Ein Rotariaid lleol yn clywed am Tŷ Gobaith (Hope House)

Diddorol iawn oedd clywed am y deuddeg Rotariad a gyfarfu yng Ngwesty Cae Mor ar 29ain o Ionawr ac a glywodd Beverley Bradley, sy’n codi arian ar gyfer Tŷ Gobaith, yn siarad am waith Tŷ Gobaith yn Nyffryn Conwy. 

 

Mae’r Hope House cyntaf yn hosbis i blant yn Swydd Amwythig a agorwyd yn 1995 ac agorwyd Tŷ Gobaith fel ei chwaer hosbis yn 2004. Ers hynny, mae wedi bod yn hosbis i blant ledled Gogledd Cymru.

 

 

Clywodd y Rotariaid fod Tŷ Gobaith yn lle hapus sydd wedi ymroi i helpu plant â disgwyliad oes byrrach i wneud y mwyaf o’u bywyd. Prif fwriad yr hosbis yw darparu gofal seibiant i blant ac oedolion ifanc. Gall plentyn arferol ymweld â ni 4 neu 5 gwaith y flwyddyn am 7 mlynedd, ar gyfartaledd, er bod hyn yn amrywio’n fawr. Mae’r plant sy’n dychwelyd atom yn ystyried eu harhosiad fel gwyliau ac mae hefyd yn seibiant haeddiannol i rieni sy’n aml yn gorfod ymdopi â dwy swydd, gofalu am blant eraill yn ogystal â bod yn gyfrifol am y plentyn sy’n sâl.

 

 

Esboniodd Ms Bradley hefyd fod yr hosbis wedi datblygu gwasanaethau eraill dros y blynyddoedd, fel nyrsys allgymorth yn ymweld â phlant, adloniant sy’n cynnwys brodyr a chwiorydd ac mae lle ar gael bob amser i rieni alaru gyda’u plentyn yn breifat ar ddiwedd ei fywyd neu pan fydd ei fywyd wedi dirwyn i ben.

 

 

Dangosodd Clwb Rotari Llandudno ei gefnogaeth barhaus drwy gyflwyno siec o £500 i Beverley tuag at waith y mudiad anhygoel hwn.

 

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn clywed rhagor am Glwb Rotari Llandudno, dyma’r ddolen i’w wefan:

https://www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=1111

 

I gael rhagor o wybodaeth am Tŷ Gobaith, digwyddiadau codi arian sydd ar y gweill a sut gallwch chi gyfrannu, ewch i:

www.tygobaith.org.uk

 

Mae digwyddiadau codi arian Tŷ Gobaith yn amrywiol ac fe’u cynhelir ledled Swydd Gaer, Swydd Amwythig a Gogledd Cymru. Er enghraifft, ar 17eg o Chwefror cynhelir Hanner Marathon Village Bakery, ar 3ydd o Fawrth cynhelir Taith Gerdded Camlas Llangollen ac mae’r wythnos sy’n dechrau ar yr 8fed o Ebrill 2019 yn wythnos “Bwyta Cacennau” - sy’n swnio at ein dant ni.