Delegated Legislation Committee on Energy Efficiency // Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig ar Effeithlonrwydd Ynni

From watching the television news recently, one could almost be forgiven for thinking that all Members of Parliament do with their time in Westminster is make speeches in the House of Commons and give media interviews.  It has sometimes felt in the last few months, maybe years that all the business of the House has come to a grinding halt.

That is simply not the case and yesterday Guto sat on a Delegated Legislation Committee on Energy Efficiency. 

OK – so what is a Delegated Legislative Committee or DL Committee in Westminster speak?

It is a committee set up to debate a statutory instrument or instruments.  (SI’s in Westminster speak)

We don’t seem much further forward:  is this more jargon? 

Well statutory instruments are quite common.  In fact they are the most common type of delegated legislation of which about 3,500 become law each year.

(The next bit gets a little more technical…)

The Act that contains the power to make delegated legislation usually specifies what needs to happen to the statutory instrument for it to become law. 

We could carry on getting more and more technical but this gives you the context for Guto’s afternoon.

This particular committee were debating the Draft Energy Efficiency (Private Rented Property) (England and Wales) (Amendment) Regulations 2018.  It does sound dull, as indeed does most legislation when put on a piece of paper but this has a really positive and welcome outcome particularly for those in private rented accommodation which is not well insulated.

So - in a nutshell -  this particular committee were debating the threshold of investment that private landlords should be obliged to provide to ensure better energy efficiency in their rented accommodation where the Energy Efficiency is lower than E.  There are some 4.5 million rented properties in the UK and about 290,000 (6%) are below E rating and very costly to heat.  So this SI will have a benefit to the most disadvantaged tenants in Conwy. 

The vote was passed; so all in all a very worthwhile meeting that delivers real and measurable benefit to those that need it most.

**********

Wrth wylio newyddion y teledu’n ddiweddar, gellid maddau i bobl am feddwl mai’r unig beth mae Aelodau Seneddol yn ei wneud yn San Steffan yw siarad yn Nhŷ’r Cyffredin a rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau. Cafwyd y teimlad weithiau yn ystod y misoedd, os nad y blynyddoedd, diwethaf bod busnes y Tŷ wedi dod i stop llwyr.

Nid yw hynny’n wir a ddoe eisteddodd Guto ar y Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig ar Effeithlonrwydd Ynni.  

Felly – beth yw Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig?

Mae’n bwyllgor a sefydlwyd i ddadlau ar offeryn neu offerynnau statudol

Nid ydym fawr callach: ai mwy o jargon yw hyn? 

Wel, mae offerynnau statudol yn weddol gyffredin. A dweud y gwir dyma’r math mwyaf cyffredin o ddeddfwriaeth ddirprwyedig, gyda thua 3,500 ohonynt yn dod yn gyfraith bob blwyddyn.

(Mae’r darn nesaf ychydig bach yn fwy technegol…)

Mae’r Ddeddf sy’n cynnwys y pŵer i wneud deddfwriaeth ddirprwyedig fel arfer yn nodi beth sy’n rhaid digwydd i’r offeryn statudol i ddod yn gyfraith. 

Gallwn fynd yn fwy a mwy technegol ond mae hyn yn rhoi syniad i chi o brynhawn Guto.

Roedd y pwyllgor penodol hwn yn dadlau ar y Rheoliadau Effeithlonrwydd Ynni Drafft (Eiddo Preifat ar Rent) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018. Mae’n swnio’n hynod ddiflas, fel y rhan fwyaf o ddeddfwriaeth o’i ddarllen ar bapur ond mae hwn yn rhywbeth gwirioneddol bositif ac mae i’w groesawu, yn enwedig gan y sawl sy’n byw mewn cartref sy’n cael ei rentu’n breifat ac sydd heb ei insiwleiddio’n dda.

Felly – yn syml – roedd y pwyllgor hwn yn dadlau ar beth ddylai’r trothwy buddsoddi fod i landlordiaid preifat ar gyfer sicrhau effeithlonrwydd ynni gwell yn yr eiddo maent yn ei osod ar rent lle mae’r Effeithlonrwydd Ynni’n is nag E. Mae tua 4.5 miliwn o eiddo’n cael eu rhentu yn y DU ac mae tua 290,000 (6%) yn sgorio’n os nag E, sy’n golygu eu bod yn gostus iawn i’w cadw’n gynnes. Felly bydd y tenantiaid mwyaf difreintiedig yng Nghonwy’n elwa ar yr offeryn statudol hwn.

Enillwyd y bleidlais; felly roedd y cyfarfod yn un gwerth chweil gan ei fod yn golygu buddiannau gwirioneddol a mesuradwy i’r rhai â’r angen mwyaf.