Police and Crime Commissioner wants your views. // Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu eisiau eich barn.

Police and Crime Commissioners are elected to work with police forces to ensure they operate in an efficient and effective manner.  Their work involves drafting a “Police and Crime Plan”, which identifies the police force’s priorities for the year ahead and setting the annual policing precept - a local police tax collected at the same time as your Council Tax.  51% of North Wales Police’s funding comes from this local police tax levied on residents throughout Conwy, Gwynedd, Anglesey, Denbighshire, Flintshire and Wrexham. 

Arfon Jones, the Police and Crime Commissioner for North Wales is in the process of reviewing North Wales Police’s Police and Crime Plan, as well as setting the local police tax for next year, and he wants to hear your views.  Do you agree with focusing on domestic abuse, sexual abuse, organised crime, modern slavery and neighbourhood safety or do you think North Wales Police should focus on other issues?  Do you think you get value for money out of North Wales Police - should they increase their local police tax, or cut it?  Let Arfon Jones know online at www.surveygizmo.com/s3/4650641/North-Wales-Precept-Survey-2019-20.  Policing is everyone’s business so make sure you take part. 

 

Caiff Comisiynwyr Heddlu a Throseddu eu hethol i weithio gyda heddluoedd i sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd effeithlon ac effeithiol. Mae eu gwaith yn cynnwys drafftio “Cynllun Heddlu a Throseddu”, sy’n nodi blaenoriaethau’r heddlu am y flwyddyn i ddod a phennu’r praesept plismona blynyddol – treth leol ar gyfer yr heddlu a gesglir yr un pryd â’ch Treth Gyngor. Daw 51% o gyllid Heddlu Gogledd Cymru o’r dreth leol hon a gaiff ei chodi ar drigolion ledled Conwy, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wrthi’n adolygu Cynllun Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, yn ogystal â phennu’r dreth leol ar gyfer yr heddlu ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac mae’n awyddus i glywed eich barn. Ydych chi’n cytuno â chanolbwyntio ar drais domestig, cam-drin rhywiol, troseddu cyfundrefnol, caethwasiaeth fodern a diogelwch y gymdogaeth neu ydych chi’n credu y dylai Heddlu Gogledd Cymru ganolbwyntio ar faterion eraill? Ydych chi’n credu eich bod chi’n cael gwerth eich arian gan Heddlu Gogledd Cymru – a ddylent gynyddu eu treth leol ar gyfer yr heddlu, neu ei thorri? Rhowch wybod i Arfon Jones ar-lein yn www.surveygizmo.com/s3/4650641/North-Wales-Precept-Survey-2019-20.  Mae plismona yn fusnes i bawb felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan.