Westminster News

Delegated Legislation Committee on Energy Efficiency // Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig ar Effeithlonrwydd Ynni

From watching the television news recently, one could almost be forgiven for thinking that all Members of Parliament do with their time in Westminster is make speeches in the House of Commons and give media interviews. It has sometimes felt in the last few months, maybe years that all the business of the House has come to a grinding halt.

Wrth wylio newyddion y teledu’n ddiweddar, gellid maddau i bobl am feddwl mai’r unig beth mae Aelodau Seneddol yn ei wneud yn San Steffan yw siarad yn Nhŷ’r Cyffredin a rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau. Cafwyd y teimlad weithiau yn ystod y misoedd, os nad y blynyddoedd, diwethaf bod busnes y Tŷ wedi dod i stop llwyr.

Orkambi event in Parliament. // Digwyddiad Orkambi yn y Senedd.

On Monday the Cystic Fibrosis Trust held an event in Parliament, lobbying the NHS and pharmaceutical firm Vertex to reach an agreement over introducing Orkambi. As part of the Welsh devolution settlement health services in Wales fall within the remit of the Welsh Government.

There has been tireless lobbying and an e-petition started by Rhian Barrance calling on the Welsh Government to “Ensure access to the cystic fibrosis medicine, Orkambi, as a matter of urgency” has reached over 5,000 signatures.

Ddydd Llun roedd yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig wedi cynnal digwyddiad yn y Senedd, yn lobïo’r GIG a’r cwmni fferyllol Vertex i ddod i gytundeb ynghylch cyflwyno Orkambi. Fel rhan o setliad datganoli Cymru mae gwasanaethau iechyd Cymru yn perthyn i gylch gwaith Llywodraeth Cymru.

Bu lobïo diflino ac mae e-ddeiseb a ddechreuwyd gan Rhian Barrance yn galw ar Lywodraeth Cymru i “Sicrhau mynediad i’r feddyginiaeth ffeibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys” wedi casglu dros 5,000 o lofnodion.

Select Committee election results. // Canlyniadau etholiadau'r Pwyllgor Dethol.

Guto has recently been appointed to the Welsh Affairs Committee, which is tasked with scrutinising and investigating Government policy under the remit of the Secretary of State for Wales. The committee also examines policy from other UK Government departments which may affect Wales, such as strategic transport, welfare or defence, which fall under the remit of the Department for Transport, Department of Work and Pensions and the Ministry of Defence respectively.

Yn ddiweddar, penodwyd Guto i'r Pwyllgor Materion Cymreig, sy’n craffu ar ac yn ymchwilio i bolisi'r Llywodraeth o dan gylch gorchwyl Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae'r pwyllgor hefyd yn archwilio polisi gan adrannau eraill o Lywodraeth y Deyrnas Unedig a allai effeithio ar Gymru, fel trafnidiaeth strategol, lles neu amddiffyn, sy'n dod o dan gylch gorchwyl yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn y drefn honno.

UK’s National Audit Office on policing. // Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar heddluoedd.

In 2015 UK Parliament’s Public Accounts Committee considered the financial sustainability of police forces throughout the UK, painting a concerning picture. At the time it found that the UK Government did not grasp the implications of budget reductions to front line police services. Since 2015 the National Audit Office have reviewed spending on police forces throughout England and Wales and have arrived at broadly the same conclusion.

Yn 2015 ystyriodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd y DU gynaliadwyedd ariannol heddluoedd ledled y DU, gan dynnu darlun a oedd yn peri pryder. Ar y pryd, canfu nad oedd Llywodraeth y DU yn deall goblygiadau gostyngiadau yn y gyllideb i wasanaethau rheng flaen yr heddlu. Ers 2015, mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi adolygu gwariant ar heddluoedd ledled Cymru a Lloegr ac wedi dod, yn fras, i’r un casgliad.

Petitions debate: Racehorse welfare. // Trafodaeth am ddeisebau: Lles ceffylau rasio.

On Monday, 15th October MPs will debate an online petition calling on the Government to “Create a new independent welfare body to protect racehorses from abuse and death.” The debate will be started by Petitions Committee member Mike Hill MP (Hartlepool).

Ddydd Llun, 15fed Hydref, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar-lein yn galw ar y Llywodraeth i “Greu corff lles annibynnol newydd i warchod ceffylau rasio rhag cael eu cam-drin a marw.” Rhoddir cychwyn ar y ddadl gan aelod y Pwyllgor Deisebau, Mike Hill AS (Hartlepool).

Update on Orkambi // Yr wybodaeth ddiweddaraf am Orkambi

Heidi Allen, the MP for South Cambridgeshire, recently wrote to Vortex, the manufacturer of Orkambi - Heidi’s response from Vortex is attached.

Yn ddiweddar fe wnaeth Heidi Allen, yr AS dros Dde Swydd Gaergrawnt, ysgrifennu at Vortex, gwneuthurwr Orkambi – mae’r ymateb gan Vortex wedi'i atodi. 

New laws to tackle intimidation at elections. / Cyfreithiau newydd i fynd i’r afael ag ymddygiad bygythiol yn ystod etholiadau.

Over the last three years we’ve had five sets of elections in Aberconwy - five too many for most people!!   During that time you may have heard it reported that  the tone of political discussion has become a lot nastier and people taking part in the political process have been subjected to unacceptable behaviour - from candidates and their campaign teams to individuals turning up to vote at a polling station.   In our experience, we would say that some of this was true.  Certainly the level of abuse on social media platforms was unprecedented.
 
Politicians took this so seriously that they held a backbench debate about this subject early on in the new Parliament in 2017 and the Government has been persuaded that something needs to be done.  So far these are the ideas that they are working with.

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mae pum etholiad wedi cael ei gynnal yn Aberconwy – pump yn ormod i lawer o bobl!!   Yn ystod yr amser hwnnw, efallai eich bod wedi clywed bod tôn y drafodaeth wleidyddol wedi mynd yn llawer mwy cas a bod y bobl sy’n cymryd rhan yn y broses wleidyddol wedi wynebu ymddygiad annerbyniol – gan ymgeiswyr a thimau ymgyrchu, yn ogystal ag unigolion sy’n mynd i fwrw eu pleidiais mewn gorsaf bleidleisio.   O’n profiad ni, byddem yn dweud fod elfennau o hyn yn wir.  Yn sicr, doedd dim modd rhagweld lefel yr enllib ar gyfryngau cymdeithasol.

Fe wnaeth gwleidyddion gymryd hyn gymaint o ddifrif eu bod wedi cynnal dadl meinciau cefn ynghylch y pwnc yn ystod dyddiau cynnar y Senedd newydd yn 2017, ac mae'r Llywodraeth wedi cael ei darbwyllo bod angen gwneud rhywbeth.  Dyma’r syniadau sydd ganddyn nhw dan sylw ar hyn o bryd.

Petitions debate: Family visitor visas / Trafodaeth am ddeisebau: Fisâu i deulu sy'n ymweld

Members of the public can petition Parliament online through its website, https://petition.parliament.uk/. Once a petition reaches 100,000 signatures, Parliament considers debating the subject of the petition. Recently there have been three petitions relating to family visitor visas.

Gall y cyhoedd ddeisebu'r Senedd ar-lein drwy ei gwefan, https://petition.parliament.uk/. Unwaith y bydd deiseb yn cyrraedd 100,000 o lofnodion, mae'r Senedd yn ystyried trafod pwnc y ddeiseb. Yn ddiweddar, bu tair deiseb yn ymwneud â fisâu i deulu sy'n ymweld.

Windrush Generation Petition Debate. / Trafodaeth am Ddeiseb Cenhedlaeth Windrush.

Parliament debate e-petitions lodged on their website once they reach 100,000 signatures. This afternoon MPs will be debating an amnesty and compensation for the Windrush Generation. The motion, “That this House has considered e-petition 216539 relating to people who entered the UK as minors between 1948 and 1971.” will be moved by Steve Double MP, member of the Petitions Committee.

Bydd y Senedd yn trafod e-ddeisebau a gaiff eu cyflwyno ar ei gwefan unwaith y byddant yn cyrraedd 100,000 o lofnodion. Y prynhawn yma bydd ASau yn trafod amnest ac iawndal ar gyfer Cenhedlaeth Windrush. Bydd y cynnig, sef bod y Tŷ hwn wedi ystyried e-ddeiseb 216539 mewn perthynas â phobl a ddaeth i’r DU yn blant rhwng 1948 a 1971, yn cael ei dderbyn gan Steve Double AS, aelod o’r Pwyllgor Deisebau.

Women make impact on Parliament Square. / Merched yn gadael eu marc ar Sgwâr y Senedd.

What do US President, Abraham Lincoln, UK Prime Ministers Wintson Churchill, David Lloyd George and 3rd Viscount Palmerston as well as South African President Nelson Mandela all have in common? They’re remembered by statues in London’s Parliament Square, outside the Palace of Westminster and have been joined by suffragist leader Millicent Fawcett, who’s statue was unveiled yesterday.

Beth sydd gan Arlywydd UDA, Abraham Lincoln, Prif Weinidogion y DU, Winston Churchill a David Lloyd George, 3ydd Is-iarll Palmerston ac Arlywydd De Affrica, Nelson Mandela i gyd yn gyffredin? Mae cerfluniau i gofio am bob un ohonynt ar Sgwâr y Senedd yn Llundain, y tu allan i Balas Westminster a ddoe, ymunodd Millicent Fawcett, arweinydd y swffragetiaid, â nhw pan ddadorchuddiwyd ei cherflun.