Exciting adventure planned for Ysgol Aberconwy students. // Antur gyffrous wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr Ysgol Aberconwy.

A cohort of students from Ysgol Aberconwy have an exciting trip ahead of them as they expect to visit CERN in February.  CERN, also known as the European Organization for Nuclear Research operates the largest particle physics laboratory in world, based in Switzerland.  CERN is home to the Large Hadron Collider, which isn’t just the world’s largest and most powerful particle collider - it is also the largest machine in the world.  As an international group, most of CERN’s members are from Europe, with Israel being the only non-European full member - however, India, Pakistan and Turkey are associate members and CERN itself is an observer member of the UN.

Each year thousands of UK students visit CERN and are inspired through taking part in hands on experiments, visiting control rooms and meeting UK scientists involved in the project.  CERN’s research has had a real impact on our everyday lives - from the creation of the World Wide Web, to touch screens used in smart phones and other devices to a range of medical treatments.  The trip, organised by the Science & Technology Facilities Council, is a great opportunity for students at Aberconwy to find out more about the ground breaking work done at CERN and encourage them to pursue a future career in STEM (science, technology, engineering or maths).

You can find out more about school trips to CERN on their website, https://home.cern/students-educators

 

Mae trip cyffrous yn wynebu carfan o fyfyrwyr o Ysgol Aberconwy wrth iddynt edrych ymlaen at ymweld â CERN ym mis Chwefror.  Mae CERN, sef y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yn gweithredu yn y labordy ffiseg gronynnau mwyaf yn y byd, yn y Swistir.  Mae CERN yn gartref i’r Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr - nid yn unig mai hwn yw’r peiriant gwrthdaro hadronau mwyaf ei faint a mwyaf pwerus yn y byd, ond ef hefyd yw’r peiriant mwyaf yn y byd.  Fel grŵp rhyngwladol, daw’r rhan fwyaf o aelodau CERN o Ewrop, ac Israel yw’r unig aelod llawn o’r tu allan i Ewrop - fodd bynnag, mae India, Pacistan a Thwrci yn aelodau cyswllt ac mae CERN ei hun yn aelod â statws sylwedydd o’r Cenhedloedd Unedig.

Bob blwyddyn mae miloedd o fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig yn ymweld â CERN ac yn cael eu hysbrydoli drwy gymryd rhan mewn arbrofion ymarferol, ymweld ag ystafelloedd rheoli a chwrdd â gwyddonwyr o’r Deyrnas Unedig sy’n rhan o’r prosiect.  Mae ymchwil CERN wedi cael effaith wirioneddol ar fywydau bob dydd - o greu’r We Fyd-eang, i'r sgriniau cyffwrdd a ddefnyddir mewn ffonau clyfar a dyfeisiau eraill, hyd at amryw o driniaethau meddygol.  Mae'r trip, sy’n cael ei drefnu gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yn gyfle gwych i fyfyrwyr Aberconwy ddysgu mwy am y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yn CERN a chael eu symbylu i ddilyn gyrfa ym maes STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Gallwch ddysgu mwy am dripiau ysgol i CERN ar ei wefan, https://home.cern/students-educators