Westminster News

New laws to tackle intimidation at elections. / Cyfreithiau newydd i fynd i’r afael ag ymddygiad bygythiol yn ystod etholiadau.

Over the last three years we’ve had five sets of elections in Aberconwy - five too many for most people!!   During that time you may have heard it reported that  the tone of political discussion has become a lot nastier and people taking part in the political process have been subjected to unacceptable behaviour - from candidates and their campaign teams to individuals turning up to vote at a polling station.   In our experience, we would say that some of this was true.  Certainly the level of abuse on social media platforms was unprecedented.
 
Politicians took this so seriously that they held a backbench debate about this subject early on in the new Parliament in 2017 and the Government has been persuaded that something needs to be done.  So far these are the ideas that they are working with.

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mae pum etholiad wedi cael ei gynnal yn Aberconwy – pump yn ormod i lawer o bobl!!   Yn ystod yr amser hwnnw, efallai eich bod wedi clywed bod tôn y drafodaeth wleidyddol wedi mynd yn llawer mwy cas a bod y bobl sy’n cymryd rhan yn y broses wleidyddol wedi wynebu ymddygiad annerbyniol – gan ymgeiswyr a thimau ymgyrchu, yn ogystal ag unigolion sy’n mynd i fwrw eu pleidiais mewn gorsaf bleidleisio.   O’n profiad ni, byddem yn dweud fod elfennau o hyn yn wir.  Yn sicr, doedd dim modd rhagweld lefel yr enllib ar gyfryngau cymdeithasol.

Fe wnaeth gwleidyddion gymryd hyn gymaint o ddifrif eu bod wedi cynnal dadl meinciau cefn ynghylch y pwnc yn ystod dyddiau cynnar y Senedd newydd yn 2017, ac mae'r Llywodraeth wedi cael ei darbwyllo bod angen gwneud rhywbeth.  Dyma’r syniadau sydd ganddyn nhw dan sylw ar hyn o bryd.

Petitions debate: Family visitor visas / Trafodaeth am ddeisebau: Fisâu i deulu sy'n ymweld

Members of the public can petition Parliament online through its website, https://petition.parliament.uk/. Once a petition reaches 100,000 signatures, Parliament considers debating the subject of the petition. Recently there have been three petitions relating to family visitor visas.

Gall y cyhoedd ddeisebu'r Senedd ar-lein drwy ei gwefan, https://petition.parliament.uk/. Unwaith y bydd deiseb yn cyrraedd 100,000 o lofnodion, mae'r Senedd yn ystyried trafod pwnc y ddeiseb. Yn ddiweddar, bu tair deiseb yn ymwneud â fisâu i deulu sy'n ymweld.

Windrush Generation Petition Debate. / Trafodaeth am Ddeiseb Cenhedlaeth Windrush.

Parliament debate e-petitions lodged on their website once they reach 100,000 signatures. This afternoon MPs will be debating an amnesty and compensation for the Windrush Generation. The motion, “That this House has considered e-petition 216539 relating to people who entered the UK as minors between 1948 and 1971.” will be moved by Steve Double MP, member of the Petitions Committee.

Bydd y Senedd yn trafod e-ddeisebau a gaiff eu cyflwyno ar ei gwefan unwaith y byddant yn cyrraedd 100,000 o lofnodion. Y prynhawn yma bydd ASau yn trafod amnest ac iawndal ar gyfer Cenhedlaeth Windrush. Bydd y cynnig, sef bod y Tŷ hwn wedi ystyried e-ddeiseb 216539 mewn perthynas â phobl a ddaeth i’r DU yn blant rhwng 1948 a 1971, yn cael ei dderbyn gan Steve Double AS, aelod o’r Pwyllgor Deisebau.

Women make impact on Parliament Square. / Merched yn gadael eu marc ar Sgwâr y Senedd.

What do US President, Abraham Lincoln, UK Prime Ministers Wintson Churchill, David Lloyd George and 3rd Viscount Palmerston as well as South African President Nelson Mandela all have in common? They’re remembered by statues in London’s Parliament Square, outside the Palace of Westminster and have been joined by suffragist leader Millicent Fawcett, who’s statue was unveiled yesterday.

Beth sydd gan Arlywydd UDA, Abraham Lincoln, Prif Weinidogion y DU, Winston Churchill a David Lloyd George, 3ydd Is-iarll Palmerston ac Arlywydd De Affrica, Nelson Mandela i gyd yn gyffredin? Mae cerfluniau i gofio am bob un ohonynt ar Sgwâr y Senedd yn Llundain, y tu allan i Balas Westminster a ddoe, ymunodd Millicent Fawcett, arweinydd y swffragetiaid, â nhw pan ddadorchuddiwyd ei cherflun.

Upcoming Public Accounts Committee sessions. / Sesiynau sydd ar y gweill gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Over the next two weeks the Public Accounts Committee will be taking a magnifying glass to the number of people in the UK learning STEM (science, technology, engineering and maths) subjects, as well as the BBC’s commercial activities. You can watch both sessions online on parliamentlive.tv.

Dros y pythefnos nesaf, bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn edrych yn fanwl ar nifer y bobl yn y DU sy'n dysgu pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Bydd hefyd yn archwilio gweithgareddau masnachol y BBC. Gallwch wylio’r ddwy sesiwn ar-lein ar parliamentlive.tv.

Petitions debate: Leaving the European Union.

On Monday, 22nd January MPs will debate an e-petition regarding the United Kingdom leaving the European Union after it was signed by over 100,000 people. The petition has been signed by 157 people from Aberconwy and 133,196 people from across the UK.

Petitions debate: Brexit.

On Monday, 11th December MP’s will debate four e-petitions, all relating to the outcome of the UK’s withdrawal from the EU.

Petitions debate: Public Sector Pay.

On Monday, 4th December MP’s will debate an e-petition entitled “Pay Up Now! – Scrap the pay cap and give public servants a meaningful pay rise” after it was signed by 100,000 people. The petition has been signed by 153 people from Aberconwy and 147,056 people from across the UK.

BBC News - More rural Welsh communities to get broadband cash.

UK Government has announced an additional £650m funding package to support the roll out of fibre broadband in the UK, with £56 being earmarked for Wales.  Wales Office Minister Guto Bebb spoke to BBC news about how this funding would help rural communities in Wales.

Aberconwy MP Guto Bebb signs Holocaust Educational Trust Book of Commitment.

This week Aberconwy MP Guto Bebb signed the Holocaust Educational Trust’s Book of Commitment, in doing so pledging his commitment to Holocaust Memorial Day and honouring those who were murdered during the Holocaust as well as paying tribute to the extraordinary Holocaust survivors who work tirelessly to educate young people.