Local authority funding update from the Welsh Local Government Association. // Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid i awdurdodau lleol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

The announcement of additional resources for local services across Wales follows productive discussions over the past month between Welsh Government and the WLGA. The Welsh Government committed to put councils at the “front of the queue” for distributing the money arising from the Chancellor’s budget. The Welsh Government has worked closely with council leaders to address the most significant service pressures. The funding floor has been raised from -1% to -0.5% and on top of this an additional £13m has been provided to take the Welsh average to a flat cash settlement, meaning more money for core services like education and social care. 

The details of this are set out for the following financial years:

In 2018-19:

 • A one-off package of revenue and capital of up to £6m to help to meet the repair and clean-up costs associated with Storm Callum;
 • An extra £4m revenue to meet social care pressures in 2018-19. This brings the extra funding for social care pressures to £14m this autumn – the full consequential from the “emergency” social care funding announced for England in the UK Autumn Budget;
 • £7.5m revenue to help local authorities meet the cost pressures associated with implementing the teachers’ pay award; and
 • An extra £50m capital for local authorities’ general capital fund – this is the first instalment of a £100m increase over three years to the general capital fund.

In 2019-20:

 • An additional £13m in the revenue support grant to provide local government with a cash flat settlement;
 • £1.2m to raise the funding floor so no local authority faces a reduction of more than 0.5%;
 • A further £7.5m to help local authorities meet the cost pressures associated with implementing the teachers’ pay award;
 • Allocating the full £2.3m consequential from the UK Autumn Budget for children’s social services – to help prevent children from being taken into care; and
 • An extra £30m capital for the local authorities’ general capital fund – this is the second instalment of a £100m increase over three years to the general capital fund.

In 2020-21:

 • An extra £20m capital for the local authorities’ general capital fund – this is the third instalment of a £100m increase over three years to the general capital fund.

 

Mae'r cyhoeddiad am adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau lleol ledled Cymru yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol dros y mis diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru a CLlLC. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi cynghorau ar flaen y ciw ar gyfer dosbarthu'r arian sy'n deillio o gyllideb y Canghellor. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gydag arweinwyr cynghorau i fynd i'r afael â'r pwysau mwyaf sylweddol ar wasanaethau. Codwyd y terfyn ariannu isaf o-1% i-0.5% ac ar ben hyn mae £ 13m ychwanegol wedi'i ddarparu i gymryd cyfartaledd Cymru i setliad arian parod gwastad, sy'n golygu mwy o arian ar gyfer gwasanaethau craidd fel addysg a gofal cymdeithasol. 

Mae manylion y rhain wedi'u nodi ar gyfer y blynyddoedd ariannol canlynol:

Yn 2018-19:

 • Pecyn o refeniw a chyfalaf untro o hyd at £ 6m i helpu i dalu'r costau trwsio a glanhau sy'n gysylltiedig â storm Callum;
 • £4m ychwanegol o refeniw i gwrdd â phwysau gofal cymdeithasol yn 2018-19. Mae hyn yn dod â'r cyllid ychwanegol ar gyfer pwysau gofal cymdeithasol i £ 14yr Hydref hwn – yr arian canlyniadol llawn o'r cyllid gofal cymdeithasol "brys" a gyhoeddwyd ar gyfer Lloegr yng nghyllideb yr Hydref y DU;
 • £7.5m o refeniw i helpu awdurdodau lleol i gwrdd â'r pwysau cost sy'n gysylltiedig â gweithredu'r dyfarniad cyflog i athrawon;
 • Cyfalaf ychwanegol o £ 50m ar gyfer cronfa gyfalaf gyffredinol awdurdodau lleol – Dyma randaliad cyntaf cynnydd o £ 100miliwn dros dair blynedd i'r gronfa gyfalaf gyffredinol.

Yn 2019-20:

 • £13m ychwanegol yn y grant cynnal refeniw i roi setliad fflat arian parod i Lywodraeth Leol;
 • £1.2m i godi'r terfyn isaf ar gyfer ariannu, felly nid yw'r un awdurdod lleol yn wynebu gostyngiad o fwy na 0.5%;
 • £7.5m ychwanegol i helpu awdurdodau lleol i gwrdd â'r pwysau cost sy'n gysylltiedig â gweithredu'r dyfarniad cyflog i athrawon;
 • Dyrannu'r cyfanswm canlyniadol o £ 2.3m o gyllideb Hydref y DU ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol i blant-i helpu i atal plant rhag cael eu derbyn i ofal; A
 • Cyfalaf ychwanegol o £ 30m ar gyfer cronfa gyfalaf gyffredinol yr awdurdodau lleol – Dyma'r ail randaliad o gynnydd gwerth £ 100m dros dair blynedd i'r gronfa gyfalaf gyffredinol.

Yn 2020-21:

 • Cyfalaf £ 20miliwn ychwanegol ar gyfer cronfa gyfalaf gyffredinol yr awdurdodau lleol – Dyma'r drydedd ran o godiad o £ 100m dros dair blynedd i'r hwyl cyfalaf cyffredinol.