Pythefnos Gofal Maeth

Pythefnos Gofal Maeth (Foster Care Fortnight™) ydy ymgyrch fwyaf y DU ar gyfer codi ymwybyddiaeth o ofal maeth. Caiff ei darparu gan elusen maethu flaenllaw, y Rhwydwaith Maethu. Mae'r ymgyrch, a gafodd ei sefydlu bron i 20 mlynedd yn ôl, yn dangos ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth. Mae hefyd yn helpu gwasanaethau maethu i dynnu sylw at yr angen am ragor o ofalwyr maeth. Rhaid cael miloedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn i ofalu am blant. Mae'r angen mwyaf dybryd am ofalwyr maeth ar gyfer plant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches.

 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dîm maethu pwrpasol ac maen nhw'n chwilio am bobl sy'n gallu darparu amgylchedd diogel, gofalgar a chefnogol lle gall plant a phobl ifanc ffynnu.

Daw ein gofalwyr maeth o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Nid yw'n bwysig a ydych chi wedi priodi neu'n sengl, beth ydy eich hil neu eich cyfeiriadedd rhywiol, a ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n rhentu, a ydych chi'n gweithio neu'n ddi-waith.   Rhaid i chi fod dros 18 oed ac yn ddigon iach i ofalu am blentyn, gydag ystafell sbâr yn eich cartref a dim euogfarnau am droseddau yn erbyn plant.

Mae Conwy'n sylweddoli bod maethu plentyn neu berson ifanc yn benderfyniad mawr ac yn gofyn am lefelau uchel o ymrwymiad ac amynedd. Bydd angen agwedd ymroddedig a brwdfrydig arnoch chi, llawer iawn o egni a dyhead go iawn i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol i fywydau plant a phobl ifanc.

Byddai rhywfaint o brofiad o ofalu am blant yn ddefnyddiol. Gall hynny ddeillio o weithio gyda phlant neu o fagu eich plant eich hun. Bydd rhaid i chi gael yr amser i ddarparu'r cymorth sydd ei angen ar blentyn, eu helpu i gadw mewn cysylltiad â'u teulu os ydy hynny'n briodol, ac i fynd i sesiynau hyfforddi pan fo angen. Ar ben hynny, bydd angen agwedd realistig arnoch chi er mwyn ymgymryd â'r rôl heriol hon, yn ogystal â bod yn gyfrifol, yn hyblyg ac yn gyfeillgar.

 

Mae llawer o wybodaeth ar wefan Conwy http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Children-and-families/Fostering/Could-I-Foster/Become-a-Foster-Carer.aspx

Ceir cwestiynau cyffredin, fideos ac astudiaethau achos.  Neu, mae croeso i chi ffonio a siarad ag un o'u swyddogion maethu a fydd yn fwy na bodlon ateb eich cwestiynau.

Allech chi wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn neu berson ifanc?