Nationwide Award for Small Shops? / Gwobr Nationwide ar gyfer Siopau Bach?

Aberconwy has lots of small independent businesses run by passionate, creative, entrepreneurial people.  Some of them have won national and international awards.  Now is the turn of the small shop.  Back for 2018, the Association of Convenience Stores are running the popular Best Small Shops Competition – nominations are open until 9th September so now is the time for us to get entering those businesses we are proud of.

 

So, do you own or work in a small shop in Aberconwy? 

Or do you know someone who does? 

Is the shop entrepreneurial and innovative? 

And does it have a positive impact on the local community? 

 

If so, get them entered!!    There is no charge to enter and it must be done on line. www.indieretail.uk/best-small-shops/

Every shop that’s entered will also be listed on the Indie Retail directory, so there’s free promotion whether you win or lose. And let me know if you enter someone locally so that we can give them some publicity too…..

 

Mae gan Aberconwy lawer o fusnesau bach annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan bobl angerddol, creadigol ac entrepreneuraidd.  Mae rhai ohonynt wedi ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol.  Nawr, tro'r siopau bach ydy hi.  Unwaith eto eleni, mae’r Gymdeithas Siopau Cyfleustra yn cynnal y gystadleuaeth boblogaidd ar gyfer y Siopau Bach Gorau – mae’r cyfnod enwebu ar agor tan 9 Medi, felly dyma gyfle i ni fynd ati i enwebu'r busnesau rydyn ni’n falch ohonynt.

 

Felly, ydych chi’n berchen ar siop fach yn Aberconwy neu’n gweithio mewn un? 

Neu ydych chi’n adnabod rhywun arall sydd? 

A yw'r siop yn entrepreneuraidd ac yn arloesi? 

Ac a yw’n cael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol? 

 

Os felly, ewch ati i’w henwebu!!    Nid yw’n costio i chi enwebu rhywun ac mae modd gwneud hynny ar-lein. www.indieretail.uk/best-small-shops/

Bydd pob siop sy’n cael ei henwebu yn cael ei rhestru yng nghyfeiriadur Indie Retail felly byddwch yn cael eich hyrwyddo yn rhad ac am ddim, ennill neu beidio. Rhowch wybod i mi os byddwch chi’n enwebu rhywun lleol er mwyn i ni allu rhoi rhywfaint o gyhoeddusrwydd iddyn nhw hefyd...