Gall grwpiau cymunedol yng Nghymru ‘ennill’ cyfran o gronfa newydd £1 miliwn Sefydliad y Co-op.

Heddiw, derbyniodd Guto newyddion difyr gan y Co-op am gronfa gymunedol newydd sydd wedi cael ei lansio ganddyn nhw.  Gellir gwneud ceisiadau yn awr, a bydd y cyfle’n cau ar 21ain Mehefin.  Gallai eich sefydliad chi gael budd o grant o hyd at £10,000.  www.coopfoundation.org.uk 

 

Gweler eu datganiad i’r wasg isod:-

Gall grwpiau cymunedol yng Nghymru ‘ennill’ cyfran o gronfa newydd £1 miliwn Sefydliad y Co-op.

Mae cronfa newydd gwerth £1 miliwn wedi ei lansio gan elusen y Co-op, sef Sefydliad y Co-op, heddiw (dydd Mercher, 1 Mai) i alluogi grwpiau yng Nghymru gyda ffocws cymunedol neu amgylcheddol i ddiogelu mannau a dod yn fwy cynaliadwy.

Mae’r hwb ariannol wedi ei greu drwy elw o godi’r tâl o 5c am fagiau untro yn siopau bwyd y Co-op yng Nghymru.

Gall grwpiau yng Nghymru “ennill” grantiau o hyd at £10,000 i archwilio syniadau mentrus a allai gyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer eu mannau cymunedol. Gallai’r cyllid gynorthwyo gyda chostau dichonolrwydd, costau technegol neu ffioedd cyfreithiol, a phrosiectau sy’n profi ac yn archwilio syniadau newydd. Rhaid i sefydliadau cymwys ymgysylltu â phobl leol a chynorthwyo’r amgylchedd, a bydd ceisiadau’n cau am hanner dydd ar Ddydd Gwener, 21 Mehefin. 

Yn ogystal, mae benthyciadau di-log o hyd at £50,000 ar gael i sefydliadau dyfu syniadau busnes sy’n fwy sefydledig. Bydd benthyciadau fel arfer yn cael eu had-dalu o fewn pum mlynedd heb unrhyw angen i wneud ad-daliadau yn ystod y flwyddyn gyntaf. Gallai rhai sefydliadau fod yn gymwys am grant pellach, gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau.

Dywedodd Jim Cooke, Pennaeth Sefydliad y Co-op: “Mae mannau fel parciau a choetiroedd angen cyllid rheolaidd fel y gallant gwrdd ag anghenion y bobl sy’n eu defnyddio, sy’n hoff ohonyn nhw ac yn dibynnu arnyn nhw.  Mae hyn yn adeiladu cymunedau cryfach ar gyfer y dydd sydd ohoni, a gwell amgylchedd ar gyfer y dyfodol. Edrychwn ymlaen at glywed gan sefydliadau gyda syniadau mentrus a fydd yn hybu eu gweithgareddau masnachu, yn cefnogi pobl leol ac yn helpu i greu amgylchedd gwell ar ein cyfer ni oll.”

Bu Sefydliad y Co-op yn dyfarnu cyllid ers 2017 i helpu mannau cymunedol ar draws y DU i ddod yn fwy cynaliadwy.  Un grŵp sydd wedi cael budd yn ddiweddar yw Croeso i’n Coedwig yng Nghwm Rhondda Fawr, De Cymru.  Bydd yr hwb ariannol o £90,000 yn eu galluogi i gynyddu eu gwaith o droi pren gwastraff yn gynhyrchion y gellir eu gwerthu fel dodrefn a thanwydd biomas, gan gynhyrchu incwm i helpu i gynnal mwy o goedwigoedd yn gynaliadwy, gan hefyd greu swyddi, a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a gwirfoddoli i bobl leol.

Dywedodd Ian Thomas, Cyfarwyddwr Croeso i’n Coedwig: “Mae’r dirwedd naturiol yn rhoi cyfle enfawr i ni a bydd yr hwb ariannol hwn gan Sefydliad y Co-op yn fodd o ddatgloi’r adnoddau a’r posibiliadau - mae’n gyfle unigryw i archwilio prosiectau a all wella rheolaeth ein hamgylchedd gan greu gwerth ar gyfer y gymuned leol. Mae cyllid Sefydliad y Co-op yn ffitio’n berffaith â’n menter ni. Mae’r benthyciad di-log yn golygu y gallwn dyfu ein gweithgareddau masnachu heb gost ychwanegol cyfraddau llog. Rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer ein sefydliad a’n coedwigoedd.”

Mae ‘r Co-op wedi ymrwymo i gysylltu cymunedau a dwyn pobl ynghyd, gan hefyd greu gwerth yn ei gymunedau. I gael rhagor o wybodaeth am fanteision Aelodaeth o’r Co-op, ewch i: https://www.coop.co.uk/membership. I gael rhagor o wybodaeth am Sefydliad y Co-op, a manylion sut i wneud cais i’r gronfa newydd, ewch i www.coopfoundation.org.uk