Guto’s North Wales Weekly News column - 26th December 2018 // Colofn Newyddion Wythnosol Guto ar gyfer Gogledd Cymru - 26 Rhagfyr 2018

It’s a slightly odd thing to find myself writing a column for after Christmas before the actual day itself.  Such is life when you are given deadlines and let’s be fair, even the team at the Weekly News deserve some time off.

So, to suspend time for a moment I hope you all had a good Christmas and are looking forward to the New Year with renewed hope and purpose.  I think I can speak on behalf of all readers in thanking staff at our local hospitals and hospices and also the emergency services for what they do for us, not just at Christmas but all year.  However, to sacrifice Christmas with family in order to serve others is deserving of recognition.  Thank you.

In the same way we should also acknowledge the good deeds of others during this festive period whether it’s those caring for family or friends and the simple kindness of ensuring that a neighbour or relative does not feel alone at a time when memories are often stirred and the mind looks both forwards and backwards.  Each and every act of kindness is important and contributes to a society which is more than the sum of its parts.  I know that such behaviour is prevelant during the Christmas period but what is clear is that good communities and functioning caring societies do it all year so let’s hope that the community spirit and generosity that exists here in Aberconwy continues in 2019.

2019 will start with a bang for us politicians and with a degree of worry and concerns for all of you as the arguments and disagreements about the detail of Brexit plays out in Parliament.  As you are aware the vote on the Prime Ministers proposed deal was pulled before Christmas but will, in all probability, now be held during the week commencing 14th January 2019.  It will be a difficult time for all and I can only hope that despite often fierce disagreement on the issues and the principles at stake we can continue to try and be civilised in our public discourse.  I know that now and then we all fail to respect the views of others as we should but as a New Year’s resolution it would not be a bad one for all of us, politicans and constituents!

There are many other challenges and also opportunities ahead of us in 2019.  The world is undoubtedly a more hostile place even though actual deaths and injuries in conflict are thankfully falling.  I think the reason for the enhanced perception that we live in a hostile environment comes from the violent language being used in public discussion rather than actual hostilities and violence.  Language matters though and as such leaders, whether political or not, need to moderate the way in which thoes of differing views are addressed and described.  In Burma we have seen violent social media posts lead to actual violence and ethnic cleansing of certain communities.  It should be a salutory lesson to all of us as we embark on a New Year.  All the best for 2019.   

 

 

Mae’n deimlad rhyfedd braidd cael fy hun yn ysgrifennu colofn ar gyfer y cyfnod ar ôl y Nadolig cyn i’r diwrnod ei hun gyrraedd.  Felly mae hi pan mae’n rhaid gweithio i ddedlein ond, i fod yn deg, mae tîm y Weekly News hefyd yn haeddu rhywfaint o seibiant.

Felly, i rewi amser am funud, rwy’n gobeithio i chi i gyd gael Nadolig da a’ch bod yn edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd gydag ymdeimlad newydd o obaidd a phwrpas.  Rwy’n siŵr fy mod i’n siarad ar ran y darllenwyr i gyd wrth ddiolch i’r staff yn ein hysbytai a’n hosbisau lleol a hefyd i’r gwasanaethau brys am yr hyn maen nhw’n ei wneud drosom, nid dim ond adeg y Nadolig ond gydol y flwyddyn.  Fodd bynnag, mae aberthu Nadolig gyda’r teulu er mwyn gwasanaethu eraill yn haeddu cydnabyddiaeth.  Diolch i chi.

Yn yr un ffordd, dylem hefyd gydnabod gweithredoedd da eraill dros gyfnod yr ŵyl, boed hynny’n ofalu am deulu neu ffrindiau neu’r caredigrwydd syml hwnnw o sicrhau nad yw cymydog neu berthynas yn teimlo ar ei ben ei hun ar adeg pan fydd atgofion yn codi i’r wyneb yn aml ac y bydd y meddwl yn edrych yn ôl yn ogystal ag ymlaen.  Mae pob un gweithred garedig yn bwysig a, gyda’i gilydd, yn creu cymdeithas ragorach.  Gwn fod ymddygiad o’r fath yn gyffredin dros gyfnod y Nadolig ond yr hyn sy’n amlwg yw bod cymunedau da a chymdeithas llawn gofal yn gwneud hyn gydol y flwyddyn. Gadewch inni obeithio felly y bydd yr ysbryd cymunedol a’r haelioni sy’n bodoli yma yn Aberconwy yn parhau yn 2019. 

Bydd 2019 yn dechrau gyda phrysurdeb mawr i ni wleidyddion a rhywfaint o ofid a phryder i bawb ohonoch chi wrth i'r dadleuon a'r anghytuno ynglŷn â manylion Brexit ddatblygu yn y Senedd.  Fel y gwyddoch, cafodd y bleidlais ar gytundeb arfaethedig y Prif Weinidog ei chanslo cyn y Nadolig ond, yn ôl pob tebyg, bydd yn cael ei chynnal rŵan yn ystod yr wythnos yn dechrau 14eg Ionawr 2019.   Bydd yn adeg anodd i bawb ac ni allaf ond gobeithio, er gwaethaf yr anghytuno ffyrnig ar y materion a’r egwyddorion sydd yn y fantol, y gallwn barhau i geisio bod yn gwrtais yn ein trafodaethau cyhoeddus.  Gwn fod pawb ohonom o bryd i’w gilydd yn methu rhoi cymaint o barch ag y dylem i farn pobl eraill ond ni fyddai hynny’n adduned Blwyddyn Newydd ddrwg i bob un ohonom, yn wleidyddion ac etholwyr!

Mae yna lawer o sialensiau eraill, a chyfleoedd hefyd, o’n blaen yn 2019.  Mae’r byd yn sicr yn lle mwy gelyniaethus er bod nifer y marwolaethau a’r rhai sy’n cael eu hanafu mewn rhyfeloedd yn gostwng, diolch byth.  Credaf fod yr argraff ein bod yn byw mewn amgylchedd gelyniaethus yn deillio o’r iaith ffyrnig sy’n cael ei defnyddio mewn trafodaethau cyhoeddus, yn hytrach nag o ymrafael a thrais go iawn.  Mae iaith yn bwysig ac felly mae angen i arweinwyr, boed nhw’n rhai gwleidyddol neu beidio, fod yn fwy cymedrol yn y ffordd mae’n nhw’n cyfarch ac yn disgrifio’r rhai sydd â barn wahanol iddyn nhw.  Yn Burma rydym wedi gweld negeseuon treisgar ar gyfryngau cymdeithasol yn arwain at drais ac at lanhau ethnig mewn rhai cymunedau.  Dylai hynny fod yn wers i bawb ohonom wrth inni gamu i Flwyddyn Newydd.  Dymuniadau gorau ar gyfer 2019.