Rôl newydd i Gyngor ar Bopeth yn gysylltiedig â Chredyd Cynhwysol.

Cyhoeddiad gan Gyngor ar Bopeth.

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref 2018 y bydd Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth newydd i helpu'ch etholwyr i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, rwy'n cysylltu i roi gwybod i chi fod y gwasanaeth yn fyw ar draws Prydain Fawr o heddiw ymlaen.

Mae ein gwasanaeth newydd Help i Hawlio yn cynnig cymorth annibynnol, ymarferol ac wedi'i deilwra i helpu pobl i wneud hawliad Credyd Cynhwysol, a derbyn eu taliad llawn cyntaf yn brydlon. Mae ar gael drwy ein llinell radffôn, sgwrs ar y we a gwasanaethau lleol Cyngor ar Bopeth. Mae rhagor o fanylion isod sy’n esbonio sut y gall eich etholwyr ddefnyddio'r gwasanaeth. Gall eich Canolfan Cyngor ar Bopeth leol hefyd roi mwy o fanylion am y dewisiadau penodol sydd ar gael i'ch etholwyr, a allai gynnwys cyngor wyneb-yn-wyneb mewn clinigau allgymorth, er enghraifft mewn llyfrgelloedd neu Ganolfannau Gwaith.

Mae Cyngor ar Bopeth wedi helpu dros 230,000 o bobl ledled Cymru a Lloegr â materion sy’n ymwneud â Chredyd Cynhwysol ers iddo ddechrau cael ei gyflwyno. Yr hawliad cychwynnol yw’r rheswm mwyaf y mae pobl yn dod atom ni am gymorth.

Gall Help i Hawlio roi cyngor i bobl ynghylch sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol a'u cefnogi drwy'r broses ymgeisio. Bydd y cymorth a roddir yn amrywio yn ôl angen yr unigolyn, ond fe allai gynnwys pethau fel: helpu rhywun i gasglu tystiolaeth o'u costau tai neu ofal plant; sicrhau bod pobl yn gwybod bod Trefniadau Talu Amgen ar gael; a chynnig cyngor ynghylch beth i'w ddisgwyl mewn apwyntiad yn y Ganolfan Waith a sut i baratoi ar ei gyfer.

Mae ein swyddfeydd lleol wedi bod yn gweithio'n agos â Chanolfannau Gwaith, awdurdodau lleol a sefydliadau lleol eraill i baratoi ar gyfer darparu'r gwasanaeth. Bydd y berthynas waith agos hon yn parhau tra bydd y gwasanaeth yn parhau.

Ffyrdd o gael mynediad at y gwasanaeth

Mae cymorth ar gael drwy ein llinell radffôn a sgwrs ar y we rhwng 8am - 6pm dydd Llun i ddydd Gwener.

I gael gwybod lleoliadau ac amseroedd cyngor wyneb-yn-wyneb yn eich ardal, cysylltwch â’ch swyddfa leol.