Meysydd Awyr a Llywodraeth Cymru yn rhoi eu barn ar ddatganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau gyda'r ymchwiliad i Doll Teithwyr Awyr, gyda sesiwn dystiolaeth yng Nghynulliad Cymru yng Nghaerdydd ddydd Iau 7 Fawrth.

Mae Toll Teithwyr Awyr (TTA) yn dreth a godir gan Lywodraeth y DU ar hediadau i gwsmeriaid o feysydd awyr y DU ac fe’i codir fesul teithiwr. Mae TTA yng Nghymru a Lloegr yn cael ei rheoli'n ganolog gan Lywodraeth y DU. Serch hynny, mae TTA wedi ei datganoli i'r Alban ac i ryw raddau i Ogledd Iwerddon.

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn ymweld â'r Cynulliad i glywed barn meysydd awyr Caerdydd, Manceinion a Bryste am y cynnig i ddatganoli TTA i Gymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai TTA yn cael ei diddymu neu ei lleihau yn sylweddol pe bai’n cael ei datganoli. Mynegodd meysydd awyr Manceinion a Bryste eu pryderon y byddai’n peri iddynt fod yn llai cystadleuol gan fod llawer o deithwyr o Gymru yn eu defnyddio. Bydd y Pwyllgor yn holi'r tystion am effaith bosib datganoli TTA.

Yn ystod yr ail sesiwn, bydd y Pwyllgor yn holi Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, a Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru am y cynnig i ddiddymu neu leihau'r Doll Teithwyr Awyr yn sylweddol.

Dydd Iau 7 Mawrth

Y Senedd

Panel 1: 10.15

  • Dave Lees, Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Bryste
  • Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd
  • Graeme Elliott, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, Manchester Airports Group (MAG)

Panel 2: 11.00

  • Rebecca Evans AC, Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Llywodraeth Cymru
  • Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
  • Dr Andy Fraser, Is-Gyfarwyddwr Dros Dro, Strategaeth Trethu, Polisi ac Ymgysylltu