If you go down to the beach today… watch out for jellyfish! / Os byddwch chi’n mynd i lawr i’r traeth heddiw ... cadwch lygad am slefrod môr!

The recent heatwave has seen towns and villages throughout Aberconwy buzzing with activity, as residents and tourists make the most of the good weather.  We have more than our fair share of beaches in Aberconwy and the local harbourmaster’s office have spotted jellyfish being washed ashore.  Jellyfish can sting if prodded or stepped on, so be extra careful if you or your children are playing on our beaches barefoot.  Jellyfish can also be found out at sea, so take care if you go for a dip.

In case you get stung, the NHS suggest that you…

 • rinse the affected area with seawater (not fresh water),
 • remove any spines from the skin using tweezers or the edge of a bank card,
 • soak the area in very warm water (as hot as can be tolerated) for at least 30 minutes – use hot flannels or towels if you can soak it,
 • take painkillers like paracetamol or ibuprofen,

and that you don’t…

 • use vinegar,
 • urinate on the sting,
 • apply ice or a cold pack,
 • touch any spines with your bare hands,
 • cover or close the wound.

If you need further advice, call the NHS’ urgent advice line - 111. 

You can also contact the harbourmaster’s office using the following details:

 

 

Mae’r tywydd poeth diweddar wedi creu bwrlwm yn nhrefi a phentrefi Aberconwy wrth i’r trigolion lleol a thwristiaid fanteisio ar yr heulwen. Mae gennym ni ddigonedd o draethau yn Aberconwy ac mae staff swyddfa leol yr harbwrfeistr wedi gweld slefrod môr yn cael eu golchi i’r lan. Mae slefrod môr yn gallu pigo os byddwch yn eu sathru neu eu pwnio felly byddwch yn ofalus iawn os ydych chi neu eich plant yn chwarae ar ein traethau ni’n droednoeth. Hefyd mae slefrod môr yn gallu bod yn y môr, felly byddwch yn ofalus os byddwch yn mentro i mewn.

Os cewch eich pigo, dyma awgrymiadau’r GIG…

 • golchi’r ardal sydd wedi’i heffeithio gyda dŵr y môr (nid dŵr croyw),
 • tynnu unrhyw bigau o’r croen gan ddefnyddio plyciwr neu ymyl cerdyn banc,        
 • rhoi’r ardal mewn dŵr cynnes iawn (mor boeth ag y gallwch ei oddef) am o leiaf 30 munud – defnyddiwch wlanen neu dywel poeth a’i wlychu os oes modd,
 • cymryd rhywbeth i ladd y boen fel paracetamol neu ibuprofen,

a pheidio â gwneud y canlynol...

 • defnyddio finegr,
 • rhoi iwrin ar y croen,
 • rhoi rhew neu becyn oer ar y croen,
 • cyffwrdd unrhyw bigau gyda’ch dwylo noeth,
 • gorchuddio neu gau’r briw.     

Os ydych chi eisiau rhagor o gyngor, ffoniwch linell gyngor frys y GIG - 111. 

Hefyd gallwch gysylltu â swyddfa’r harbwrfeistr gan ddefnyddio’r manylion canlynol: