Fight to Re-Open Deganwy Rail Crossing

Over the past months I have been working closely with Cllr. Mike Priestley to investigate whether there is any possibility of re-opening the popular railway crossing footpath in Deganwy. 

 

As you are aware Network Rail closed the crossing without notice in 2011 citing Health & Safety as the reason for the closure.

 

As you may be aware, Mike and I have been concerned to discover whether this crossing closure was lawful and have made substantial further enquiries.  We have discovered some similar cases that would appear to indicate that there may be some hope of re-opening the crossing, however we need your help.

 

We now need to gather evidence of usage of the crossing to support a call to add this crossing to the definitive map of public right of way.  This is where I am hoping you can help.

 

Please download the ‘Call for Evidence’ form which I would be grateful if you could complete providing as much detail as possible and return to my Conwy office.

 

I look forward to hearing from and hope that we can be successful in overturning this decision.

 

 

Dros y misoedd diwethaf bum yn gweithio’n agos gyda’r Cynghorydd Mike Priestley i ymchwilio i’r posibilrwydd o ail-agor y llwybr croesfan rheilffordd poblogaidd yn Neganwy.

 

  

 Fel y gwyddoch fe gauwyd y groesfan yn ddirybudd yn 2011 gan Network Rail oherwydd mater Iechyd a Diogelwch .

 

  Fel y gwyddoch hwyrach, roedd Mike a finnau yn gofidio am ddarganfod nad oedd cau y groesfan yma yn gyfreithlon ac rydym wedi gwneud ymchwil pellach sylweddol.  Rydym wedi dod ar draws rhai achosion tebyg  a gall hyn  esgor ar obaith i ail-agor y groesfan. Felly rydym angen eich cymorth.

 

 Mae arnom angen casglu tystiolaeth o’r defnydd a wneir o’r groesfan er mwyn cefnogi galw am ychwanegu’r groesfan yma at fap diffinio hawliau tramwy cyhoeddus. Dyma lle gobeithiaf y medrwch chi helpu.

 

  Lawrlwytho ffurflen “Cais am Dystiolaeth” a hyderaf y medrwch ei chwblhau gan roi hynny fedrwch o fanylion.  

 

 Edrychaf ymlaen at glywed gennych a gobeithiaf y medrwn lwyddo i ŵyrdroi y penderfyniad yma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments

Attachment Size
modification_order_application.pdf 154.91 KB