Playing out in Aberconwy this summer. / Chwarae yn yr awyr agored yn Aberconwy dros yr haf eleni.

Summer is the time of year for children to get outside and have fun playing in our parks and open spaces.  Some of our local town and community councils are working together with Community and Voluntary Support Conwy to put on “Playing Out” days in towns and villages throughout Aberconwy. 

Playing out is an opportunity for children to have fun with arts and crafts, sports, den building and lots of other fun activities.  It’s free of charge and open to all children - you don’t have to go to your local session if you’d rather go somewhere else.

If your child wants to attend and has any special requirements, or if you want more information, contact Community and Voluntary Support Conwy via email at playdevelopment@cvsc.org.uk, by phone on 01492 534091 or visit www.cvsc.org.uk/conwyplayingout.

A big thanks is due to the following town and community councils for providing financial support for these events to take place over the summer:

 • Bro Garmon Community Council,
 • Bro Machno Community Council,
 • Conwy Town Council,
 • Llandudno Town Council,
 • Llanfairfechan Town Council,
 • Penmaenmawr Town Council,
 • Trefriw Community Council,
 • Ysbyty Ifan Community Council,
 • Colwyn Bay Town Council,
 • Pentrefoelas Community Council.

 

Yr haf yw’r adeg o’r flwyddyn i blant fynd allan o'r tŷ a chael hwyl yn chwarae yn ein parciau a'n mannau agored.  Mae rhai o'n cynghorau tref a chymuned lleol yn gweithio gyda Chefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy i gynnal diwrnodau "Chwarae Allan" mewn trefi a phentrefi ledled Aberconwy. 

Mae chwarae yn yr awyr agored yn gyfle i blant gael hwyl gyda chelf a chrefft, chwaraeon, adeiladu ffau a llawer o weithgareddau eraill llawn hwyl.  Mae'n rhad ac am ddim ac yn agored i bob plentyn - does dim rhaid i chi fynd i'ch sesiwn leol os hoffech chi fynd i rywle arall.

Os yw eich plentyn eisiau mynd i un o'r diwrnodau a bod ganddo/ganddi ofynion arbennig, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy drwy e-bostio playdevelopment@cvsc.org.uk, ffonio 01492 534091 neu fynd i www.cvsc.org.uk/conwyplayingout.

Diolch yn fawr iawn i'r cynghorau tref a chymuned a ganlyn am ddarparu cymorth ariannol i'r digwyddiadau hyn allu cael eu cynnal dros yr haf:

 • Cyngor Cymuned Bro Garmon,
 • Cyngor Cymuned Bro Machno,
 • Cyngor Tref Conwy,
 • Cyngor Tref Llandudno,
 • Cyngor Tref Llanfairfechan,
 • Cyngor Tref Penmaenmawr,
 • Cyngor Cymuned Trefriw,
 • Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan,
 • Cyngor Tref Bae Colwyn,
 • Cyngor Cymuned Pentrefoelas.

Attachments

Attachment Size
Details / Manylion 587.07 KB
Capel Garmon, Melin y Coed and Ysbyty Ifan details / Manylion am Gapel Garmon, Melin y Coed ac Ysbyty Ifan 379 KB
Penmachno details / Manylion am Benmachno 365.54 KB
Conwy, Deganwy and Llandudno Junction details / Manylion am Gonwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno 448.38 KB
Llandudno and Penhryn Bay details / Manylion am Landudno a Bae Penrhyn 512.14 KB
Llanfairfechan details / Manylion am Lanfairfechan 366.76 KB
Penmaenmawr details / Manylion am Benmaenmawr 361.74 KB
Trefriw details / Manylion am Drefriw 328.66 KB
Colwyn Bay details / Manylion am Fae Colwyn 557.39 KB
Pentrefoelas details / Manylion am Bentrefoelas 324.83 KB