Select Committee election results. // Canlyniadau etholiadau'r Pwyllgor Dethol.

Parliament’s Select Committees play an important role which is often overlooked.  They scrutinise Government policy, spending and administration in a much more in-depth manner than can be debated in the chamber of the House of Commons.  There are select committees for each UK Government department as well as a number of committees which examine cross cutting themes, such as the Public Accounts Committee and the Public Administration and Constitutional Affairs Committee.

Guto has recently been appointed to the Welsh Affairs Committee, which is tasked with scrutinising and investigating Government policy under the remit of the Secretary of State for Wales.  The committee also examines policy from other UK Government departments which may affect Wales, such as strategic transport, welfare or defence, which fall under the remit of the Department for Transport, Department of Work and Pensions and the Ministry of Defence respectively.

Select Committee meetings can usually be watched online at https://parliamentlive.tv/Commons and often they will appeal to the public for evidence before investigating the effects of a particular UK Government policy in depth.  You can find out more about the Welsh Affairs Committee on its website, www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/welsh-affairs-committee/role/, which includes the outcomes of their investigations.  You can find out more about the important role they play at www.youtube.com/watch?v=iLvNmMJmD0w&feature=youtu.be.

 

 

Mae Pwyllgorau Dethol y Senedd yn chwarae rhan bwysig sy'n aml yn cael ei anwybyddu.  Maent yn craffu ar bolisi, gwariant a gweinyddiaeth y Llywodraeth mewn modd llawer mwy manwl na'r hyn y gellir ei drafod yn siambr Tŷ'r Cyffredin.  Mae pwyllgorau dethol ar gyfer pob adran yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig, yn ogystal â nifer o bwyllgorau sy'n archwilio themâu trawsbynciol, fel y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol.

Yn ddiweddar, penodwyd Guto i'r Pwyllgor Materion Cymreig, sy’n craffu ar ac yn ymchwilio i bolisi'r Llywodraeth o dan gylch gorchwyl Ysgrifennydd Gwladol Cymru.  Mae'r pwyllgor hefyd yn archwilio polisi gan adrannau eraill o Lywodraeth y Deyrnas Unedig a allai effeithio ar Gymru, fel trafnidiaeth strategol, lles neu amddiffyn, sy'n dod o dan gylch gorchwyl yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn y drefn honno.

Fel arfer, gellir gwylio cyfarfodydd y Pwyllgor Dethol ar-lein yn https://parliamentlive.tv/Commons ac yn aml fe fyddant yn apelio i'r cyhoedd am dystiolaeth cyn ymchwilio’n fanwl i effeithiau polisi penodol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.  Cewch ragor o wybodaeth am y Pwyllgor Materion Cymreig ar ei wefan, www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/welsh-affairs-committee/role/, sy'n cynnwys canlyniadau ei ymchwiliadau.  Cewch ragor o wybodaeth am y rôl bwysig y mae’n ei chwarae yn www.youtube.com/watch?v=iLvNmMJmD0w&feature=youtu.be.