Westminster News

Delegated Legislation Committee on Energy Efficiency // Pwyllgor Deddfwriaeth Ddirprwyedig ar Effeithlonrwydd Ynni

From watching the television news recently, one could almost be forgiven for thinking that all Members of Parliament do with their time in Westminster is make speeches in the House of Commons and give media interviews. It has sometimes felt in the last few months, maybe years that all the business of the House has come to a grinding halt.

Wrth wylio newyddion y teledu’n ddiweddar, gellid maddau i bobl am feddwl mai’r unig beth mae Aelodau Seneddol yn ei wneud yn San Steffan yw siarad yn Nhŷ’r Cyffredin a rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau. Cafwyd y teimlad weithiau yn ystod y misoedd, os nad y blynyddoedd, diwethaf bod busnes y Tŷ wedi dod i stop llwyr.

Orkambi event in Parliament. // Digwyddiad Orkambi yn y Senedd.

On Monday the Cystic Fibrosis Trust held an event in Parliament, lobbying the NHS and pharmaceutical firm Vertex to reach an agreement over introducing Orkambi. As part of the Welsh devolution settlement health services in Wales fall within the remit of the Welsh Government.

There has been tireless lobbying and an e-petition started by Rhian Barrance calling on the Welsh Government to “Ensure access to the cystic fibrosis medicine, Orkambi, as a matter of urgency” has reached over 5,000 signatures.

Ddydd Llun roedd yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig wedi cynnal digwyddiad yn y Senedd, yn lobïo’r GIG a’r cwmni fferyllol Vertex i ddod i gytundeb ynghylch cyflwyno Orkambi. Fel rhan o setliad datganoli Cymru mae gwasanaethau iechyd Cymru yn perthyn i gylch gwaith Llywodraeth Cymru.

Bu lobïo diflino ac mae e-ddeiseb a ddechreuwyd gan Rhian Barrance yn galw ar Lywodraeth Cymru i “Sicrhau mynediad i’r feddyginiaeth ffeibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys” wedi casglu dros 5,000 o lofnodion.

Select Committee election results. // Canlyniadau etholiadau'r Pwyllgor Dethol.

Guto has recently been appointed to the Welsh Affairs Committee, which is tasked with scrutinising and investigating Government policy under the remit of the Secretary of State for Wales. The committee also examines policy from other UK Government departments which may affect Wales, such as strategic transport, welfare or defence, which fall under the remit of the Department for Transport, Department of Work and Pensions and the Ministry of Defence respectively.

Yn ddiweddar, penodwyd Guto i'r Pwyllgor Materion Cymreig, sy’n craffu ar ac yn ymchwilio i bolisi'r Llywodraeth o dan gylch gorchwyl Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae'r pwyllgor hefyd yn archwilio polisi gan adrannau eraill o Lywodraeth y Deyrnas Unedig a allai effeithio ar Gymru, fel trafnidiaeth strategol, lles neu amddiffyn, sy'n dod o dan gylch gorchwyl yr Adran Drafnidiaeth, yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn y drefn honno.

UK’s National Audit Office on policing. // Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar heddluoedd.

In 2015 UK Parliament’s Public Accounts Committee considered the financial sustainability of police forces throughout the UK, painting a concerning picture. At the time it found that the UK Government did not grasp the implications of budget reductions to front line police services. Since 2015 the National Audit Office have reviewed spending on police forces throughout England and Wales and have arrived at broadly the same conclusion.

Yn 2015 ystyriodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd y DU gynaliadwyedd ariannol heddluoedd ledled y DU, gan dynnu darlun a oedd yn peri pryder. Ar y pryd, canfu nad oedd Llywodraeth y DU yn deall goblygiadau gostyngiadau yn y gyllideb i wasanaethau rheng flaen yr heddlu. Ers 2015, mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi adolygu gwariant ar heddluoedd ledled Cymru a Lloegr ac wedi dod, yn fras, i’r un casgliad.

Petitions debate: Racehorse welfare. // Trafodaeth am ddeisebau: Lles ceffylau rasio.

On Monday, 15th October MPs will debate an online petition calling on the Government to “Create a new independent welfare body to protect racehorses from abuse and death.” The debate will be started by Petitions Committee member Mike Hill MP (Hartlepool).

Ddydd Llun, 15fed Hydref, bydd Aelodau Seneddol yn trafod deiseb ar-lein yn galw ar y Llywodraeth i “Greu corff lles annibynnol newydd i warchod ceffylau rasio rhag cael eu cam-drin a marw.” Rhoddir cychwyn ar y ddadl gan aelod y Pwyllgor Deisebau, Mike Hill AS (Hartlepool).

Update on Orkambi // Yr wybodaeth ddiweddaraf am Orkambi

Heidi Allen, the MP for South Cambridgeshire, recently wrote to Vortex, the manufacturer of Orkambi - Heidi’s response from Vortex is attached.

Yn ddiweddar fe wnaeth Heidi Allen, yr AS dros Dde Swydd Gaergrawnt, ysgrifennu at Vortex, gwneuthurwr Orkambi – mae’r ymateb gan Vortex wedi'i atodi.