Guto's North Wales Weekly News column - 9th January 2019 // Colofn Guto yn y North Wales Weekly News - 9 Ionawr 2019

Well it’s 2019 and another New Year is upon us.  I hope that this will be a good year for constituents and that all your hopes and aspirations are met during the next twelve months.

Having been back in the office at the end of last week the 6th January was very much the end of the Christmas holiday break as I helped with clearing away all the Christmas decorations and ensured that everything I needed for the Monday morning commute back down to London was in place.  The last thing I want is to be desperately searching for some papers or my wallet on a Monday morning! 

Whilst the New Year is often an opportunity for a new start for many, whether that’s in a personal, work or business capacity, I find this New Year to be somewhat odd since the main issue in my in-tray is the same issue which has been dominating political life for two and a half years.  This time I actually return to Westminster to resume a debate which started in early December but was then curtailed by the Prime Minister.  I refer, of course, to the debate on the Prime Minister’s Brexit deal which has been hanging over both MP’s and the country for the past month.  I never want to be somebody who predicts these things since when it comes to Brexit all we can predict is a degree of unpredictability nevertheless the next ten days should, if nothing else, allow the House of Commons to offer its view on the PM’s deal. 

Once that vote has been taken, probably on the 15th January although it could be sooner, we will at least know whether there is any chance at all of the Government’s chosen path to leaving the EU being supported by Members of Parliament.  A defeat by in excess of 100 votes will probably put an end to the deal, but a defeat by less than 70 votes might well give the Government the confidence to try again subject to some further concessions from the EU.  It is undoubtedly an odd state of affairs when a defeat for the Government on its main Brexit legislation by 70 votes would be seen by some as a success for the Prime Minister - we undoubtedly live in very interesting and, from a Parliamentary viewpoint, unprecedented times. 

There are, of course, other issues that also need our attention as politicians.  The proposed £20bn uplift to the NHS will bring around £1bn extra to the NHS in Wales and I know that such a cash injection will be welcomed.  However, it needs to be spent with care if it is to make a difference.  We also have the Finance Bill which needs to pass in order to implement the tax changes announced in the budget and the approval of the continued roll-out of Universal Credit will also need to be approved.  All in all it will be a very busy few weeks down in London but I will still be around holding my regular Friday surgery so if you have any issue that you need to raise please do not hesitate to contact my office in Conwy on 01492 583094.

Blwyddyn Newydd Dda!          

 

 

Wel, mae’n 2019 a Blwyddyn Newydd arall wedi cyrraedd.  Rwy’n gobeithio y bydd yn flwyddyn dda i’m hetholwyr ac y caiff eich holl obeithion a’ch dyheadau eu gwireddu yn ystod y deuddeg mis nesaf.

A minnau wedi bod yn ôl yn y swyddfa ddiwedd wythnos diwethaf, roedd y 6ed Ionawr yn cau pen y mwdwl ar wyliau’r Nadolig wrth imi helpu i glirio’r addurniadau Nadolig a gwneud yn siŵr fod popeth yr oedd ei angen arnaf ar gyfer y daith fore Llun yn ôl i lawr i Lundain yn ei le.  Y peth olaf rwyf ei eisiau yw gorfod chwilio’n wyllt am ryw bapurau neu fy waled ar fore Llun! 

Tra mae'r Flwyddyn Newydd yn aml yn gyfle am gychwyn newydd i lawer, boed hynny’n bersonol neu mewn gwaith neu fusnes, mae’r Flwyddyn Newydd hon braidd yn rhyfedd i mi gan mai’r prif fater yn fy mewnflwch yw’r un mater ag sydd wedi hawlio sylw’r byd gwleidyddol ers dwy flynedd a hanner.  Y tro hwn rwy’n dychwelyd i San Steffan i barhau â dadl a ddechreuodd yn gynnar ym mis Rhagfyr ond a gafodd ei thorri’n fyr wedyn gan y Prif Weinidog.  Rwy’n cyfeirio, wrth gwrs, at y ddadl ar gytundeb Brexit y Prif Weinidog sydd wedi bod yn hongian dros ASau a’r wlad am y mis diwethaf.  Fyddwn i byth eisiau rhagweld y pethau hyn oherwydd, yng nghyd-destun Brexit, yr unig beth y mae modd ei ragweld yw na ellir darogan unrhyw beth gydag unrhyw sicrwydd. Serch hynny, dylai’r deg diwrnod nesaf o leiaf ganiatáu i Dŷ'r Cyffredin gynnig ei farn ar gytundeb y Prif Weinidog. 

Unwaith y bydd y bleidlais honno wedi cael ei chynnal, ar y 15fed Ionawr mwy na thebyg er y gallai fod yn gynt, byddwn o leiaf yn gwybod a oes unrhyw obaith o gwbl i ddewis lwybr y Llywodraeth ar gyfer gadael yr UE gael ei gefnogi gan Aelodau Seneddol.  Bydd colli’r bleidlais o fwy na 100 yn ergyd farwol i’r cytundeb mwy na thebyg, ond mae’n bosibl iawn y byddai colli o lai na 70 yn rhoi’r hyder i'r Llywodraeth i roi cynnig arall arni, ar yr amod y ceir consesiynau pellach gan yr UE.  Mae’n sicr yn sefyllfa ryfedd pan fyddai rhai pobl yn gweld colli pleidlais ar brif ddeddfwriaeth Brexit y Llywodraeth o 70 pleidlais fel llwyddiant i’r Prif Weinidog - yn ddiamheuaeth, rydym yn byw drwy gyfnod diddorol iawn ac, o safbwynt Seneddol, un na welwyd ei debyg o’r blaen. 

Mae yna, wrth gwrs, faterion eraill sydd angen ein sylw hefyd fel gwleidyddion.  Bydd yr £20bn ychwanegol arfaethedig i’r Gwasanaeth Iechyd yn dod â rhyw £1bn ychwanegol i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru a gwn y bydd chwistrelliad felly o arian yn cael ei groesawu.  Fodd bynnag, mae angen ei wario â gofal os yw i wneud gwahaniaeth.  Mae gennym hefyd y Bil Cyllid y mae angen ei basio er mwyn gweithredu'r newidiadau treth a gyhoeddwyd yn y gyllideb, a bydd angen cymeradwyo parhau i gyflwyno'r Credyd Cynhwysol hefyd.  Drwyddi draw bydd yr wythnosau nesaf i lawr yn Llundain yn rhai prysur iawn ond byddaf yn dal i gynnal fy nghymhorthfa reolaidd bob dydd Gwener, felly os oes gennych unrhyw faterion y mae angen ichi eu codi cofiwch gysylltu â'r swyddfa yng Nghonwy ar 01492 583094.

Blwyddyn Newydd Dda!