New laws to tackle intimidation at elections. / Cyfreithiau newydd i fynd i’r afael ag ymddygiad bygythiol yn ystod etholiadau.

Over the last three years we’ve had five sets of elections in Aberconwy - five too many for most people!!   During that time you may have heard it reported that  the tone of political discussion has become a lot nastier and people taking part in the political process have been subjected to unacceptable behaviour - from candidates and their campaign teams to individuals turning up to vote at a polling station.   In our experience, we would say that some of this was true.  Certainly the level of abuse on social media platforms was unprecedented.

Politicians took this so seriously that they held a backbench debate about this subject early on in the new Parliament in 2017 and the Government has been persuaded that something needs to be done.  So far these are the ideas that they are working with.

  • Creating a new criminal offence to punish those who intimidate candidates standing at elections.  The Government is also considering extending this to cover campaigners too.
  • Proposals to make the existing offence of “undue influence” clearer, as well as taking steps to stop the intimidation of voters outside polling stations.
  • Requirement for an imprint (candidate and agent details) to be included on digital communications.  This will help tackle organising anonymous online abuse, fake news and interference in British elections by foreign governments.

Do you have any thoughts about these proposals, or any ideas about what else the Government could do?  Have you put yourself forward or campaigned at a national or local election recently, or just been put off from voting by the behaviour of other people at a polling station?  Do you think intimidation of people taking part in the political process is a problem, or has it been blown out of proportion by the media?  If so, you can visit the Government’s consultation at www.gov.uk/government/consultations/protecting-the-debate-intimidation-influence-and-information.

It seems that everyone consults on everything these days but it is a fact that if you don’t contribute, your voice won’t be heard.  So, spare five minutes and let the government know your thoughts. 

 

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mae pum etholiad wedi cael ei gynnal yn Aberconwy – pump yn ormod i lawer o bobl!!   Yn ystod yr amser hwnnw, efallai eich bod wedi clywed bod tôn y drafodaeth wleidyddol wedi mynd yn llawer mwy cas a bod y bobl sy’n cymryd rhan yn y broses wleidyddol wedi wynebu ymddygiad annerbyniol – gan ymgeiswyr a thimau ymgyrchu, yn ogystal ag unigolion sy’n mynd i fwrw eu pleidiais mewn gorsaf bleidleisio.   O’n profiad ni, byddem yn dweud fod elfennau o hyn yn wir.  Yn sicr, doedd dim modd rhagweld lefel yr enllib ar gyfryngau cymdeithasol.

Fe wnaeth gwleidyddion gymryd hyn gymaint o ddifrif eu bod wedi cynnal dadl meinciau cefn ynghylch y pwnc yn ystod dyddiau cynnar y Senedd newydd yn 2017, ac mae'r Llywodraeth wedi cael ei darbwyllo bod angen gwneud rhywbeth.  Dyma’r syniadau sydd ganddyn nhw dan sylw ar hyn o bryd.

  • Creu trosedd newydd i gosbi’r rheini sy’n ymddwyn yn fygythiol tuag at ymgeiswyr mewn etholiadau.  Mae’r Llywodraeth yn ystyried ymestyn hyn i gynnwys ymgyrchwyr hefyd.
  • Cynigion i wneud y drosedd “dylanwad gormodol” yn fwy eglur, yn ogystal â chymryd camau i atal ymddygiad bygythiol tuag at bleidleiswyr y tu allan i orsafoedd pleidleisio.
  • Ei gwneud yn ofynnol bod argraffnod (manylion yr ymgeisydd a’r asiant) yn cael eu cynnwys ar gyfathrebiadau digidol.  Bydd hyn yn helpu i fynd i'r afael â threfnu cam-drin dienw ar-lein, newyddion ffug ac ymyrraeth gan lywodraethau tramor yn etholiadau Prydain. 

A oes gennych chi unrhyw safbwyntiau ynglŷn â'r cynigion hyn, neu syniadau am beth arall y gallai'r Llywodraeth ei wneud?  Ydych chi wedi sefyll neu ymgyrchu mewn etholiad lleol neu genedlaethol yn ddiweddar, neu a yw ymddygiad pobl eraill yn yr orsaf bleidleisio wedi lladd eich awydd i bleidleisio?  Ydych chi’n credu bod bygwth pobl sy’n cymryd rhan yn y broses wleidyddol yn broblem, neu a yw’r cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud môr a mynydd ohono?  Os felly, gallwch fynd i ymgynghoriad y Llywodraeth yn www.gov.uk/government/consultations/protecting-the-debate-intimidation-influence-and-information

Mae’n ymddangos bod pawb yn ymgynghori ynghylch popeth y dyddiau yma ond y gwir amdani yw, os na fyddwch chi’n cyfrannu, fydd eich llais chi ddim yn cael ei glywed.  Felly, rhowch bum munud o’ch amser i rannu’ch barn â’r llywodraeth.