Good news for Hen Harriers. / Newyddion da i’r Boda Tinwyn.

Hen Harriers are majestic birds of prey found across Europe and Asia.  Globally Hen Harriers aren’t thought of as endangered and once they were a common sight throughout this country.  However, thanks to largely human predation, they are on the brink of extinction in the UK.  

Several years ago the RSPB established its Hen Harrier LIFE programme, identifying new chicks, tagging them and tracking them by satellite.  The first Welsh Hen Harrier to be tagged was Lia, one of four chicks from Ysbyty Ifan.  She was tagged in July 2017.  Earlier this year her tag stopped responding and last month she was found dead in an area of Mid-Wales with a history of hawk persecution.  

However, there is some good news on the horizon.  Last month the RSPB recorded nine new Hen Harrier nests in England, up from only three nests the year before.  Whilst figures for Welsh nests weren’t available, the increase in nests just across the border is positive news. 

You can find out more about the RPSB’s Hen Harrier LIFE project on their fascinating website: ww2.rspb.org.uk/our-work/conservation/henharrierlife/.  Not only does the website tell you more about the project, but it allows you to track tagged Hen Harriers across the UK and further afield!

 

Mae’r Boda Tinwyn yn aderyn ysglyfaethus mawreddog ac mae i’w weld ledled Ewrop ac Asia. Yn fyd eang, ystyrir y Boda Tinwyn fel rhywogaeth mewn perygl ond ar un adeg roedd yn olygfa gyffredin ledled y wlad hon. Fodd bynnag, diolch i hela gan ddyn yn bennaf, mae ar fin diflannu o’r DU.                       

Rai blynyddoedd yn ôl sefydlodd yr RSPB raglen LIFE y Boda Tinwyn, i adnabod cywion newydd, eu tagio ac wedyn eu tracio gyda lloeren. Y Boda Tinwyn cyntaf i gael ei dagio oedd Lia, un o bedwar cyw yn Ysbyty Ifan. Cafodd Lia ei thagio ym mis Gorffennaf 2017. Yn gynharach eleni, stopiodd y tag ymateb a’r mis diwethaf fe ganfuwyd yr aderyn yn farw mewn ardal yng Nghanolbarth Cymru lle mae hanes o hebogiaid yn eu herlid.            

Fodd bynnag, mae rhywfaint o newyddion da ar y gorwel. Fis diwethaf, cofnododd yr RSPB naw o nythod newydd y Boda Tinwyn yn Lloegr, cynnydd o ddim ond tair nyth y flwyddyn gynt. Er nad oedd ffigurau ar gyfer nythod Cymru ar gael, mae’r cynnydd mewn nythod dros y ffin yn newyddion positif.  

Mae mwy o wybodaeth am brosiect LIFE y Boda Tinwyn gan yr RPSB ar gael ar eu gwefan ryfeddol: ww2.rspb.org.uk/our-work/conservation/henharrierlife/.  Mae’r wefan nid yn unig yn dweud mwy wrthych chi am y prosiect, ond hefyd yn gyfle i chi dracio sawl Boda Tinwyn sydd wedi’u tagio ledled y DU ac ymhellach i ffwrdd!