Small Business Saturday 2018 is biggest ever. // Dydd Sadwrn Busnesau Bach 2018 oedd y mwyaf eto.

This year’s Small Business Saturday broke previous records with a record amount spent with small, independent businesses.  According to research commissioned by American Express, who founded and support the grass-roots campaign, an estimated £812m was spent with small businesses throughout the country, up 8% from £748m on Small Business Saturday 2017.  The research found that 59% of those who knew about the campaign spent more than usual, showing the importance of the campaign in raising awareness and promoting small enterprises.

Small, independent businesses are an important part of our communities, providing employment, services and goods as well as allowing the bold entrepreneurs behind them the opportunity to make a success.  Support for small businesses on a local level was echoed through national and local government, with the Prime Minister, Chancellor of the Exchequer and Conwy County Borough Council all supporting the campaign. 

On Small Business Saturday, I did some Christmas shopping in Llanrwst.  Siop Sioned on the square has some fantastic, unusual gifts at very reasonable prices.  You are spoilt for choice for food in Llanrwst and I was very taken with Snowdonia Antiques, who had an impressive range of furniture which has been lovingly restored - you can easily tell that hours of impressive workmanship has been doted on each piece.  Of course, we always end up in Bys a Bawd, as you can never have or give too many books - we had a very warm welcome and a very enjoyable time. 

I know Llandudno was busy with the Christmas Parade but we also have other small shops in all our communities who offer a wide range of produce, gifts and services to our communities.  I hope they were all busy.  Well done to everyone who made the day a great success and don’t forget, you can shop small and local every day of the year - not just on the first Saturday of December!

 

Fe wnaeth Dydd Sadwrn Busnesau Bach eleni dorri record y blynyddoedd cynt o ran y swm a gafodd ei wario mewn busnesau bach, annibynnol. Yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan American Express, sef y cwmni a sefydlodd yr ymgyrch ar lawr gwlad ac sy’n dal i’w gefnogi, cafodd £812m ei wario ar fusnesau bach ledled y wlad – cynnydd o 8% o’i gymharu â’r £748m a gafodd ei wario ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach yn 2017. Fe wnaeth yr ymchwil hwn ganfod bod 59% o’r rheini a oedd yn gwybod am yr ymgyrch wedi gwario mwy nag arfer, gan ddangos pa mor bwysig yw’r ymgyrch o ran codi ymwybyddiaeth a hybu busnesau bach.

Mae busnesau bach, annibynnol yn rhan bwysig o’n cymunedau ni ac yn darparu cyflogaeth, gwasanaethau a nwyddau, yn ogystal â chaniatáu i entrepreneuriaid blaengar gael cyfle i lwyddo. Mae’r gefnogaeth mae busnesau bach yn ei chael ar lefel leol yn atseinio drwy lywodraeth leol a chenedlaethol, gyda’r Prif Weinidog, Canghellor y Trysorlys a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r ymgyrch.

Ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach, bûm yn gwneud rhywfaint o siopa Nadolig yn Llanrwst. Mae anrhegion gwych a gwahanol ar gael am brisiau rhesymol iawn yn Siop Sioned ar y sgwâr. Mae digonedd o ddewis o fwydydd yn Llanrwst ac roeddwn wrth fy modd yn Snowdonia Antiques, lle mae amrywiaeth drawiadol o ddodrefn sydd wedi cael ei atgyweirio â gofal – gallwch weld bod oriau o waith caled wedi cael ei wneud yn trin pob darn yn fedrus. Wrth gwrs, rydyn ni bob amser yn mynd i siop Bys a Bawd oherwydd allwch chi fyth gael gormod o lyfrau – cawsom groeso cynnes iawn ac fe wnaethon ni fwynhau ein hunain yn fawr.

Rydw i’n gwybod bod Llandudno wedi bod yn brysur iawn gyda’r Orymdaith Nadolig, ond mae gennym ni siopau bach eraill yn ein cymunedau sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o gynnyrch, anrhegion a gwasanaethau i’n cymunedau. Rydw i’n gobeithio eu bod nhw i gyd wedi bod yn brysur. Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth y diwrnod yn llwyddiant ysgubol, a chofiwch eich bod chi’n gallu siopa mewn siopau bach a lleol bob dydd, nid ar ddydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr yn unig!