the most of spending the funding allocated to them.  Since 2015, this has reduced to 15%.

The NAO has put forward a number a recommendation for the UK Government and police forces to ensure that money is spent properly.  You can read the full report online at www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Financial-sustainability-of-police-forces-in-England-and-Wales-2018.pdf.  The report and its recommendations was discussed by Parliament’s Public Accounts Committee on 10th October - you can watch the meeting online at https://goo.gl/qdyyje.

 

Yn 2015 ystyriodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd y DU gynaliadwyedd ariannol heddluoedd ledled y DU, gan dynnu darlun a oedd yn peri pryder.  Ar y pryd, canfu nad oedd Llywodraeth y DU yn deall goblygiadau gostyngiadau yn y gyllideb i wasanaethau rheng flaen yr heddlu.  

Ers 2015, mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi adolygu gwariant ar heddluoedd ledled Cymru a Lloegr ac wedi dod, yn fras, i’r un casgliad.   Canfu’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wahaniaethau eang o ran y modd yr oedd gostyngiadau yn y gyllideb yn effeithio ar heddluoedd unigol, gyda heddluoedd yn ddibynnol ar gydbwysedd iach o ran cyllid gan lywodraeth leol a chenedlaethol yn gwneud yn well na’r rhai a oedd yn dibynnu’n drwm ar lywodraeth ganol.  Y newyddion da yn lleol yw bod Heddlu Gogledd Cymru, sy’n dibynnu’n drwm ar gyllid o’r dreth gyngor, wedi gweld y gostyngiad isaf ond dau yn y gyllideb o blith y pedwar deg a thri o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr gan fod gostyngiadau yng nghyllideb llywodraeth ganol wedi’u gwrthbwyso’n rhannol gan gyllid lleol.  Canfuwyd hefyd nad oedd fformiwla cyllido Llywodraeth y DU ar gyfer pennu faint o gyllid gan lywodraeth ganolog y byddai heddluoedd yn ei dderbyn wedi esblygu i adlewyrchu tueddiadau troseddol sy’n newid ac nad oedd yn addas i’r pwrpas.

Canfu’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol hefyd, er gwaethaf gostyngiadau mewn cyllid gan lywodraeth ganol, fod heddluoedd wedi cynyddu eu cronfeydd wrth gefn gan 49% rhwng 2011 a 2015, i uchafswm o 19% o gyfanswm eu cyllidebau, gan awgrymu nad yw heddluoedd yn gwneud y gorau o ran gwario’r cyllid sy’n cael ei ddyrannu iddynt.  Ers 2015, mae hyn wedi gostwng i 15%.

Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi cyflwyno nifer o argymhellion ar gyfer Llywodraeth y DU a heddluoedd i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario’n briodol.  Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar-lein yn www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Financial-sustainability-of-police-forces-in-England-and-Wales-2018.pdf.  Cafodd yr adroddiad a’i argymhellion eu trafod gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd ar 10fed Hydref - gallwch wylio’r cyfarfod ar-lein yn https://goo.gl/qdyyje.