North Wales Weekly News column, 8th August 2018 / North Wales Weekly News column, 8 Awst 2018

Holidays or Recess?
Journalists enjoy saying that Members of Parliament have left Westminster for their summer holiday highlighting the fact that it will be a six week break from the House of Commons for most of us. As the old saying goes, a change is as good as a rest but in all seriousness some of the most important work done by any MP for their constituents is undertaken away from London and that does not change during the summer recess.

Last week I held Advice Surgeries in Capel Curig, Betws y Coed, Dolwyddelan, Ysbyty Ifan, Llanrwst, Trefriw, Dolgarrog and Rowen and I will be holding many more in the towns and villages of the coastal part of Aberconwy during the next few weeks. I found it interesting that in this rural part of the constituency many farmers came to see me wanting an update on where we were in terms of securing a workable trading relationship with the EU as we leave.

The majority of farmers in Aberconwy are hill farmers with lamb and beef being the key income generator. Most Welsh upland lamb is exported to the EU and there is a growing apprehension that losing this market would be a devestating blow to our farming community. Trading under World Trade Organisation rules really does not help such farmers who need to make decisions now about stock levels for next year. I could offer little reassurance which is far from ideal. Business decisions need to be made now but we still have no idea what type of deal (if any) that we will secure. There is a lot of work to be done and it needs to be done sooner rather than later if businesses are to invest in future production with confidence.

The Bull, Llanbedr y Cennin: 
On a more positive note I was very pleased to meet with a representative of the ‘Save our Bull’ team at my surgery in Dolgarrog. The Bull at Llanbedr y Cennin is a great little place but as readers will know it’s not easy making a living from a pub these days unless you manage to undertake a significant food offering.

The Group aiming to ‘Save the Bull’ intend to re-launch the Bull as a community pub recognising that the local pub can and often is the centre of community life. This would not be the first initiative of this type since the ‘Pengwern’ in Llan-Ffestiniog, the ‘Vic’ in Llithfaen and the local in Gwalchmai are all examples of village pubs which have been saved by the community for the benefit of the community.

A public meeting held in the Memorial Hall in Talybont attracted over a hundred people and most of them were willing to pledge to buy at least one share in the venture. This is a fantastic idea which is worthy of support and as such I’m happy to pledge my support. If there are any readers who also like the idea of supporting a practical community response to the closure of a local amenity then we can put you in touch with the team attempting to ‘Save the Bull’. My Office number is 01492 583094 – call us about the Bull or any of my summer advice surgeries if you need an appointment.

 

Gwyliau neu Doriad?
Mae newyddiadurwr wrth eu bodd yn dweud bod Aelodau Seneddol wedi gadael San Steffan am eu gwyliau haf, gan dynnu sylw at y ffaith y bydd y rhan fwyaf ohonom ni’n cael seibiant chwe wythnos o hyd o Dŷ’r Cyffredin. Fel y dywed yr hen air, mae newid yn lles. Ond a bod o ddifrif, mae rhywfaint o waith pwysicaf unrhyw Aelod Seneddol ar ran ei etholwyr yn cael ei wneud i ffwrdd o Lundain, ac nid ydy hynny’n newid yn ystod toriad yr haf.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnes i gynnal Cymorthfeydd Cyngor yng Nghapel Curig, Betws-y-coed, Dolwyddelan, Ysbyty Ifan, Llanrwst, Trefriw, Dolgarrog a Rowen, a byddaf yn cynnal llawer mwy yn nhrefi a phentrefi'r rhan arfordirol o Aberconwy dros yr wythnosau nesaf. Roedd hi’n ddiddorol bod nifer o ffermwyr wedi dod i fy ngweld i yn y rhan wledig hon o’r etholaeth, yn awyddus i gael y newyddion diweddaraf am y sefyllfa bresennol o ran sicrhau perthynas fasnachu ymarferol â'r Undeb Ewropeaidd wrth i ni adael.

Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn Aberconwy yn ffermwyr mynydd – cig oen a chig eidion sy’n creu’r incwm mwyaf iddynt. Mae’r rhan fwyaf o gig oen o ucheldir Cymru yn cael ei hallforio i'r UE, ac mae mwy a mwy o bryder y byddai colli’r farchnad hon yn ergyd aruthrol i’n cymuned ffermio. Nid ydy masnachu o dan reolau Sefydliad Masnach y Byd yn fawr o help i ffermwyr o’r fath sydd angen gwneud penderfyniadau rŵan am eu lefelau stoc ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ychydig iawn o sicrwydd oeddwn i’n gallu ei gynnig, sydd ddim yn ddelfrydol o bell ffordd. Rhaid gwneud penderfyniadau busnes rŵan, ond nid ydym ddim callach pa fath o fargen (os o gwbl) gaiff ei tharo. Mae llawer o waith i’w wneud ac mae’n rhaid ei wneud cyn gynted ag y bo modd er mwyn i fusnesau allu buddsoddi’n hyderus mewn cynyrchiadau ar gyfer y dyfodol.

Tafarn y Bull, Llanbedr-y-Cennin: 
Ar nodyn mwy cadarnhaol, roeddwn yn falch o gael cyfarfod cynrychiolydd o dîm ‘Arbed ein Bull’ (‘Save our Bull’) yn fy nghymhorthfa yn Nolgarrog. Mae Tafarn y Bull yn Llanbedr-y-Cennin yn lle bach gwych ond fel y byddwch chi ddarllenwyr yn gwybod, nid ar chwarae bach mae gwneud bywoliaeth o dafarn yn yr oes sydd ohoni, oni bai eich bod yn llwyddo i gynnig arlwy bwyd sylweddol.

Mae’r Grŵp sy’n gobeithio ‘Achub y Bull’ yn bwriadu ail-lansio’r Bull fel tafarn gymunedol, gan gydnabod bod y dafarn leol yn gallu bod yn ganolbwynt i fywyd y gymuned, a bod hynny’n aml yn wir. Nid hon fyddai'r fenter gyntaf o’i math, gan fod ‘Pengwern’ yn Llan Ffestiniog, ‘y Fic’ yn Llithfaen a’r dafarn leol yng Ngwalchmai i gyd yn enghreifftiau o dafarndai pentref sydd wedi cael eu harbed gan y gymuned, er budd y gymuned.

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Goffa Tal-y-bont ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn fodlon addo prynu un gyfran o leiaf yn y fenter. Dyma syniad ardderchog sy’n llawn haeddu cefnogaeth, ac felly rydw i’n falch o addo fy nghefnogaeth innau. Os oes unrhyw ddarllenwyr sydd hefyd yn hoffi’r syniad o ymateb cymunedol ymarferol i adnodd lleol yn cau, fe allwn ni eich rhoi chi mewn cysylltiad â'r tîm sy’n ceisio ‘Arbed y Bull’. Rhif fy swyddfa ydy 01492 583094 – ffoniwch ni ynglŷn â'r Bull neu unrhyw o fy nghymorthfeydd cyngor haf os oes angen apwyntiad arnoch chi.