Newyddion Wythnosol – 2ail Hydref

Nid oedd gennyf unrhyw fwriad o ddychwelyd at y pwnc o’n Prif Weinidog anffodus, ond o ystyried digwyddiadau'r wythnos ddiwethaf, teimlaf nad oes gennyf unrhyw ddewis.  Darganfuwyd gan y Goruchaf Lys bod Mr Johnson wedi gweithredu yn anghyfreithlon, ar ôl datgan bod cau’r Senedd yn ddigynsail am bum wythnos yn rhywbeth yr oedd ganddo bob hawl i ofyn i’r Frenhines gyflawni ar ei ran.  Nid oedd unrhyw esgusodion ar ôl ganddo o ganlyniad i benderfyniad a wnaed gan 11 barnwr, ac nid oedd unrhyw un o’r barnwyr hynny o blaid y Prif Weinidog.  Ystyriwch y ffaith syml honno.  Methodd y Llywodraeth, a hawliodd fod cau’r Senedd yn gwbl gyfreithlon, i berswadio unrhyw Farnwr yn y Goruchaf Lys bod rhinwedd i’w safbwynt.  Yn wir, os darllenwch y dyfarniad, mae’n amlwg nad oedd y Goruchaf Lys yn syml yn credu’r Prif Weinidog a’i honiad afresymol ei fod angen cau’r Senedd am bum wythnos er mwyn paratoi Araith y Frenhines.

 

Yr hyn sydd hyd yn oed yn waeth yw bod y Goruchaf Lys wedi cadarnhau, yn ei gyfanrwydd, penderfyniad y llys uchaf yn yr Alban a ddaeth i’r casgliad fod Mr Johnson yn gwybod ei fod wedi darparu’r Frenhines gyda chyngor anghyfreithlon.  Syfrdanol.  Mewn llai na thri mis mae Mr Johnson – dieithryn i’r gwirionedd – wedi ymestyn ei barodrwydd i gamarwain a dweud celwydd wrth ymdrin â’r Frenhines. A dweud y gwir, mae’n syfrdanol yn ystod ei theyrnasiad o 67 mlynedd ei bod wedi cymryd tan y presennol i’r Frenhines gael ei llusgo i mewn i’r byd gwleidyddol o ganlyniad i gyngor penderfynol ac anghyfreithlon a ddarparwyd ar ei chyfer gan y Prif Weinidog.  Yn naturiol, ar ôl cael ei weld yn ymddwyn fel y twyllwr y gwyddom ei fod, byddwn innau hyd yn oed yn sylweddoli nad oedd ei sefyllfa yn gynaliadwy mwyach.  Roedd urddas ei swydd a’i rwymedigaeth i beidio â chamarwain y Frenhines a phobl Prydain yn golygu, ar ôl iddo gael ei ddal, y byddai’n ymddiswyddo mewn ymdrech i achub ei gam.  Yn anffodus, ni wnaeth unrhyw beth o’r fath.

 

Gyda’r Senedd wedi cael ei hadalw, gwelsom olwg ffiaidd o Mr Johnson nid yn unig yn ymosod ar benderfyniad y Llys, ond i bob pwrpas yn hawlio y gellir cyfiawnhau pob un o’i gamau gweithredu oherwydd mai Boris Johnson ydyw wedi’r cwbl.  Sut allai unrhyw un gwestiynu ei hawl i gam-drin y gyfraith a chamarwain pobl Prydain?  Dylem ni i gyd wybod ein lle a moesymgrymu i’w ragoriaeth.  Hwn oedd y perfformiad gwaethaf, mwyaf trahaus yr wyf wedi’i weld gan unrhyw wleidydd ac mae’n dangos unwaith eto bod y dyn hwn yn anaddas i arwain y wlad hon.

 

Fodd bynnag, gwaethygodd pethau.  Ar ddiwedd ei druth hunangyfiawnhaol cafodd y dyn hwn, a gafwyd yn euog gan y llys uchaf yn y wlad ei fod wedi cynnig cyngor anghyfreithlon i’r Frenhines, dderbyniad brwd gan ddwy ran o dair o Aelodau Seneddol Ceidwadol.  Dychmygwch hynny!  Roedd plaid sydd wedi cefnogi ein Teulu Brenhinol a rheolaeth y gyfraith yn bloeddio cymeradwyaeth i ddyn a oedd wedi dwyn anfri ar y Frenhines, wedi ymosod ar ein barnwriaeth ac wedi gweithredu yn anghyfreithlon.  Roeddwn yn teimlo rhyddhad nad oeddwn mwyach yn Aelod Seneddol Ceidwadol ar ôl cael fy niswyddo gan Mr Johnson, ynghyd â 21 o gydweithwyr eraill, am wrthod ei gefnogi yn gynnar ym mis Medi.  Gallaf ddal fy mhen yn uchel, ond mewn gwirionedd mae’r cydweithwyr hynny a wnaeth ei gefnogi a’r aelodau hynny o’r blaid a bleidleisiodd drosto angen gofyn cwestiwn syml iddyn nhw eu hunain.  Beth sydd wedi digwydd i’ch cwmpawd moesol?

 

Tra mae Mr Johnson wrth y llyw, mae’n ddrwg gennyf ddweud nad oes gan y Blaid Geidwadol unrhyw hawl i lywodraethu.