Changes to the Licence Fee - the BBC wants to hear from you. // Newidiadau i Ffi'r Drwydded - mae'r BBC am glywed gennych chi.

TV plays an important part in many people’s lives, providing us with news, information and entertainment round the clock.  You can be sure that millions of people around the globe, and thousands here in Aberconwy, will be watching TV at any given moment.  The BBC has been funded by the licence fee since it was founded.  Initially the licence fee was levied universally, however, in 2000 the UK Government decided to fund the licence fee for over-75s.  The reason given for this decision at the time was that older pensioner households were some of the poorest.

In 2015 the Government decided that from 2020 it would no longer fund TV licenses for the over-75s and has asked the BBC to consult on what policy should be in place.  In 2001/02, the policy cost £365 million.  In 2021/22 it would cost £745 million and is likely to cost over £1 billion by the end of the 2020s.  Since 2000 older people’s incomes, wealth and quality of life have improved significantly.  This has led the BBC to question whether the licence fee should continue to be fully funded for over-75s in the future.

If the BBC opted to fully fund the licence fee for over-75s this would cost around 20% of the BBC’s budget - equivalent to the amount spent on BBC 2, BBC 3, BBC 4, the BBC News Channel, CBBC and CBeebies.  Some alternatives include:

  • Asking over-75s to pay the licence fee,
  • Giving over-75s a partial, rather than a full discount,
  • Giving over-80s a discount,
  • Giving over-75s a means-tested discount.

You can let the BBC know what you think through it’s online consultation at www.bbc.com/yoursay (English) or www.bbc.com/yoursay/cymraeg (Welsh).

 

Mae teledu yn rhan bwysig o fywyd llawer o bobl, gan roi newyddion, gwybodaeth ac adloniant i ni bob awr o'r dydd.  Ar unrhyw adeg o'r dydd, bydd miliynau o bobl ym mhob rhan o'r byd, a miloedd yma yn Aberconwy, yn gwylio’r teledu.  Mae ffi'r drwydded wedi bod yn ariannu'r BBC ers iddo gael ei sefydlu.  I ddechrau, roedd pawb yn gorfod talu'r ffi drwydded, ond yn 2000, penderfynodd Llywodraeth y DU ariannu ffi'r drwydded i bobl dros 75 oed.  Y rheswm a roddwyd ar gyfer y penderfyniad hwn ar yr adeg oedd bod aelwydydd pensiynwyr hŷn ymysg y tlotaf yn y Deyrnas Unedig.

Yn 2015, penderfynodd y Llywodraeth na fyddai'n ariannu trwyddedau teledu i bobl dros 75 oed o 2020 ymlaen, ac mae wedi gofyn i'r BBC ymgynghori ynghylch pa bolisi ddylai gael ei ddefnyddio.  Yn 2001/02 roedd y polisi'n costio £365 miliwn.  Yn 2021/22 byddai'n costio £745 miliwn ac erbyn diwedd y 2020au, byddai'n debygol o gostio dros £1 biliwn.  Ers 2000 mae incwm, cyfoeth ac ansawdd bywyd pobl hŷn wedi gwella'n sylweddol.  Mae hyn wedi arwain at y BBC yn gofyn a ddylid parhau i ariannu ffi'r drwydded yn llawn i bobl dros 75 oed yn y dyfodol.

Pe bai'r BBC yn penderfynu ariannu'r ffi yn llawn i bobl dros 75 oed, byddai hyn yn costio tua 20% o gyllideb y BBC – yr un faint ag sy'n cael ei wario ar BBC2, BBC3, BBC4, Sianel BBC News, CBBC a CBeebies.  Dyma rai o'r dewisiadau eraill:

  • Gofyn i bobl dros 75 oed dalu ffi'r drwydded;
  • Rhoi gostyngiad rhannol, yn hytrach nag un llawn, i bobl dros 75 oed;
  • Rhoi gostyngiad i bobl dros 80 oed;
  • Rhoi gostyngiad ar sail prawf modd i bobl dros 75 oed.

Fe allwch chi ddweud eich dweud wrth y BBC drwy ei ymgynghoriad ar-lein yn www.bbc.com/yoursay/cymraeg neu www.bbc.com/yoursay (Saesneg).