Opinions

North Wales Weekly News column, 21st March 2018 / North Wales Weekly News column, 21ain Mawrth 2018

I was fortunate enough to be able to attend the start of the march along Llandudno pier on Saturday morning last week in support of the local Soroptimists who organised the event to mark the hundredth anniversary of votes for women. It’s rather shameful to think that even after the granting of votes for women in 1918 it still remained the case that men could vote at 21 whilst women were not allowed to vote until they were 30. It was another decade before the age difference was abolished by a Conservative Government in 1928 ensuring that men and women had the same rights to the vote in law.

Roeddwn i’n ddigon ffodus cael bod yn bresennol ar ddechrau’r orymdaith ar hyd pier Llandudno fore Sadwrn wythnos diwethaf i gefnogi’r Soroptimyddion lleol a oedd wedi trefnu’r digwyddiad i nodi canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i ferched. Mae hi’n gywilyddus meddwl hyd yn oed ar ôl rhoi’r bleidlais i ferched yn 1918 bod dynion yn cael pleidleisio pan roedden nhw’n 21 ond roedd yn rhaid i ferched aros nes eu bod yn 30. Roedd hi’n ddegawd arall cyn i Lywodraeth Geidwadol roi diwedd ar y gwahaniaeth oed yn 1928 gan sicrhau bod dynion a merched yn cael yr un hawliau i bleidleisio dan y gyfraith.

North Wales Weekly News column, 7th March 2018 / North Wales Weekly News column, 7 Mawrth 2018

It’s been a cold few days and I hope that all readers are managing to deal with the weather which was much colder than usual for St. David’s Day last week. Temperatures have been so low that residents living in the Conwy Valley will have qualified for cold weather payments since early last week and in all parts of the constituency since Wednesday which will help with additional heating bills.

Mae hi wedi bod yn wythnos oer iawn ac felly rwyf yn gobeithio eich bod chi wedi gallu ymdopi â’r tywydd a oedd yn oerach na’r arfer ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi eleni. Gan fod y tymheredd wedi bod mor isel yn Nyffryn Conwy, mae’r trigolion yno yn gymwys i dderbyn Taliadau Tywydd Oer ers dechrau’r wythnos diwethaf, ac mae gweddill yr etholaeth hefyd yn gymwys ers dydd Mercher er mwyn helpu gydag unrhyw gostau ychwanegol i gynhesu’r tŷ.

Guto’s North Wales Weekly News column / Colofn Guto yn y North Wales Weekly News

This year is an opportunity to celebrate the steps taken towards equality between men and women since it's a century since legislation was enacted to give women the right to vote. It's somehow bizarre in this day and age to even contemplate the fact that there were arguments against such a change presented by many as the suffragist movement grew from strength to strength, not least as a result of the key role played by women during the war effort between 1914 and 1918.

We should, however, give due consideration to the incredible role of a Llandudno born woman in the efforts to secure voting rights for women in the United States. Dr Martha Hughes Cannon was born in Llandudno but emigrated with her family to the US as part of a significant exodus of Mormons from Wales to the US in the 1860's.

Mae eleni’n gyfle i ddathlu’r camau sydd wedi cael eu cymryd tuag at gydraddoldeb rhwng dynion a menywod gan ei bod hi’n ganrif ers i ddeddfwriaeth ddod i rym a roddodd yr hawl i ferched bleidleisio. Y dyddiau yma mae hi’n anodd credu bod dadleuon yn erbyn newid o’r fath wrth i fudiad y swffragetiaid fynd o nerth i nerth, a hynny o ganlyniad mawr i’r rhan allweddol a chwaraewyd gan ferched yn ystod y rhyfel rhwng 1914 a 1918.

Serch hynny, fe ddylem roi sylw haeddiannol i rôl anhygoel un ferch a anwyd yn Llandudno yn yr ymdrechion i sicrhau hawliau pleidleisio i ferched yn yr Unol Daleithiau. Cafodd Dr Martha Hughes Cannon ei geni yn Llandudno ond symudodd gyda’i theulu i UDA fel rhan o’r ymadawiad mawr o Formoniaid o Gymru i UDA yn ystod y 1860au.

Guto’s North Wales Weekly News column / Colofn Guto yn y North Wales Weekly News

I never cease to be surprised at the variety of concerns that constituents bring to me. Some of you may recall it was as the result of a surgery appointment in Aberconwy in 2010 that I led a campaign for compensation to be paid to small businesses across the United Kingdom who had suffered significant mis-selling by the major high street banks.

Mae amrywiaeth y pryderon y mae fy etholwyr yn eu cyfeirio ataf yn fy synnu bob tro. Efallai y bydd rhai ohonoch chi’n cofio mai o ganlyniad i apwyntiad yn fy nghymhorthfa i yn Aberconwy yn 2010 y gwnes i arwain ymgyrch i sicrhau bod busnesau bach ledled y Deyrnas Unedig yn cael iawndal ar ôl i fanciau mawr y stryd fawr gam-werthu pethau iddyn nhw’n sylweddol.