Croesfan Deganwy - y Diweddaraf

Yn dilyn cyfarfod Guto gyda adran ERF Cyngor Bwrdeistref Conwy yn ddiweddar, maent wedi rhoi diweddariad i Guto ac mae i’w weld yn llawn isod.

 

Mae Guto yn cefnogi bwriadau'r cyngor yn gryf, fel y maent i’w gweld ym mharagraff olaf yr ymateb, ac mae wedi gofyn am gael copi o’r holl ohebiaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Conwy a Network Rail. Mae hefyd o’r farn mai dim ond os bydd cynigion Network Rail i agor y groesfan a sicrhau diogelwch yn cynnwys ymrwymiad i amserlen glir ar gyfer gweithredu’r holl gamau angenrheidiol, gyda’r holl waith wedi’i gwblhau cyn i’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro 6 mis ddod i ben, y dylai Cyngor Bwrdeistref Conwy fod yn fodlon.

 

 

Yn dilyn ein cyfarfod ar 19eg Gorffennaf, rwy’n ysgrifennu i amlinellu’r camau nesaf o ran y Gorchymyn Addasu Mapiau Diffiniol ar gyfer Croesfan Deganwy.   Fel y trafodwyd, cadarnhaodd yr Arolygiaeth Gynllunio y Gorchymyn Addasu Mapiau Diffiniol ar 18fed Gorffennaf.  Daeth y gorchymyn i rym ar y dyddiad hwn ac mae’r groesfan bellach yn Hawl Dramwy Gyhoeddus.

 

Mae’r Cyngor fel yr Awdurdod Gwneud Gorchmynion wedi anfon hysbysiad cadarnhau’r Gorchymyn at y tirfeddiannwr, Network Rail.  Bydd copïau o'r hysbysiad yn cael eu hanfon hefyd at yr ymgeiswyr, cânt eu cyhoeddi mewn papur newydd lleol a byddant yn cael eu gosod ar y safle.  Mae gan y tirfeddiannwr chwe wythnos i herio’r gorchymyn, a bydd unrhyw apêl yn mynd i’r Uchel Lys, nid i’r Awdurdod Gwneud Gorchmynion. 

 

Gan fod y groesfan bellach yn Hawl Dramwy Gyhoeddus, ond nad oes modd i’r cyhoedd ei defnyddio’n ddiogel ar unwaith, mae’r Cyngor wedi cyhoeddi Hysbysiad Rheoleiddio Traffig Dros Dro a fydd mewn grym am 21 diwrnod.  Mae Network Rail wedi dweud y byddant, yn ystod y cyfnod hwn, yn cyflwyno cais ffurfiol am Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro i gau'r groesfan. Os caiff ei gadarnhau, byddai’n effeithiol am hyd at 6 mis.

 

Dylid nodi bod penderfyniad yr arolygiaeth gynllunio i gadarnhau’r gorchymyn yn gadarnhad bod hawl dramwy yn bodoli ar y llwybr.   Nid yw’r penderfyniad i wneud a chadarnhau’r gorchymyn yn ystyried materion diogelwch, addasrwydd, priodoldeb na gwarchodaeth.  Cyflwynodd Network Rail dystiolaeth yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus fod y groesfan yn creu risg i ddiogelwch y cyhoedd, ac mae’n debygol y bydd yn cyflwyno tystiolaeth debyg i gefnogi’r cais am Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro.    

 

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ddiogel i’w defnyddio a bydd yn ystyried y cais am Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro o dan y cylch gwaith hwnnw.  Byddwn yn hysbysu Network Rail, fodd bynnag, ein bod, fel rhan o’i gais i gau’r groesfan dros dro, yn disgwyl derbyn ei gynigion i agor y groesfan a sicrhau diogelwch y cyhoedd sy’n defnyddio'r hyn sydd, erbyn hyn, wedi’i gadarnhau yn Hawl Dramwy Gyhoeddus.