North Wales Weekly News column, 16th May 2018 / North Wales Weekly News column, 16eg Mai 2018

Victorian Extravaganza

Once again the volunteers who work year in year out to deliver the Extravaganza managed to deliver a great event once again.  It's clear that any event succeeding for as long as the Extravaganza has succeeded needs to evolve and develop whilst maintaining the essence of what they do well.  That appears to be the secret of the organisers of the Extravaganza who continually strive to deliver subtle changes whilst maintaining what attracts the crowds.

This year was no exception with changed street venues and enhanced attractions contributing to large crowds and a significant economic boost to the town.  I warmly congratulate all who were involved and look forward to the next big event that will showcase this 'Queen of Resorts' to visitors and locals.

Ministry of Defence

As I have previously stated my role at the Ministry of Defence can be quite demanding but incredibly interesting and rewarding.  In the past few days I have visited both Barrow and Derby in order to visit the shipyard building our submarine fleet and the factory building the engines.  The yard at Barrow is something to behold employing 8,000 directly with thousands more employed in the supply chain.  Barrow is undoubtedly a town built on shipbuilding but it's looking forward not backwards and the facilities built at the yard, with support from Government are world leading.  I was similarly impressed at Derby where industry and Government are working together to enhance efficiency and innovation.

What is apparent from visits such as the above or a simple look around North Wales is the contribution made by the Defence sector to our prosperity.  Apprenticeship opportunities, innovation, complex engineering and transferable skills and knowledge is boosted in North Wales and other parts of the UK as a result of our continuing efforts to stay ahead of the competition in the field of defence capabilities.  I wonder whether any other Government Department has such a clear impact on our prosperity?

Surgeries

Just a quick reminder that a surgery appointment is always available.  Simply call my office on 01492 583094.

 

Strafagansa Fictoraidd

Unwaith eto, llwyddodd y gwirfoddolwyr, sy'n gweithio o un pen y flwyddyn i’r llall i drefnu'r Strafagansa, i gyflwyno digwyddiad gwych.  Mae'n amlwg bod angen i unrhyw ddigwyddiad, sy'n llwyddo am gyfnod mor hir ag y mae'r Strafagansa wedi ei wneud, esblygu a datblygu, tra'n cynnal hanfod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn dda.  Mae'n ymddangos mai dyna gyfrinach trefnwyr y Strafagansa, sy'n ymdrechu'n barhaus i gyflwyno newidiadau cynnil tra'n cynnal yr hyn sy'n denu’r tyrfaoedd.

Nid oedd eleni yn eithriad, gyda newidiadau o ran lleoliadau ar y strydoedd ac atyniadau gwell yn cyfrannu at dyrfaoedd mawr a hwb economaidd sylweddol i'r dref.  Rwy’n llongyfarch pawb a fu'n rhan o'r cynllun, ac yn edrych ymlaen at y digwyddiad mawr nesaf a fydd yn arddangos 'Brenhines y Cyrchfannau' i ymwelwyr a phobl leol.

Y Weinyddiaeth Amddiffyn 

Fel rwyf wedi ei ddweud yn flaenorol, gall fy rôl yn y Weinyddiaeth Amddiffyn fod yn eithaf heriol, ond mae'n un sy’n hynod ddiddorol a gwerth chweil.  Yn ystod y dyddiau diwethaf rwyf wedi ymweld â Barrow a Derby er mwyn ymweld â'r iard longau sy'n adeiladu ein fflyd llongau tanfor a'r ffatri sy’n adeiladu'r injans.  Mae'r iard yn Barrow yn destun rhyfeddod, yn cyflogi 8,000 yn uniongyrchol a miloedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi.  Yn sicr, mae Barrow yn dref a gododd yn sgil adeiladu llongau, ond mae'n edrych ymlaen - nid am yn ôl - ac mae'r cyfleusterau a adeiladwyd yn yr iard, gyda chefnogaeth gan y Llywodraeth, gyda'r gorau yn y byd.  Fe wnaeth y cyfleusterau yn Derby argraff yr un mor fawr arnaf, lle mae'r diwydiant a'r Llywodraeth yn gweithio gyda'i gilydd i wella effeithlonrwydd ac arloesi.

Yr hyn sy'n amlwg o ymweliadau fel yr uchod, neu drwy edrych o gwmpas gogledd Cymru, yw cyfraniad y sector Amddiffyn at ein ffyniant.  Hyrwyddir cyfleoedd prentisiaeth, arloesi, peirianneg gymhleth a sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy yng ngogledd Cymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig o ganlyniad i'n hymdrechion parhaus i barhau ar y blaen i'n cystadleuwyr ym maes galluoedd amddiffyn.  Tybed a yw unrhyw Adran arall yn y Llywodraeth yn cael effaith mor glir ar ein ffyniant?

Cymorthfeydd

Nodyn byr i'ch atgoffa fod apwyntiad cymhorthfa bob amser ar gael.  Ffoniwch fy swyddfa ar 01492 583094.