FUW urges farmers to stay vigilant. // Yr FUW yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth.

One of Wales’ farming unions, the FUW, is urging farmers to stay vigilant after blue tongue disease was detected in two cattle in Yorkshire.  

Blue tongue affects cattle, sheep and other farm animals.  It poses no health threat to humans and there is no food safety risk.  However, it can damage farmer’s herds.

Cattle do not generally show any symptoms, but when they do symptoms include nasal discharge, tiredness and swelling and ulcers in the mouth.  Farmers should report any suspicions of the disease to APHA (Animal and Plant Health Agency).

The two infected cattle in Yorkshire had just been imported from France and the disease was detected during their post-import testing.  

 

Mae un o undebau amaethyddol Cymru, yr FUW, yn annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i glefyd y tafod glas gael ei ganfod mewn dwy fuwch yn Swydd Efrog.  

Mae clefyd y tafod glas yn effeithio ar wartheg, defaid ac anifeiliaid fferm eraill.  Nid yw’n unrhyw fygythiad i iechyd pobl ac nid oes perygl o ran diogelwch bwyd.  Fodd bynnag, gall wneud niwed i fuchesi ffermwyr.

Yn gyffredinol, nid yw gwartheg yn dangos unrhyw symptomau, ond pan fydd symptomau i’w gweld maent yn cynnwys rhedlif o’r ffroenau, blinder a chwydd a doluriau yn y geg.  Dylai ffermwyr riportio unrhyw achos lle maent yn amau bod y clefyd yn bresennol i APHA (yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion).

Roedd y ddwy fuwch sydd wedi’u heintio newydd gael eu mewnforio o Ffrainc a chafodd y clefyd ei ganfod yn ystod eu profion ôl-fewnforio.