Help shape our communities - Conwy County Borough Council wants to hear from you. // Helpwch i siapio’n cymunedau - mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed gennych.

Planning policy has a huge impact on our lives, whether we notice it or not.  It dictates how many shops can open in a particular area, where new houses can be built, how many should be affordable and which parts of our characterful town centres should be preserved for future generations.  In Aberconwy we have two planning authorities, who are responsible for overseeing development and local planning policy - Conwy County Borough Council and the Snowdonia National Park Authority.

Conwy are required to produce a Local Development Plan, or LDP, setting out local planning policy for the next fifteen years.  The current LDP is due for replacement and the council want to find out what you think.  They have prepared two consultations which deal with a broad range of issues that will affect our communities in the future.  Both of them are available online at https://conwy.jdi-consult.net/ldp/.  The documents have questions included throughout and whilst they are lengthy they are interesting - and as the feedback will influence planning policy affecting our communities for years to come, you should definitely take a look!  The online consultation is open until 16:45 on Friday, 25th January 2019.

The council is also holding two “drop in” consultation events, one at their offices at Coed Pella, Colwyn Bay (LL29 7AZ) on Tuesday 8th January 2019 and one at the Glasdir Centre, Llanrwst (LL26 0DF) on Wednesday 9th January 2019.  Both events are open from 10:00 until 18:00.  You can also submit written comments by email to cdll.ldp@conwy.gov.uk or post to Strategic Planning Policy Service, Conwy County Borough Council, PO Box 1, Conwy  LL30 9GN. 

The replacement RDP will have a lasting impact on our communities for years to come.  This is an important opportunity to shape the final policy, so please take the time to look through the consultation and let the council know what you think.

 

Mae polisi cynllunio yn cael effaith enfawr ar ein bywydau, p’un a ydyn ni’n sylwi ar hynny ai peidio.  Dyna sy’n pennu faint o siopau gaiff agor mewn ardal neilltuol, ble mae modd codi tai newydd, faint ohonyn nhw ddylai fod yn fforddiadwy a pha rannau o’n canol trefi llawn cymeriad ddylai gael eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Yn Aberconwy mae gennym ddau awdurdod cynllunio, sy’n gyfrifol am oruchwylio datblygu a pholisi cynllunio lleol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’n ofynnol i Gonwy gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, neu CDLl, yn nodi’r polisi cynllunio lleol am y pymtheg mlynedd nesaf.  Mae’n bryd creu CDLl newydd yn lle’r un presennol, ac mae’r cyngor eisiau gwybod beth yw’ch barn chi.  Mae wedi paratoi dau ymgynghoriad sy’n delio ag amrywiaeth eang o faterion a fydd yn effeithio ar ein cymunedau yn y dyfodol.  Mae’r naill a’r llall ohonynt ar gael ar-lein ar https://conwy.jdi-consult.net/ldpcym/.  Mae cwestiynau wedi’u cynnwys yn y dogfennau hyn drwyddynt draw ac er eu bod nhw’n ddogfennau hir, maen nhw’n ddiddorol - a chan y bydd yr adborth yn dylanwadu ar y polisi cynllunio a fydd yn effeithio ar ein cymunedau am flynyddoedd i ddod, fe ddylech chi’n sicr fwrw golwg arnynt!  Mae’r ymgynghoriad ar-lein ar agor tan 16:45 ddydd Gwener, 25ain Ionawr 2019.

Mae’r cyngor hefyd yn cynnal dau ddigwyddiad ymgynghori “galw heibio”, un yn ei swyddfeydd yng Nghoed Pella, Bae Colwyn (LL29 7AZ) ddydd Mawrth 8fed Ionawr 2019 ac un yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst (LL26 0DF) ddydd Mercher 9fed Ionawr 2019.  Mae’r naill ddigwyddiad a’r llall ar agor o 10:00 tan 18:00.  Gallwch hefyd gyflwyno sylwadau ysgrifenedig drwy anfon ebost at cdll.ldp@conwy.gov.uk neu drwy’u postio at y Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch SP 1, Conwy  LL30 9GN. 

Bydd y CDLl newydd yn cael effaith barhaol ar ein cymunedau am flynyddoedd i ddod.  Mae hwn yn gyfle pwysig i siapio’r polisi terfynol, felly cymerwch yr amser i fynd drwy’r ymgynghoriad a rhoi gwybod i’r cyngor beth ydych chi’n ei feddwl.