News

Rôl newydd i Gyngor ar Bopeth yn gysylltiedig â Chredyd Cynhwysol.

Cyhoeddiad gan Gyngor ar Bopeth.

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref 2018 y bydd Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth newydd i helpu'ch etholwyr i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, rwy'n cysylltu i roi gwybod i chi fod y gwasanaeth yn fyw ar draws Prydain Fawr o heddiw ymlaen.

New role for Citizens Advice Bureau in Universal Credit.

Announcement from Citizens Advice Bureau.

Following the announcement in October 2018 that Citizens Advice will provide a new service to help your constituents make a Universal Credit claim, I’m getting in touch to let you know that as of today the service is live across Great Britain.

Rotari Llandudno Noson Siarter.

Mwy o newyddion gan bobl brysur y Rotari yn Llandudno ac mae’n edrych yn debyg eu bod nhw wedi cael noson dda yn dathlu eu pen blwydd yn 92 oed.  Rwy’n siŵr eich bod chi eisiau ymuno gyda ni i longyfarch Brenda Fogg ar ei gwaith diflino gyda Hope Restored htt

Llandudno Rotary Charter Night

More news from our ever active Llandudno Rotarians, who appear to have had a good evening celebrating their 92nd Birthday.  We are sure that you will join with us in congratulating Brenda Fogg for her tireless work with Hope Restored https://hoperestored.co.u

Clwb Rotari Llandudno - Hanner can mlynedd fel newyddiadurwr

Mae Judith Phillips yn ffrind i Rotari Llandudno ers amser maith ac felly y bu i dyrfa lawn o 30 o aelodau, ffrindiau ac ymwelwyr ddod i Westy Cae Môr, Llandudno, ddydd Mawrth 19eg Mawrth i glywed Judith yn siarad am ei 50 mlynedd a mwy mewn newyddiaduraeth.

Llandudno Rotary Club - Fifty years a journalist

Judith Phillips is a longstanding friend of Llandudno Rotary and so it was a capacity crowd of 30 members, friends and visitors who came to Cae Mor Hotel, Llandudno on Tuesday 19th March to hear Judith talk about her 50+ years in journalism

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau wedi cyhoeddi ffilm drôn sy’n dangos y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Gareth ar Reilffordd Dyffryn Conwy. Bydd y rheilffordd sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog ar gau am nifer o fisoedd.