North Wales set to remember armed forces animals. / Gogledd Cymru i gofio am anifeiliaid y lluoedd arfog.

When asked about Army, Navy and Air Force heroes most people think about soldiers, sailors and airmen.  However, the countless animals that have served in our armed forces are often forgotten, despite animals playing crucial roles in military campaigns going back thousands of years.

Pigeons, dogs, cats, horses, donkeys and glow worms have all played active roles in combat, with many being awarded the Dickin Medal by the UK based People’s Dispensary for Sick Animals, animalkind’s award for conspicuous gallantry or devotion to duty while serving in military conflict.

The first recipient of the Dickin Medal was White Vision, a RAF homing pigeon released from a flying boat ditched off the coast of Scotland in October 1943.  She flew for nine hours, battling bad visibility and strong headwinds, carrying a message with the location of the downed plane.  After eighteen hours lost at sea, the drifting flying boat was found and her eleven man crew saved,  thanks to White Vision’s efforts.

In late 2017, Mali, a male Belgian Malinois dog serving with the UK’s Special Boat Service was awarded the Dickin Medal for his escapades during an eight hour skirmish between UK special forces and a heavily armed Taliban position in Afghanistan.  Despite being injured by grenade blasts three times during the eight hour operation, he accompanied UK service personnel, helping them to pinpoint the location of enemy combatants during close quarters fighting and giving them an upper hand.  Mali’s involvement in the operation was crucial to its success and almost certainly saved lives.

Our armed forces have been helped by a wide array of animals, great and small, with one of the smallest being the humble glow worm.  Glow worms were used by allied troops in the First World War for reading maps and documents at night.  The alternatives were to wait for daylight, or hold up something brighter such as a lamp or lighter, risking exposure to enemy sniper fire.  Glow worms, which shed a dim light were a favourite, often carried in jars or bottles.  They almost certainly saved lives 100 years ago on the Western Front.  Whilst no individual glow worm has been awarded the Dickin Medal, they have been remembered by the Animals in War memorial, based in London’s Hyde Park. 

Cats also had an important role to play, especially within the Royal Navy where they were invaluable at controlling rats and mice on board ships.  “Able seacat” Simon was a black and white cat, who lived aboard HMS Amethyst, a Black Swan class vessel.  He was found as a malnourished kitten in Hong Kong in 1947 and smuggled aboard the ship by a British sailor.

He was quickly accepted by the crew, taking to sleeping in the captain’s hat.  During the Chinese Civil War, the Royal Navy stationed a ship off Nanking to evacuate diplomatic staff should the embassy be overrun by Communist troops.  In 1949 HMS Amethyst was dispatched to Nanking and came under heavy fire from Communist insurgents whilst sailing up the Yangtze River, leaving Simon injured with severe burns and shrapnel wounds.  The ship was temporarily disabled and besieged in the Yangtze for several months, during which time it was overrun with rats.  Despite his previous injuries, Simon kept the rat population under control, until HMS Amethyst was able to escape the river without alerting the Communists. 

Following the Yangtze Incident, Simon’s escapades propelled him to media celebrity in the UK and he received thousands of pieces of fan mail.  So much that the Royal Navy had to appoint a Cat Officer to deal with all of Simon’s post.  Seven months after the incident Simon arrived in the UK and was placed into quarantine, where he contracted a virus - he died shortly afterwards from the virus and complications arising from his wounds.  Not only was Simon awarded the Dickin Medal, he was awarded the Blue Cross Medal and the Naval General Service Medal with Yangtze 1949 clasp - a medal specifically for those caught up in the Yangtze Incident.  

The Brynford Pet Cemetery in North Wales is set to unveil a new armed forces animal memorial - a fitting way to remember their contribution to our safety and security.

 

 

Milwyr, morwyr ac awyrenwyr sy’n dod i feddwl y rhan fwyaf ohonom gan amlaf wrth sôn am y Fyddin, y Llynges a’r Llu Awyr.  Ond rydym ni’n anghofio’n aml am y llu o anifeiliaid sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, er iddyn nhw chwarae rhan hollbwysig yn ein hymgyrchoedd milwrol ers miloedd o flynyddoedd.

Mae colomennod, cŵn, cathod, ceffylau, asynnod, a phryfaid tân, oll wedi chwarae rhan yn ein rhyfeloedd. Mae llawer wedi cael eu hanrhydeddu gyda’r Fedal Dickin gan yr elusen Brydeinig People’s Dispensary for Sick Animals, sef medal i anifeiliaid sydd wedi dangos dewrder nodedig neu ymroddiad i’w dyletswyddau wrth wasanaethu mewn ymgyrchoedd milwrol.

White Vision oedd y cyntaf i dderbyn y Fedal Dickin, un o golomennod dychwel yr Awyrlu Brenhinol. Cafodd ei rhyddhau o awyren fôr a oedd wedi glanio yn y dŵr oddi ar arfordir yr Alban ym mis Hydref, 1943.  Hedfanodd y golomen am naw awr trwy wyntoedd cryf ac amodau gwael, yn cario neges a oedd yn cynnwys lleoliad yr awyren goll.  Wedi deunaw awr ar goll ar y môr, diolch i ymdrechion White Vision, daethpwyd o hyd i’r awyren fôr ac fe achubwyd ei chriw o un ar ddeg.

Ddiwedd 2017, derbyniodd Mali, ci Malinois Belgaidd gwrywaidd, y Fedal Dickin am ei anturiaethau yn ystod sgarmes wyth awr rhwng Lluoedd Arbenigol y DU a safle Taliban arfog yn Afghanistan, wrth wasanaethu Gwasanaeth Cychod Arbennig y DU.  Er iddo gael ei anafu gan ffrwydradau deirgwaith yn ystod yr ymgyrch, aeth Mali gyda phersonél lluoedd y DU a’u helpu i ddod o hyd i leoliad y gelyn wrth ymladd â nhw wyneb yn wyneb.  Roedd rhan Mali yn yr ymgyrch yn hanfodol i’w llwyddiant, a bron yn sicr wedi achub bywydau.

Mae ein Lluoedd Arfog wedi defnyddio amrywiaeth eang o anifeiliaid, mawr a bach, ond y lleiaf yn eu plith yw’r pry tân gwylaidd.  Defnyddiodd lluoedd y cynghreiriaid bryfaid tân yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn darllen mapiau a dogfennau min nos.  Yr unig opsiynau eraill oedd disgwyl am olau dydd, neu ddefnyddio rhywbeth mwy llachar fel lamp neu daniwr, ond roedd hynny’n golygu bod perygl i saethwyr cudd y gelyn eu gweld.  Felly defnyddio pryfaid tân, yn aml wedi eu cadw mewn jar neu fotel, oedd y dull mwyaf poblogaidd.  Maent bron yn sicr wedi achub bywydau gan mlynedd yn ôl ar Ffrynt y Gorllewin.  Er nad oes unrhyw bry tân unigol wedi derbyn y Fedal Dickin, maent yn cael eu cofio gan gofeb Anifeiliaid yn y Rhyfel, yn Hyde Park yn Llundain. 

Roedd gan gathod ran bwysig i’w chwarae hefyd, yn enwedig gyda’r Llynges Frenhinol. Roedd eu gwaith o reoli niferoedd y llygod a’r llygod mawr ar fwrdd y llongau yn amhrisiadwy.  Cath ddu a gwyn oedd “Able seacat” Simon, a oedd yn byw ar yr HMS Amethyst, un o longau'r Black Swan.  Daethpwyd o hyd i’r gath fach a oedd yn dioddef o ddiffyg maeth yn Hong Kong yn 1947, a chafodd ei smyglo ar y llong gan forwr Prydeinig.

Cafodd Simon ei dderbyn gan y criw’n syth, er iddo fynd i gysgu yn het y capten yn aml.  Yn ystod Rhyfel Cartref Tsieina, gosododd y Llynges Frenhinol long oddi ar Nanking er mwyn gallu symud staff pe bai milwyr comiwnyddol yn goresgyn y llysgenhadaeth.  Anfonwyd HMS Amethyst i Nanking yn 1949. Tra roedd y llong yn hwylio ar hyd yr Afon Yangtze, fe ymosodwyd arni gan filwyr comiwnyddol. Anafwyd Simon yn yr ymosodiad. Roedd yn llosgiadau ac yn glwyfau drosto.  Nid oedd y llong yn gweithredu am gyfnod, ac yn ystod y misoedd y bu hi dan warchae yn yr Yangtze, roedd hi’n bla o lygod mawr.  Er gwaethaf ei anafiadau blaenorol, cafodd Simon wared â’r llygod mawr, nes bod HMS Amethyst yn medru dianc o’r afon heb gyffroi'r Comiwnyddion.

Ar ôl ei anturiaethau yn ystod digwyddiad Yangtze roedd Simon yn enwog trwy’r DU, a derbyniodd miloedd o lythyrau gan edmygwyr a chefnogwyr.  Derbyniwyd cynifer, nes bod yn rhaid i’r Llynges Frenhinol benodi swyddog penodol er mwyn delio â phost Simon i gyd.  Saith mis wedi’r digwyddiad, cyrhaeddodd Simon yn ôl adref. Cafodd ei gadw ar wahân mewn cwarantin lle daliodd firws. Bu farw Simon ychydig wedyn o’r firws a chymhlethdodau a godwyd o'i anafiadau.  Yn ogystal â derbyn y Fedal Dickin, derbyniodd Simon Fedal y Groes Las a Medal Gwasanaeth Cyffredinol Llyngesol gyda bwcl Yangtze 1949; medal yn benodol ar gyfer yr unigolion a fu yn rhan o ddigwyddiad Yangtze.  

Mae Mynwent Anifeiliaid Anwes Brynford yng Ngogledd Cymru ar fin ddadorchuddio cofeb newydd ar gyfer anifeiliaid y lluoedd arfog - ffordd addas o gofio eu cyfraniad i’n diogelwch.