Farm Africa yn lansio apêl UK Aid Match - Coffee is Life

Mae’r elusen datblygu rhyngwladol Farm Africa wedi lansio’r apêl Coffee is Life i godi arian i helpu ffermwyr yn nwyrain Affrica i redeg busnesau proffidiol. Mae Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) ymhlith y rhai sy’n cefnogi’r apêl.   Nod Farm Africa yw codi mwy na £170,000 drwy’r apêl, a bydd Llywodraeth y DU yn cyfateb yr holl roddion gan gyhoedd y DU. Bydd y rhoddion yn cefnogi prosiectau Farm Africa ledled dwyrain Affrica, a bydd yr arian cyfatebol sy’n cael ei ryddhau gan lywodraeth y DU yn ariannu prosiect Farm Africa yn uniongyrchol a fydd yn rhoi cyfle i ferched yn Kanungu yng ngorllewin Uganda i wneud bywoliaeth dda drwy ffermio coffi.

Coffi yw cnwd mwyaf gwerthfawr Uganda, ac eto mae ffermwyr coffi yn brwydro i ymdopi oherwydd nad oes ganddynt yr offer, yr hyfforddiant a’r pŵer i fargeinio sydd eu hangen i dyfu digon o goffi a'i werthu am bris teg. Merched sy’n dioddef fwyaf gan mai nhw sy’n darparu’r rhan fwyaf o'r llafur heb sgiliau gyda thâl isel, tra bod dynion yn berchen ar y tir ac yn gwneud y rhan fwyaf o'r elw. Yn gyffredinol, mae merched yn ennill 38% yn llai na dynion.

Bydd prosiect Farm Africa yn Kanungu yn helpu ffermwyr benywaidd i gael mynediad at y tir sydd ei angen arnynt i dyfu coffi, sefydlu cymdeithasau cynilo er mwyn iddynt gael mynediad at gyllid i fuddsoddi mewn datblygu eu busnesau, a chymorth i ymgymryd â rolau fel arweinwyr yn eu cydweithfeydd coffi lleol. Gallai rhodd o £11 hyfforddi un ffermwr i gynhyrchu coffi o ansawdd uchel.

Bydd rhoddion i’r apêl Coffee is Life gan unigolion yn y DU yn cael eu dyblu gan y Llywodraeth drwy UK Aid Match rhwng 8 Chwefror a 8 Mai 2019.

 

I gael gwybod mwy, neu i fod yn rhan o’r prosiect hwn neu unrhyw brosiect arall gan Farm Africa, ewch i’w gwefan https://www.farmafrica.org/latest/news/post/898-farm-africa-launches-coffee-is-life-uk-aid-match-appeal