Hope for the Future 1/3.

Eighteen months ago I was contacted by Laura D’Hennin from Hope for the Future, a climate change campaign group set up raise awareness around this issue, as well as to encourage people to engage with and lobby their MPs.  You can find out more about Hope for the Future’s inspiring work on their website, www.hftf.org.uk and Laura’s thoughts on our first meeting at www.hftf.org.uk/blog/2016/10/12/a-challenge-to-the-climate-movement-meeting-my-local-conservative-mp-guto-bebb#.WzTp2tVKiUk.

We met up again recently to discuss climate change and afterwards were asked about the best way to lobby your MP.

 

Voice: Good afternoon, so, Laura, can you tell us about some of the work you do with Hope for the Future?

Laura: Yes, so, Hope for the Future is an organisation which helps constituents, individuals and groups, all over the UK, to have an effective conversation with their MP about climate change, whether you have the same political opinion, whether you have the same values, it’s about coming together and finding common ground on the issue of climate change so that you can have an effective conversation, and then hopefully your MP can take something forward on your behalf.  Then, we can move people - constituents like myself, entirely along the spectrum – change my own opinion of what action you can take on climate change, and the idea is that we can also help our MPs to begin to understand this huge, complex problem, when our MPs have to deal with a range of issues on a daily basis, how they can take action on a part of climate change.

Voice: And Guto, what have you most enjoyed about working with Hope for the Future so far?

Guto: Well, it has been two or three meetings now which has been quite interesting from my perspective, because I don’t think you can be an MP without being aware of climate change issues and the environmental agenda, but the extent to which you are an expert does depend really on the level of interest that you take.  So, to be challenged in meetings and to be asked questions in meetings can be very worthwhile. From my perspective, I thought that the opportunity to go and speak to some young people in Ysgol Aberconwy, who were working with the organisation, was also very interesting, because that was an opportunity for an MP to get himself in front of some sixth formers, which an MP is never going to say no to, because it’s a good opportunity to have a discussion and discourse with constituents, and I think that’s always appreciated. But it was also, quite specifically on questions about environmental issues, questions about climate change, how did young people respond, what were their ideas about how you can deal with that, and then a political response from an MP in parliament who takes an interest in the issue, but is not an expert on the issue. So I think that it’s an opportunity to get you thinking about where we should be moving on this issue.  So I think that it’s an initiative which, undoubtedly from my perspective, has been worthwhile, and I hope that the extent of the discussions that we’ve been having have been useful, not just for me, but also for some of the people who I have been talking to as part of the work that has been done.

 

 

Ddeunaw mis yn ôl cefais ohebiaeth gan Laura D'Hennin o Hope for the Future, grŵp ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn, yn ogystal ag annog pobl i ymgysylltu â'u Haelodau Seneddol a'u lobïo.  Cewch ragor o wybodaeth am waith ysbrydoledig Hope for the Future ar eu gwefan, www.hftf.org.uk a theimladau Laura am ein cyfarfod cyntaf yn www.hftf.org.uk/blog/2016/10/12/a-challenge-to-the-climate-movement-meeting-my-local-conservative-mp-guto-bebb#.WzTp2tVKiUk.

Fe wnaethom gyfarfod eto'n ddiweddar i drafod y newid yn yr hinsawdd, ac yn dilyn hynny buom yn trafod y ffordd orau o lobïo eich Aelod Seneddol.

 

Llais: Prynhawn da.  Felly, Laura, allwch chi ddweud rhywfaint wrthym am y gwaith rydych chi'n ei wneud gyda Hope for the Future?

Laura: Iawn, felly, mae Hope for the Future yn sefydliad sy'n helpu etholwyr, unigolion a grwpiau, ledled y Deyrnas Unedig, i gael sgwrs effeithiol gyda'u Haelod Seneddol am newid yn yr hinsawdd, pa un ai a ydych chi’n rhannu’r un farn wleidyddol, p'un ai a ydych chi’n rhannu’r un gwerthoedd - mae'n ymwneud â dod at eich gilydd a dod o hyd i dir cyffredin ar fater newid yn yr hinsawdd fel y gallwch chi gael sgwrs effeithiol, ac yna gobeithio y gall eich AS fwrw ymlaen â rhywbeth ar eich rhan. Yna, gallwn symud pobl - etholwyr fel fi, yn gyfan gwbl ar hyd y sbectrwm - newid fy marn fy hun am y camau y gallwch chi eu cymryd ar newid yn yr hinsawdd, a'r syniad yw y gallwn ni hefyd helpu ein Haelodau Seneddol i ddechrau deall y broblem enfawr a chymhleth hon, pan mae’n rhaid i'n Haelodau Seneddol ddelio ag amrywiaeth o faterion bob dydd, a gweld sut mae modd iddyn nhw weithredu ar ran benodol o newid yn yr hinsawdd.

Llais: A Guto, beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am weithio gyda Hope for the Future hyd yn hyn?

Guto: Wel, rydan ni wedi cael dau neu dri o gyfarfodydd erbyn hyn, sydd wedi bod yn ddigon diddorol o'm safbwynt i, oherwydd yn fy marn i, ni allwch chi fod yn Aelod Seneddol heb fod yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a'r agenda amgylcheddol, ond mae’r graddau rydych chi’n arbenigo ar y mater yn dibynnu o ddifrif ar lefel y diddordeb rydych chi'n ei gymryd. Felly, mae cael eich herio mewn cyfarfodydd ac wynebu cwestiynau mewn cyfarfodydd, yn gallu bod yn brofiad gwerth chweil. O'm safbwynt i, roedd y cyfle i fynd i siarad â phobl ifanc yn Ysgol Aberconwy, a oedd yn gweithio gyda'r sefydliad, hefyd yn ddiddorol iawn, gan fod hynny'n gyfle i Aelod Seneddol fod yng nghwmni disgyblion chweched dosbarth - rhywbeth na fyddai’r un Aelod Seneddol fyth yn ei wrthod, oherwydd ei fod yn gyfle da i gael trafodaeth gydag etholwyr, a chredaf fod hynny bob amser yn cael ei werthfawrogi. Ond hefyd, yn eithaf penodol o ran cwestiynau am faterion amgylcheddol, roedd cwestiynau am newid yn yr hinsawdd, sut gwnaeth pobl ifanc ymateb, beth oedd eu syniadau am sut gallwch ddelio â hynny, ac yna ymateb gwleidyddol gan Aelod Seneddol yn y senedd sy'n cymryd diddordeb yn y mater, er nad yw'n arbenigwr ar y mater. Felly, rydw i’n meddwl ei fod yn gyfle i chi feddwl ble dylem fod yn mynd gyda’r mater hwn. Gan hynny, rydw i’n meddwl fod hon yn fenter sydd, yn sicr, o'm safbwynt i, wedi bod yn werth chweil, ac rydw i’n gobeithio fod graddfa’r trafodaethau rydym wedi bod yn eu cael wedi bod yn ddefnyddiol, nid yn unig i mi, ond hefyd i rai o'r bobl rydw i wedi bod yn siarad â nhw fel rhan o'r gwaith sydd wedi cael ei wneud.