Newyddion Wythnosol – 30 Ebrill

Y Diweddaraf am Fusnes Lleol

Mwynheais gwrdd ag ambell fusnes yn Llandudno ddydd Gwener diwethaf i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ganddynt. Roedden ni i gyd yn falch o glywed nad oedd Debenhams wedi cynnwys Llandudno ar y rhestr o 22 o siopau roedden nhw’n bwriadu eu cau, a gyhoeddwyd y bore hwnnw.  Er ei bod wedi bod yn amlwg yn y newyddion ers tro fod Debenhams mewn trafferthion, does dim amheuaeth bod Siopau Adrannol fel hyn yn bwysig er mwyn sicrhau llwyddiant parhaus Llandudno fel canolfan siopa. 

 

Mae modd cyferbynnu ymdrechion nifer o fanwerthwyr a gwesteiwyr annibynnol sy’n gweithio’n ddiflino i sicrhau bod eu busnes yn hyfyw â’r oedi sy’n wynebu llawer o’r rheini sydd wedi penderfynu apelio'r penderfyniad ynghylch eu cyfraddau busnes.  Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw fusnesau sy’n fodlon â’u bil cyfraddau, p’un ai a ydyn nhw’n dafarn leol, bwyty, gwesty neu siop – yn enwedig o ystyried eu bod yn cymharu’r modd anhyblyg maen nhw’n cael eu trethu â’r ffordd mae rhai manwerthwyr mawr ar-lein yn gallu plygu'r rheolau er eu budd eu hunain heb gael eu cosbi. 

 

Fodd bynnag, un pryder ymarferol a godwyd gyda mi oedd sut mae apêl sy’n cael ei chyflwyno i'r Swyddfa Brisio yn dal i gymryd cymaint o amser i'w datrys.  Dydy hyn ddim yn ddigon da, yn enwedig o ystyried bod y busnesau mae hyn yn effeithio arnynt yn parhau i dalu cyfraddau uwch nes caiff achos ei drefnu er mwyn gwrando ar yr apêl.  Rydw i wedi gweld cymaint o enghreifftiau o'r apeliadau hyn yn cymryd 18 mis, mae’n amlwg mai dyma’r drefn arferol yn y Swyddfa Brisio.  Mae oedi fel hyn yn annerbyniol ac, er bod nifer o agweddau ar gyfraddau busnes wedi’u datganoli, byddaf yn codi fy mhryder ynghylch lefelau staffio'r Swyddfa Brisio yn San Steffan.  Mae busnesau bach yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant ac amrywiaeth mewn trefi fel Llandudno, Conwy, Llanrwst a Betws-y-coed, a phan maen nhw’n apelio yn erbyn cynnydd hurt yn eu bil cyfraddau, y peth lleiaf maen nhw’n ei haeddu yw cael ateb prydlon ac effeithlon.

 

Roedd yn galonogol iawn clywed pa mor gadarnhaol oedd busnesau lleol yn siarad am wyliau'r Pasg.  Roedd y tywydd yn braf, yn sicr, ac roedd y busnesau y bûm yn siarad â nhw o'r farn fod dechrau tymor yr haf wedi mynd yn dda.  Er lles ein ffyniant lleol, rydw i’n gobeithio y byddwn yn cael haf hirfelyn tesog!

 

Hosbis Dewi Sant

Byddaf yn aml yn cyfeirio at elusennau lleol yn fy ngholofnau ac ymhlith y rheini mae Hosbis Dewi Sant, sy’n fudiad uchel ei barch ymysg y bobl leol, heb os.  Felly, mae’n briodol fy mod yn tynnu sylw at y ffaith fod yr Hosbis yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed, a dylai’r dyddiad pwysig hwn fod yn gyfle i ni edrych yn ôl ar yr hyn mae’r mudiad wedi'i gyflawni.  Rwy’n siŵr bod gweledigaeth y rheini a sefydlodd yr Hosbis wedi cael ei gwireddu’n llawn o ganlyniad i ymdrech wych y tîm dros y blynyddoedd, ac mae’r ffaith fod Hosbis Dewi Sant bellach yn rhan lawn o’r system gofal canser yng Ngogledd Orllewin Cymru yn arwydd o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni.

 

Pan gefais fy ethol am y tro cyntaf naw mlynedd yn ôl, cafodd David Cameron, y Prif Weinidog bryd hynny, ei wawdio am sôn am y Gymdeithas Fawr.  Does dim gwahaniaeth a oedd hynny’n deg ai peidio.   Yr hyn sy’n amlwg i mi yw bod y ffordd mae cymunedau ledled etholaeth Aberconwy a thu hwnt yn cefnogi Hosbis Dewi Sant, yn fy marn i, yn un o'r enghreifftiau mwyaf ysbrydoledig o weithredu cymunedol sy’n cyflawni er lles pawb.  Os nad yw hynny’n enghraifft o Gymdeithas Fawr, wyddwn i ddim beth sydd.