Orkambi event in Parliament. // Digwyddiad Orkambi yn y Senedd.

On Monday the Cystic Fibrosis Trust held an event in Parliament, lobbying the NHS and pharmaceutical firm Vertex to reach an agreement over introducing Orkambi.  As part of the Welsh devolution settlement health services in Wales fall within the remit of the Welsh Government. 

There has been tireless lobbying and an e-petition started by Rhian Barrance calling on the Welsh Government to “Ensure access to the cystic fibrosis medicine, Orkambi, as a matter of urgency” has reached over 5,000 signatures.  The e-petition has been discussed by the Welsh Assembly several times in the last year and is expected to be discussed again on 27th November.  If you’d like to find out more, you can visit the page for the e-petition, www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20657&Opt=0 or the Cystic Fibrosis Trust’s website, www.cysticfibrosis.org.uk.

 

Ddydd Llun roedd yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig wedi cynnal digwyddiad yn y Senedd, yn lobïo’r GIG a’r cwmni fferyllol Vertex i ddod i gytundeb ynghylch cyflwyno Orkambi.  Fel rhan o setliad datganoli Cymru mae gwasanaethau iechyd Cymru yn perthyn i gylch gwaith Llywodraeth Cymru. 

Bu lobïo diflino ac mae e-ddeiseb a ddechreuwyd gan Rhian Barrance yn galw ar Lywodraeth Cymru i “Sicrhau mynediad i’r feddyginiaeth ffeibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys” wedi casglu dros 5,000 o lofnodion.  Mae’r e-ddeiseb wedi cael ei thrafod gan y Cynulliad Cenedlaethol droeon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae disgwyl iddi gael ei thrafod eto ar 27ain Tachwedd.  Os hoffech chi gael gwybod mwy, gallwch chi fynd i’r dudalen ar gyfer yr e-ddeiseb, http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20657&Opt… neu wefan yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig, www.cysticfibrosis.org.uk.